Skip to main content
22 06 2018 | 15:29

Το μαραθώνιο Eurogroup ενέκρινε τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους - οι απαιτήσεις από δω και πέρα

Το μαραθώνιο Eurogroup ενέκρινε τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους - οι απαιτήσεις από δω και πέρα

Όλες τις υποχρεώσεις και τους στόχους των επόμενων ετών για την ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνει το έγγραφο που δημοσιεύτηκε μαζί με την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, που συμμετέχουν στο Eurogroup, μετά τη λήξη της χθεσινοβραδινής μαραθώνιας συνεδρίασης για την επικύρωση της τέταρτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος δανειοδότησης. Η κοινή δήλωση αναφέρει τα εξής:

"Το Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση όλων των συμφωνημένων προηγούμενων ενεργειών της τελικής αναθεώρησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το Eurogroup αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι Έλληνες πολίτες τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα ολοκληρώνει το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με μια ισχυρότερη οικονομία βασιζόμενη στις φορολογικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης με υψηλότερη απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας, η οποία με τη σειρά της είναι η καλύτερη εγγύηση της Ελλάδας για ένα ευημερούν μέλλον.

Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν όλες τις βασικές μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ και να διασφαλίσουν τους στόχους των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν. Χαιρετίζουμε επίσης την οριστικοποίηση μιας σφαιρικής στρατηγικής ανάπτυξης από τις ελληνικές αρχές. Η στρατηγική αυτή, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της Ελλάδας και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, υπογραμμίζει την ελληνική οικειοποίηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας μετά το πρόγραμμα ΕΜΣ. Το Eurogroup εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την υπογραφή ενός «σχεδίου συνεργασίας και στήριξης» μεταξύ των ελληνικών αρχών και των υπηρεσιών υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει τη συνεχή παροχή τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων κατά τα προσεχή έτη.

Βιωσιμότητα χρέους και πρωτογενές πλεόνασμα

Το Eurogroup επέστρεψε στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους βάσει μιας ανανεωμένης ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους που παρείχαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής ανάπτυξης και συνετών δημοσιονομικών πολιτικών θα αποτελέσουν τα βασικά συστατικά για τη διατηρησιμότητα του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και στη συνέχεια να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνει ότι αυτό θα συνεπάγεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο 2,2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.

Το Eurogroup υπενθύμισε τα συμφωνημένα κριτήρια αναφοράς για τις ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης: ο GFN θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το χρέος μειώνεται σταθερά.

Το Eurogroup συμφώνησε να εφαρμόσει, εκτός από τα μέτρα βραχυπρόθεσμου χρέους που έχουν ήδη τεθεί, τα ακόλουθα μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμφωνημένοι στόχοι του GFN τηρούνται επίσης με προσεκτικές παραδοχές.

Μεσοπρόθεσμα, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

  • Η κατάργηση του αυξητικού περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με το τμήμα αγοράς του χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος από το 2018.
  • Η χρήση των κερδών του SMP για το 2014 από τον διαχωρισμένο λογαριασμό ESM και η αποκατάσταση της μεταφοράς των ποσών ισοδύναμου εισοδήματος ANFA και SMP στην Ελλάδα (από το οικονομικό έτος 2017). Τα διαθέσιμα ισοδύναμα εισοδήματα θα μεταφερθούν στην Ελλάδα σε ίσα ποσά σε εξαμηνιαία βάση τον Δεκέμβριο και τον Ιούνιο, αρχίζοντας από το 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2022 μέσω του διαχωρισμένου λογαριασμού ESM και θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών ή για τη χρηματοδότηση άλλων συμφωνηθέντων επενδύσεων.

