Skip to main content
20 03 2015 | 09:53

Η ιστορική πορεία του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

Η ιστορική πορεία του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας

Σήμερα ο λόγος περί του Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας που πρόσφερε τις επιστημονικές γνώσεις για πάνω από 70 χρόνια (1930 – 2002).

Μια πλήρη καταγραφή της προσφοράς του Καπνολογικού Ινστιντούτου την συναντάμε στην έκδοση του αείμνηστου Βασίλη Πασχαλίδη, δικηγόρου – συγγραφέα, ο οποίος μας δίνει μια πλήρη ιστορική αναφορά για την πορεία του Ινστιτούτου.

Προς συμπλήρωση των τυχών ελλείψεων εμείς παραθέτουμε δύο δημοσιεύματα περί του Ινστιντούτου που έγιναν σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης.

Στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με ημερομηνία 29 – 8 – 1931 και στην εφημερίδα το «ΦΩΣ» με ημερομηνία 14 – 4 -1937.

«Το Καπνολογικόν Ινστιτούτον, του οποίου σκοπός της ιδρύσεως του είναι η επιστημονική μελέτη και καλιέργεια του καπνού, προς καλυτέρευσιν κα ανάπτυξιν του εθνικού τούτου προϊόντος μας, ανεγειρόμενον εν Δράμα υπό του Συνδέσμου των Γραφείων Προστασίας Καπνού Καβάλλας-Θεσσαλονίκης-Βόλου, σύγκειται εκ συγκροτήματος είκοσιν εν όλω κτιρίων, συνολικής δαπάνης 12 εκατομμυρίων Δρχ.

Εκ τούτων το κεντρικόν κτίριον εργαστηρίων, καταλαμβάνει οικοδομημένην έκτασιν 1000 μ. σύγκειται δε εκ τριών ορόφων και υπογείου. Εις το κτίριον τούτο περιελήφθη το γεωργικόν τμήμα, το χημικόν, το φυτολογικόν ως και η Διεύθυνσις, μετά των απαραιτήτων εγκαταστάσεων των εργαστηρίων. Εντός αυτού προβλέφθησαν επίσης ανάλογοι χώροι Μουσείου, βιβλιοθήκης, αιθούσης διαλέξεων, φωτογραφικοί θάλαμοι, θερμοκήπια κ.λ.π. Τέλος το κτίριον τούτο κατασκευάζεται καθ’ όλους τους κανόνας της νεωτέρας Αρχιτεκτονικής και με όλας τας συγχρόνους εγκαταστάσεις, που απαιτούνται σήμερον, δι εν παρομοίας φύσεως επιστημονικόν ίδρυμα.

Τα άλλα κτίρια σύγκειται εξ αποθηκών, υποστέγων, ειδικής αποθήκης περαματικών ζυμώσεων, φυτωρίων, σταύλων, ξενώνας, κατοικιών ανωτέρου, κατωτέρου και εργατικού προσωπικού ως και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων.

Μέχρι τούδε ανηγέρθησαν κτίρια συνολικής δαπάνης 1.500.000 δρχ. Αι οικοδομικαί εργασίαι προχωρούν ήδη λίαν εντατικώς, υπό την επίβλεψιν του εκπονητού των σχεδίων Αρχιτέκτονος κ. Λεάνδρου Ζωϊδου, οφείλουσι δε να έχωσιν αποπερατωθή εντός δέκα τεσσάρων μηνών».

Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

«Το εν Δράμα Καπνολογικόν Ινστιτούτον της Ελλάδος, είναι από τους λαμπροτέρους ελληνικούς οργανισμούς και αποτελεί καύχημα δια το Κράτος. Η ίδρυσις του Ινστιτούτου απεφασίσθη ουσιαστικώς το 1927, από τα Γραφεία Προστασίας Καπνού, εις τα οποία και είχεν ανατεθή αυτή και άτινα τότε προσλαβόντα τρεις γεωπόνους, απέστειλαν αυτούς εις επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού δια να ειδικευθούν ο μεν εις τα ζητήματα της γενετικής και καλυτερεύσεως του καπνού, ο έτερος εις την εντομολογίαν και παθολογίαν των φυτών και ιδιαιτέρως του καπνού, ο δε τρίτος εις την καπνοχημείαν, καπνοζυμώσεις και γενικήν εδαφολογίαν. Κατά το 1930 ετέθησαν υπό των ανωτέρω ειδικών, αι βάσεις της λειτουργίας του Ινστιτούτου και ήρχισεν η ανέγερσις των εγκαταστάσεων αυτού.

