Skip to main content
09 12 2014 | 09:04

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα καταπατημένα και για τους αυθαίρετους στάβλους

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα καταπατημένα και για τους αυθαίρετους στάβλους

Τη «νομιμοποίηση», έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, παρανόμως εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων προβλέπει νομοσχέδιο που ετοίμασε το υπουργείο Περιβάλλοντος και το οποίο αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες μέρες.

Η «τακτοποίηση» θα γίνεται με την καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 100 ευρώ σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα, προτείνεται η συνέχιση της γεωργικής εκμετάλλευσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί χωρίς άδεια μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007.

Επιπλέον, παρατείνεται έως και τρία χρόνια η λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πτηνοτροφείων, μελισσοκομείων, υδατοκαλλιεργειών, ιερών ναών κ. α. που εγκαταστάθηκαν χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το άρθρο 12 του νομοσχεδίου «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και εγκαταστάσεις κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης «που εγκαταστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέμβασης».

Στο ίδιο άρθρο τονίζεται, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των 3 ετών αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων ή κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία.

«Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, αν δεν υπάρχει δασαρχείο σε επίπεδο Π.Ε., στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία τους», αναφέρει το ν/σ του ΥΠΕΚΑ.

Θα ισχύσει για δασικές εκτάσεις που καλλιεργούνταν πριν το 2007

Επιπλέον σύμφωνα με όσα αναφέρει το ν/σ, προτείνεται η συνέχιση της γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που είχαν εκχερσωθεί χωρίς άδεια έως την 7η Μαρτίου 2007, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές διατηρούν τη χρήση αυτή ανελλιπώς μέχρι σήμερα. Το όριο της 7ης Μαρτίου 2007 επελέγη, διότι κατά το χρόνο εκείνο ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.», επί τη βάσει της οποίας δύναται να προσδιοριστούν με αντικειμενικό τρόπο και με ασφάλεια οι εκχερσωμένες για την ανωτέρω χρήση εκτάσεις. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ η διάταξη αυτή αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση για τον πρωτογενή αγροτικό τομέα στις σημερινές συνθήκες καθώς επιλύει θεσμικά προβλήματα και βοηθά χιλιάδες αγρότες που καλλιεργούν ήδη εδώ και πολλά χρόνια αγροτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Αντίστοιχη διάταξη ισχύει ήδη για εκτάσεις που καλλιεργούνταν προ του 1975.

Τι άλλο προβλέπει

Με το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», προτείνονται αναγκαίες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με:

 • την αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας κατά τη σύνταξη πράξης εφαρμογής
 • τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς σε γη
 • τον τρόπο καταβολής των εισφορών σε χρήμα
 • την τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης
 • τη συντέλεση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων
 • την ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδόμησης

Τα βασικά σημεία των αλλαγών από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία είναι τα εξής:

 • η νέα – ενιαία κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς σε γη, σε συνδυασμό με νέα ημερομηνία αναφοράς (28/05/2014, ημερομηνία θέσης σε δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου) για τον έλεγχο των ιδιοκτησιών και των εμβαδών. Με τη νέα κλίμακα, προβλέπεται ότι η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 15%.

β) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. ποσοστό 20%.

γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 30%.

δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. ποσοστό 40%.

ε) Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ ποσοστό 50%

Δίδεται επίσης δυνατότητα να αυξάνονται τα σχετικά ποσοστά, σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης οι υπολογιζόμενες εισφορές σε γη δεν καλύπτουν την ελάχιστη έκταση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

 • η τροποποίηση των δόσεων για την αποπληρωμή της εισφοράς σε χρήμα (αποπληρωμή σε 9 χρόνια – 108 μηνιαίες δόσεις)
 • η εφαρμογή ενιαίας έκπτωσης επί του αρχικού ποσού εισφοράς σε χρήμα ίση με είκοσι τις εκατό (20%), για τις περιπτώσεις που εκδόθηκαν πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα βάσει αντικειμενικών αξιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2009
 • η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις μετατροπής της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα σε προσφορά τμήματος της ιδιοκτησίας ίσης αξίας μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής
 • η διασύνδεση με το Κτηματολόγιο κατά τη σύνταξη της πράξης και όχι μεταγενέστερα
 • η δυνατότητα αξιοποίησης και μεταβίβασης των ακινήτων πριν την εξόφληση όλου του ποσού της εισφοράς και εφόσον έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) των συνολικών υποχρεώσεων που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • η βελτίωση της διαδικασίας και του πλαισίου άρσης της απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου
 • η βελτίωση του τρόπου καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων
 • η δυνατότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες πολεοδόμησης που έχει αναθέσει το ΥΠΕΚΑ.