Τα δύο προαναφερθέντα μέτρα υπόκεινται στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων και της παρακολούθησης, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

  • Περαιτέρω αναβολή των τόκων και των αποσβέσεων του ΕΤΧΣ κατά 10 έτη και παράταση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης διάρκειας (WAM) κατά 10 έτη, με σεβασμό του επιτρεπόμενου ποσού του προγράμματος.
  • Συμφωνήσαμε ότι βάσει της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Eurogroup θα επανεξετάσει στο τέλος της περιόδου χάριτος του EFSF το 2032 εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα χρέους για να εξασφαλίσουν τον σεβασμό των συμφωνημένων στόχων GFN, το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ είναι σεβαστό και, εάν χρειαστεί, λαμβάνει τις κατάλληλες δράσεις. Η Ευρωομάδα θα λάβει υπόψη μια θετική αξιολόγηση στην εποπτεία μετά το πρόγραμμα, ιδίως στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και των πολιτικών οικονομικής μεταρρύθμισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Eurogroup υπενθύμισε επίσης μακροπρόθεσμα τη συμφωνία του Μαΐου 2016 σχετικά με ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου. Εάν ενεργοποιηθεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναπροσαρμογή και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων του ΕΤΧΣ στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σημείων αναφοράς GFN.

Δημοσίευση πλαισίου επιτήρησης προγράμματος

Η Ευρωομάδα υποστήριξε ότι τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να περιλαμβάνουν κίνητρα για την εξασφάλιση ισχυρής και διαρκούς εφαρμογής από την Ελλάδα των μεταρρυθμιστικών μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα. Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αγοράς των μέτρων χρέους, συμφωνήσαμε ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα θα συνδέονται με την επιστροφή ποσών ισοδύναμων με το εισόδημα του SMP-ANFA καθώς και με την κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου μέχρι τα 2022. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα, για την ολοκλήρωση των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση των δράσεων των οποίων η υλοποίηση δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση) συμφωνεί με τις προθεσμίες και δεσμεύεται γενικά να συνεχίσει την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ.

Η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργοποιήσει τη διαδικασία ενισχυμένης επιτήρησης τις επόμενες εβδομάδες, καθώς και για την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης από τις ελληνικές αρχές. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Επιτήρησης θα επιτρέψουν στενότερη παρακολούθηση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης και των δεσμεύσεων που απορρέουν από την πολιτική μετά το πρόγραμμα και θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ευρωομάδα να συμφωνήσει σχετικά με την επιστροφή των ποσών ισοδύναμων με το εισόδημα ΑΜΕΡ και της ακύρωσης αυξανόμενο περιθώριο επιτοκίου στο EFSF.

ΕΛΣΤΑΤ και ΤΑΙΠΕΔ

Υπενθυμίσαμε ότι η συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία εναντίον των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ αποτελεί θέμα πολύ σοβαρής ανησυχίας και επαναβεβαιώνουμε την πλήρη εμπιστοσύνη μας στο έργο των εμπειρογνωμόνων, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι ανησυχίες αφορούν επίσης τη διαδικασία κατά του πρώην Προέδρου και ανώτερου προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ, ιδίως όσον αφορά την υποτιθέμενη πλαστογράφηση των φορολογικών στοιχείων. Η Eurogroup εξακολουθεί να έχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα δεδομένα που επικυρώθηκαν από την Eurostat και έχουν παραδοθεί από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2010, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης του 2009, συμμορφώνονται με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η Eurogroup αναθέτει στα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε αυτές τις περιπτώσεις και τις υποστηρικτικές δράσεις των ελληνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών δράσεων εάν χρειαστεί, για παράδειγμα ενισχύοντας την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και υποβάλλει έκθεση στην Ευρωομάδα στο πλαίσιο της παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα.

Εκταμιεύσεις και μετρητά

Με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμπτης και της τελευταίας δόσης του προγράμματος ΕΜΣ ύψους 15 δισ. ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, 5,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους και 9,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για τη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους σε περίπτωση ανάγκης. Αυτός ο λογαριασμός θα υπόκειται σε κατάλληλες διασφαλίσεις και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για την αποτελεσματική διαχείριση του χρέους θα συμφωνηθεί από τις ελληνικές αρχές με τον ΕΜΣ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Συνολικά, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα με ένα σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων ύψους 24,1 δισ. Ευρώ, το οποίο θα καλύπτει τις δημοσιονομικές ανάγκες της κυβέρνησης για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, γεγονός που αποτελεί σημαντικό "μαξιλάρι" έναντι των κινδύνων."