Ως έδρα του Ινστιτούτου εξελέγη η Δράμα, διότι αυτή αποτελεί το κέντρον των σπουδαιοτέρων καπνικών περιφερειών της Ελλάδος, διετέθησαν δε 200 στρέμματα δια τας εργασίας του. Ως σκοπός του Ινστιτούτου ετέθη η μελέτη, εξεύρεσις και εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων επιτρεπόντων την βελτίωσιν των οικονομικών συνθηκών, υφ’ ας παράγεται ο καπνός, δια της αυξήσεως της ποσοτικής και ποιοτικής αποδόσεως της καλλιεργείας, της ελαττώσεως του κόστους, παραγωγικού και εμπορικού, της βελτιώσεως της ποιότητος του προϊόντος εν τη αποθήκη και ασφαλούς και ακινδύνου συντηρήσεως του, μέχρι της βιομηχανοποιήσεως αυτού.

Το πρόγραμμα του Καπνολογικού Ινστιτούτου περιλαμβάνει μελέτην των καταλλήλων δια την καπνοκαλλιέργειαν ελληνικών εδαφών, των κλιματολογικών συνθηκών των διαφόρων ποικιλιών και των απαιτήσεων αυτών, την διαλογήν και καλλιτέρευσιν αυτών δια διασταυρώσεων, την παραγωγήν βελτιωμένου καπνοσπόρου, την εοσαγωγήν και διάδοσιν νέων ποικιλιών, την μελέτην των καλλιτέρων και οικονομικωτέρων μεθόδων καλλιεργείας και της λιπάνσεως του καπνού και την τοιαύτην προς καταπολέμησιν των ασθενειών του, την επεξεργασίαν αυτού, την ζύμωσιν του, την μελέτην της χημικής συστάσεως του και τας εδαφολογικάς και λιπασματολογικάς μελέτας.

Το Καπνολογικόν Ινστιτούτον αποτελείται από την κεντρικήν οικοδομήν, περιλαμάνουσαν τα γραφεία και εργαστήρια, από τας αποθήκας εμπορικής επεξεργασίας και ζυμώσεων, ξηραντήρια και αποθήκην χωρικής επεξεργασίας, μετεωρολογικόν σταθμόν, κλίβανον δια την απολύμανσιν του εδάφους, μόνιμα σπορεία, τοιαύτα επιλογής, εγκαταστάσεις δια την αποξήρανσιν του καπνού, δια την επεξεργασίαν της τόγκας, αίθουσαν ζυμώσεων, εντομολογικόν κήπον και από τα τμήματα εδαφών δια τας καπνοφυτείας, αγρών επιλογής κλπ.

Το Ινστιτούτον εργαζόμενον μεθοδικότατα, επιτελεί άριστα τον προορισμόν του και αναμφισβητήτως συμβάλλει εις την βελτίωσιν της καπνικής υποθέσεως κατά τρόπον απολύτως ικανοποιητικόν. Εκτός των εκ των πειραμάτων του παρατηρήσεων και συμπερασμάτων, άτινα μεταδίδει εις τους καπνοπαραγωγούς, κάμνει ειδικήν διδασκαλίαν επ’ αυτών, δια των κατά τόπους γεωργικών γραφείων και του δικτύου των καπνικών σταθμών τους οποίους έχει εγκαταστήσει εις ωρισμένας περιφερείας. Η όλη του εργασία αποδίδει άριστα αποτελέσματα. Διαμένει εκλεκτόν και βελτιωμένον σπόρον, τον οποίον δημιουργεί εις τα σπορεία του και από τον οποίον επρομήθευσε κατά την λήξασαν καπνικήν περίοδον το Δοξάτον, την Έδεσσαν, Κατερίνην, Ξάνθην και άλλας περιφερείας, εντελώς δωρεάν. Το Δοξάτον κατά την αναφερθείσαν περίοδον, παρήγαγε δια του σπόρου του Ινστιτούτου 300 χιλ. οκάδας εκλεκτών καπνών, πράγμα το οποίον εκρίθη ως εξαιρετική εσοδεία του.

Ατυχώς το Ινστιτούτον δεν έχει τον απαραίτητον προϋπολογισμόν δια την απρόσκοπτον λειτουργίαν του και την ολοκλήρωσιν του προγράμματος του, δεν είνε δε και οικονομικώς κατοχυρωμένον, ώστε να έχη πάγιον και επαρκή προϋπολογισμόν δια τας ανάγκας του.

Λαμβάνει τέσσαρα εκατομμύρια δραχμών κατ’ έτος από τον προϋπολογισμόν των Γραφείων Προστασίας Καπνού.

Προτιμώτερον θα ήτο να ανελάμβανε το Κράτος απ’ ευθείας την συντήρησιν του Ινστιτούτου, παρέχον εις αυτό ετησίως πεντέμισυ έως έξ εκατομμύρια δραχμών, τα οποία οπωσδήποτε και τώρα δίδει εις τα Γραφεία Προστασίας Καπνού, δεδομένου ότι τούτο προσφέρει υψίστας υπηρεσίας εις την εθνικήν μας οικονομίαν. Διότι ο καπνός και η βελτίωσις της παραγωγής του, αποτελεί υπόθεσιν, αφήνουσαν εις τον τόπον δισεκατομμύρια δραχμών κατ’ έτος».

Εφημερίδα το «ΦΩΣ»

Πηγή: proinos-typos.gr