Skip to main content
12 11 2018 | 11:12

Οι 8+1 αλλαγές για προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Οι 8+1 αλλαγές για προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων

Περισσότερα κίνητρα ενίσχυσης, επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης και αδειδότησης, μεγαλύτερη βαρύτητα σε βιομηχανία και καινοτόμες δραστηριότητες και πιο ενεργή συμμετοχή του Enterprise Greece προβλέπει το νομοσχέδιο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις που καταρτίστηκε από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη και τον γενικό γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη.

To νομοσχέδιο, του οποίου τις βασικές πτυχές παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα το Έθνος, αναμένεται να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην εβδομάδα και να ψηφιστεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του έτους.

Εννέα είναι οι βασικές καινοτομίες του προτεινόμενου νομοσχεδίου που θέλει να κάνει πραγματικότητα τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στη χώρα μας μιας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο Ν. 3894/2010 έχει προσελκύσει μόλις 15 επενδυτικά σχέδια σε οκτώ χρόνια εφαρμογής.

Πιο αναλυτικά:

1. Τα προσφερόμενα κίνητρα ενίσχυσης είναι πλέον πολύ πιο ισχυρά και σε ποικίλες μορφές ωφελημάτων

2. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν πολύ πιο ευρύ αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς απευθύνονται σε περισσότερους κλάδους δίνοντας βαρύτητα με συγκεκριμένα ενισχυμένα κίνητρα στη βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη κ.λπ. Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται αναλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές κίνητρα τα οποία είναι:

• Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)

• Ταχεία αδειοδότηση

• Σταθερό φορολογικό καθεστώς για όλους

•Φορολογικά κίνητρα όπως π.χ. Η φορολογική απαλλαγή για συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων πάνω από τα όρια του Αναπτυξιακού Νόμου, η επιταχυνόμενη απόσβεση κ.ά.

• Νέα κίνητρα επιδότησης τα οποία αφορούν για παράδειγμα το μισθολογικό κόστος, την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων, τα έργα έρευνας και ανάπτυξης

• Ευνοϊκή φορολογία για στελέχη επιχειρήσεων

• Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορώνν-Διαιτησία

3. Η νέα προτεινόμενη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας στο στάδιο εμπλοκής του Enterprise Greece το οποίο πλέον με τη θέσπιση συγκεκριμένων ποιοτικών φίλτρων θα εισηγείται επί πιο τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων. Θα γίνεται πληρέστερη αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων υποδειγμάτων αξιολόγησης, ενώ θεσμοθετείται το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων που γνωμοδοτεί εάν υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν αδειοδοτικά προβλήματα στην πορεία κ.ά.

4. Θεσπίζεται διαδικασία οργανωμένης ψηφιακής διαβούλευσης, ώστε να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους όλοι οι έχοντες έννομο συμφέρον σχετικά με την υλοποίηση τέτοιας μεγαλης βαρύτητας επενδύσεων.

5. Συγκροτούνται όργανα για την επιτάχυνση αλλά και την αποτελεσματικότερη εποπτεία των στρατηγικών επενδύσεων όπως η Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων ώστε να υφίσταται παρακολούθηση της ομαλής πορείας της διαδικασίας αδειοδότησης αλλά και το δίκτυο προϊσταμένων σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης για τον συντονισμό της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων.

6. Πρόβλεψη για την από κοινού καταρτιση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και του φορέα της επένδυσης το οποίο θα περιλαμβάνει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και υλοποίησης και τις προβλεπόμενες αντισταθμιστικές ωφέλειες.

7. Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της πορείας υλοποίησης της επένδυσης με την ανάθεση συγκεκριμένης αρμοδιότητας σε ανεξάρτητο μηχανικό.

8. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τη δυνατότητα υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων σε ακίνητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και ωρίμανσης τέτοιων ακινήτων με τη βοήθεια του μηχανισμού του Enterpise Greece.

9. Επιτυγχάνεται τελικά η συνολική διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των Στρατηγικών Επενδύσεων καθώς:

•Βελτιστοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, ώστε να προκρίνονται από το Enterpise Greece προς υπαγωγή πολύ πιο ώριμα και υλοποιήσιμα σχέδια

•Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο και με σαφείς ρυθμίσεις το οποίο πλέον απευθύνεται σε αξιόπιστους και σοβαρούς επενδυτές

•Προβλέπονται ρεαλιστικές προθεσμίες έγκρισης και αδειοδότησης, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους αδειοδοτικούς φορείς

• Προβλέπεται συντονισμός σε όλα τα στάδια από τη διαδικασία ένταξης ως Στρατηγικής Επένδυσης μέχρι και τη φάση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου

•Καταρτίζεται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δημοσίου ΥΠΟΙΑΝ και του φορέα επένδυσης το οποίο προβλέπει τους χρόνους αδειοδότησης και υλοποίησης των διαφορετικών σταδίων της επένδυσης

Να σημειωθεί ότι έχουν γίνει ουσιαστικές ρυθμίσεις στην οργάνωση του χώρου που ενισχύουν την ασφαλεια δικαίου και κάνουν την όλη διαδικασία αδειοδότησης πολύ πιο απλή και σύντομη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι προχωράει με ταχείς ρυθμούς η κατάρτιση του Κτηματολογίου, καθώς ενώ το 2015 κάλυπτε μόνο το 25% της χώρας το 2020 θα φτάσει στο 90%. Ακόμη γίνονται πραγματικότητα οι δασικοί χάρτες καθώς από το 1% που ήταν το 2015 θα φθάσουν το 90% το 2019, ενώ για τη γραμμή των αιγιαλών προβλέπεται προσωρινή οριοθέτηση στο τέλος του 2018 και οριστική από το νέο έτος. Τέλος, με τον νόμο γιατον χωρικό σχεδιασμό (Δεκέμβριος 2016) διαμορφώθηκε σύγχρονο πλαίσιο για το δομημένο περιβάλλον.

Πηγή: Μάκης Αποστόλου, Έφη Καραγεώργου, Έθνος, 12/11/2018