Παράρτημα: Ειδικές δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας και της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ

1: Δημοσιονομικές πολιτικές. Η Ελλάδα θα σεβαστεί πλήρως τη δέσμευσή της να εξασφαλίσει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα επιτύχει μεσοπρόθεσμα ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το οποίο θα σέβεται τους στόχους των βασικών μεταρρυθμίσεων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ. Για το σκοπό αυτό, θα ολοκληρώσει την πλήρη αντιστάθμιση και είσπραξη του clawback μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σχετικά με τη φορολογική πολιτική, η Ελλάδα θα αναλάβει, έως τα μέσα του 2019 και τα μέσα του 2020, ασκήσεις αποτίμησης της φορολογίας ακινήτων βάσει αγοραίων τιμών και θα αναπροσαρμόσει τις τιμές του φόρου ακίνητης περιουσίας για την ENFIA και άλλους φόρους πλήρως σύμφωνους με τις αγοραίες τιμές έως τα μέσα του 2020. Όσον αφορά τη φορολογική διοίκηση, η Ελλάδα θα φθάσει στις συμφωνηθείσες μόνιμες θέσεις στελέχωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (IAPR) 12.000 έως τα τέλη του 2018, 12.500 έως το τέλος του 2019 και 13.322 στα μέσα του 2021, όταν η ολοκληρωμένη συλλογή ΤΠ συστήματα θα είναι επίσης πλήρως λειτουργικά. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, αποφεύγοντας τη συσσώρευση νέων καθυστερούμενων οφειλών και μέχρι τα μέσα του 2019 θα ολοκληρώσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, η Ελλάδα δεσμεύεται να ολοκληρώσει την παρακολούθηση και πρόβλεψη μετρητών για το σύστημα λογαριασμού του Γενικού Δημοσίου (τέλος 2019), να ολοκληρώσει το Λογιστικό Σχέδιο για την κεντρική διοίκηση, εφαρμόζοντας το ταμείο και τις λειτουργικές ταξινομήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 (μέσα 2021 ) και να επεκταθεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (μέσα 2022).

2: Κοινωνική ευημερία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, σε στενή συνεργασία με την τεχνική βοήθεια που παρέχεται μέσω του SRSS. Η δημιουργία του ενιαίου ταμείου συντάξεων ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020. Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) μέχρι τα τέλη του 2018 και άλλων 240 TOMY μέχρι τα μέσα του 2020. Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί μέχρι το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των δικτύων κοινωνικής ασφάλισης που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιδόματα αναπηρίας η νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αναπηρίας με βάση τόσο την ιατρική όσο και τη λειτουργική αξιολόγηση μέχρι τα μέσα του 2019, θα επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεων για τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες μέχρι το τέλος του 2019 και θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των τριών πυλώνων του προγράμματος εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης (SSI) έως τα τέλη του 2019.

3: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την επίλυση των ΕΜΧ, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αποτελεσματικότητα του σχετικού νομικού πλαισίου (π.χ. αφερεγγυότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, εξωδικαστική ρύθμιση, πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων-NPLs, ηλεκτρονικές δημοπρασίες) και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών με στόχο την εξάλειψη των καθυστερημένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκκρεμών αιτήσεων, μέχρι τα τέλη του 2021. Η χρηματοοικονομική κατάρτιση των δικαστών σε σχέση με τα παραπάνω θα παρασχεθεί έως τα τέλη του 2018. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη δικαιοσύνη, οι φάσεις Ι και ΙΙ της εγκατάστασης του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018 και τα μέσα του 2020 αντίστοιχα και η ηλεκτρονική κατάθεση των νομικών τα έγγραφα θα εφαρμοστούν σε όλα τα Δικαστήρια μέχρι τα τέλη του 2019, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τα μέσα του 2019. Το HFSF θα αναπτύξει μέχρι το τέλος του 2018 μια στρατηγική εξόδου για την πώληση των μεριδίων του στις συστημικές τράπεζες και η εντολή της επιτροπής επιλογής του HFSF θα ευθυγραμμιστεί με την εντολή του HFSF. H ανεξαρτησία του HFSF θα τηρηθεί πλήρως και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η απόφαση για εκκαθάριση ή παράταση της εντολής για το HFSF θα ληφθεί μέχρι τα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα συνεχίσει την χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη.