Άρση αναδασώσεων

Η άρση της αναδάσωσης μιας έκτασης, βάσει των νέων ρυθμίσεων, θα επιτρέπεται εφόσον, μετά την πάροδο πενταετίας από την κήρυξη, αποδεικνύεται το ανέφικτο της πραγματοποίησης της αναδάσωσης.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει:

 • Την εγκατάσταση σωφρονιστικών καταστημάτων και σε δάση, εφόσον δεν βρεθούν διαθέσιμες δημόσιες εκτάσεις
 • Τη συνέχιση της λειτουργίας για μια τριετία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πτηνοτροφείων, μελισσοκομείων, υδατοκαλλιεργειών, ιερών ναών κ.ά. που εγκαταστάθηκαν χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις
 • Την αναμόρφωση των δασικών χαρτών με τη διαγραφή εκτάσεων οι οποίες έχουν πάψει να υπάγονται στη δασική νομοθεσία με πράξεις της Διοίκησης που βρίσκονται σε ισχύ.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε: «Μετά από πάνω από 30 χρόνια εφαρμογής του Ελληνικού Πολεοδομικού Δικαίου που διαμόρφωσε ένας σπουδαίος θεσμός όπως ο Ν.1337/1983, είναι απολύτως βέβαιο ότι χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις Πράξεις Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών στις σημερινές συνθήκες.

Δεν είναι πια αποδεκτό από κανέναν να υπάρχουν καθυστερήσεις δεκαετιών στη διαμόρφωση του σύγχρονου Πολεοδομικού τοπίου των Αστικών περιοχών της χώρας και, πολύ περισσότερο, σε εποχές οικονομικής κρίσης να μη δίνεται η δυνατότητα και η ευελιξία, τόσο στους πολίτες όσο και στους ΟΤΑ, να παρεμβαίνουν στο σχεδιασμό του χώρου με διαδικασίες αμοιβαίας ωφελιμότητας.

O νομοθέτης του ν. 1337/1983 ανέθεσε στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης μια μείζονος σημασίας αποστολή, την πραγματοποίηση της πολεοδομικής εισφοράς σε γη και χρήμα που προέβλεψε το άρθρο 24 παρ. 3 του Συντάγματος του 1975.

Σήμερα, μετά από 3 δεκαετίες, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με στόχο:

 • τη διαφύλαξη των Συνταγματικών σκοπών,
 • την επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Πράξεων εφαρμογής, διαδικασία η οποία αν καθυστερήσει καθιστά αναχρονιστικό και ανεφάρμοστο τον όποιο προηγούμενο σχεδιασμό,
 • τη θέσπιση νέων κριτηρίων για τον υπολογισμό των εισφορών με βάση τους κατευθυντήριους φάρους του άρθρου 24 του Συντάγματος,
 • τη βελτίωση του πλαισίου διαδικασίας κατάρτισης κτηματογράφησης κατά τις Πράξεις εφαρμογής.

Οι νέες ενιαίες κλίμακες υπολογισμού των εισφορών, η διευκόλυνση στην αποπληρωμή των δόσεων εισφοράς σε χρήμα, οι ενιαίες εκπτώσεις, η διασύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο, η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, συνιστούν παρεμβάσεις καίριας σημασίας για να επιταχύνουμε τη Ρύθμιση και Πολεοδόμηση του Αστικού Χώρου, προς όφελος τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και των ίδιων των ανθρώπων».

Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς, σημείωσε ότι «με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε και καταθέτουμε σε λίγες ημέρες, αλλάζουμε τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών σε γη και τον τρόπο καταβολής των εισφορών σε χρήμα για όσα ακίνητα εντάσσονται στα σχέδια πόλης. Διευκολύνουμε τους πολίτες με πολλές περισσότερες δόσεις και μειώνουμε τα ποσά που καταβάλλουν. Παράλληλα όμως, δίνουμε νέα εργαλεία στους δήμους για να ολοκληρώσουν τα αναγκαία έργα και το χωροταξικό σχεδιασμό, επιταχύνουμε τις διαδικασίες, επιλύουμε προβλήματα πολλών δεκαετιών. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, που αποτυπώνεται με τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, συνεχίζεται με το νομοσχέδιο για τις πράξεις εφαρμογής και ακολουθεί σύντομα το νομοσχέδιο για την Τράπεζα Γης. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλη τη χώρα μέχρι το 2020 και να προχωρά γρήγορα ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε επίπεδο γειτονιάς και οικοδομικού τετραγώνου, χωρίς καθυστερήσεις για τους πολίτες. Δίνουμε τα εργαλεία, αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, διευκολύνουμε την αυτοδιοίκηση και τους πολίτες. Η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα στα θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας.»