4: Αγορά εργασίας και προϊόντων. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η Ελλάδα θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, μέσω ετήσιας ενημέρωσης του κατώτατου μισθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2012. H εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αδήλωτη εργασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2019. Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση των αδειών για επενδύσεις και, για το σκοπό αυτό, (τέλος 2018), θα οριστικοποιήσει τη νομοθεσία επιθεώρησης (μέσα 2020) για να αναθεωρήσει την ταξινόμηση των δεικτών ενόχλησης (μέσα 2021), να οριστικοποιήσει την απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για επενδύσεις (μέσα 2020) και να αναπτύξει πλήρως τις σχετικές ΤΠΕ (τέλος 2019). Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το έργο του κτηματολογίου επικυρώντας το σύνολο των κτηματολογικών χαρτών και δασικών χαρτών έως τα μέσα του 2021 και ως ενδιάμεσα στάδια θα ολοκληρώσει την κατάρτιση των υπόλοιπων δασικών χαρτών μέχρι τα μέσα του 2019 και θα καταρτίσει πλήρως το κτηματολόγιο και να ολοκληρώσει το 45% της κτηματολογικής χαρτογράφησης μέχρι τα μέσα του 2020. Ενόψει της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα, η συμφωνηθείσα εκποίηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2018. Το μοντέλο-στόχος θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή μέχρι τα μέσα του 2019, ενώ τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής αξιολόγησης του συστήματος δημοπρασιών NOME, μέσα στο 2019.

5. Ιδιωτικοποιήσεις. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων και το Στρατηγικό Σχέδιο του HCAP θαυλοποιείται σε συνεχή βάση. Με στόχο την ταχεία προσέλκυση επενδύσεων η Ελλάδα επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να ολοκληρώσει τις συναλλαγές για τη σύμβαση παραχώρησης στο ΔΕΣΦΑ (τέλος 2018), τα ΕΛΠΕ (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς υπολοίπων μετοχών στο HCAP) και την Μαρίνα του Αλίμου (μέσα 2019). Επίσης, Εγνατία, ΔΕΠΑ, μετοχές ΑΙΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και περιφερειακά λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας (τέλος 2019) · την πώληση ή άλλη μορφή ρευστοποίησης των μετοχών της ΔΕΗ, το δίκτυο ΔΕΠΑ, τα περιφερειακά λιμάνια της Ηγουμενίτσας και της Κέρκυρας και η υπόγεια αποθήκευση της Καβάλας 2021) και ορισμένους άλλους περιφερειακούς λιμένες, με βάση τις συστάσεις των συμβούλων του ΤΑΙΠΕΔ και σύμφωνα με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε μεταξύ των αρχών και του ΤΑΙΠΕΔ (μέσα 2022). Η μεταφορά του ΟΑΚΑ στο HCAP και η αναδιάρθρωση του ΕΤΑΔ θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018 και η αναθεώρηση / αντικατάσταση όλων των διοικητικών συμβουλίων του ΣΟΕ μέχρι τα μέσα του 2019.

6. Δημόσια διοίκηση. Η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού διαχείρισης του δημόσιου τομέα, και ιδίως τον διορισμό των διοικητικών και γενικών γραμματέων,καθώς και όλους τους Γενικούς Διευθυντές σύμφωνα με το νόμο 4369/2016 μέχρι το τέλος του 2018. Η αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης (μέσα 2019), ολοκληρώνει τον 3ο κύκλο της αξιολόγησης της κινητικότητας και των επιδόσεων έως τα μέσα του 2019.

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και η πρόσβαση στη νομοθεσία μέσω της νομικής κωδικοποίησης, ο εργατικός νόμος, και ο Κώδικας Κανονιστικών Εργασιών για την Εργασία θα υιοθετηθούν έως τα μέσα του 2020 και η Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και τη μεταρρύθμιση της ελληνικής νομοθεσίας θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022. Η Ελλάδα θα εφαρμόσει όλες τις συστάσεις της GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνολικού εθνικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς έως τα μέσα του 2021.