Skip to main content
20 07 2017 | 11:24

Τι προβλέπει η νέα τροπολογία για τους δασικούς χάρτες που κατέθεσε ο Φάμελλος

Τι προβλέπει η νέα τροπολογία για τους δασικούς χάρτες που κατέθεσε ο Φάμελλος

Ρυθμίσεις και διευκρινίσεις επί των ήδη ψηφισμένων διατάξεων για τους δασικούς χάρτες, μεταξύ αυτών και τις εκχερσωμένες εκτάσεις που καλλιεργούνται κανονικά μετά το 1975, περιλαμβάνει νέα τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τροπολογία κατατέθηκε χθες για να συζητηθεί και να ψηφιστεί στα πλαίσια του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικότων ΟΤΑ, ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, μητρώο πολιτών και άλλες διατάξεις».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής ανά άρθρο της τροπολογίας:

Άρθρο... (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/79)

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 47Β του νόμου 998/1979 (Α' 289) που αφορά στις εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί από την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007 και καλλιεργούνται μέχρι σήμερα. Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται η διαδικασία έκδοσης έγκρισης επέμβασης στις παραπάνω εκτάσεις με σκοπό τη συνέχιση της καλλιέργειας. Η σημερινή διατύπωση της διάταξης παρά το γεγονός ότι έχει απαλειφθεί η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 47 του ν.998/1979, με το ν. 4467/2017, μπορεί να οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η λήψη της έγκρισης επέμβασης, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, γίνεται υπό την τήρηση των προϋποθέσεων και δεσμεύσεων της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Για λόγους διασαφήνισης προστίθεται η φράση ότι για τις ως άνω εκτάσεις δεν απαιτείται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 47, καθώς πρόκειται για ήδη υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που καλλιεργούνται για πολλά έτη και υπάρχει διαμορφωμένο αγροτικό περιβάλλον στην περιοχή. Κατά συνέπεια, εκλείπουν οι λόγοι επιβολής των περιορισμών της παρ. 4 που συντρέχουν για την υποβολή νέων αιτήσεων έγκρισης επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου προτείνεται η τροποποίηση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόμου 998/1979, που αφορά στους αγρούς που δασώθηκαν, εν σχέσει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείρισή τους ειδικότερα. Με την ανωτέρω διάταξη καθορίστηκε η διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καθώς και αναδασωτέες που εμφανίζονται ως αγροτικές στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960 και δασώθηκαν μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, (δηλαδή οι εκτάσεις εμφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασης τους δασική μορφή), και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου, να έχουν την δυνατότητα υπαγωγής στην διάταξη του άρθρου 67 του ν. 998/1979 ως ισχύει. Δεδομένου ότι η παράγραφος 1β του άρθρου 67 του ν. 998/1979 όπως είναι διατυπωμένη οριοθετεί την εφαρμογή της μόνο στις εκτάσεις που εμφανίζουν δασική μορφή σήμερα, καθιστά αδύνατη την υπαγωγή σε αυτή εκτάσεων που ενώ είναι κηρυγμένες αναδασωτέες και δύναται να υπαχθούν στην ανωτέρω διάταξη, η μορφή που παρουσιάζουν σήμερα δεν είναι δασική. Για τον λόγο αυτό η φράση που προστίθεται με την παρούσα τροποποίηση είναι απαραίτητη για την υπαγωγή και των εκτάσεων των οποίων η μορφή σήμερα δεν είναι δασική, με την ρητή πρόβλεψη ότι δεν επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης τους και δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3.

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 67 του ν.998/1979 με την προσθήκη της φράσης «ανεξάρτητα από την μορφή που απέκτησαν αργότερα» για τους λόγους που εκτενώς αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο... (τροποποίηση διατάξεων του ν. 3208/2003)

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίστανται η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α' 303). Προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Επιτροπής Δασολογίου ανά περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών στις οποίες θα συμμετέχει ως πρόεδρος ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο δασικός χάρτης και όχι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με την τροποποίηση αυτή επισπεύδεται η επίλυση των θεμάτων που άπτονται αρμοδιότητας των Επιτροπών. Επίσης, μετά από τις ενημερωτικές συναντήσεις που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τα στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας προέκυψε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού ΔΕ διοικητικών για την εργασία τους ως γραμματείς σε αυτές τις επιτροπές. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται η επιλογή από τους διαθέσιμους υπαλλήλους ΔΕ των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Με την νέα διάταξη προωθείται η άμεση και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων περί επιτρεπτών επεμβάσεων και των λοιπών της δασικής νομοθεσίας με την λειτουργία περισσότερων Επιτροπών.

Άρθρο... (τροποποίηση διατάξεων του ν 3889/2010)

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν 3889/2010 (Α' 189), το οποίο προβλέπει ότι για τις εκτάσεις που σύμφωνα με τον δασικό χάρτη δεν είναι δασικές και για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις, το περιεχόμενο του αναρτημένου χάρτη θεωρείται οριστικό. Η ως άνω ρύθμιση επιβάλλεται ώστε να συνεχίζονται απρόσκοπτα ενέργειες και συναλλαγές των πολιτών και της διοίκησης σε περιοχές μη διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου αναμορφώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με την πρόβλεψη ότι το πιστοποιητικό της παρ. 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010 θα εκδίδεται πλέον από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ/νσης Δασών, καθώς τα κτηματολογικά γραφεία που, σύμφωνα με το έως σήμερα ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι αρμόδια για την έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού στις περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί, δηλώνουν αδυναμία έκδοσής του. Έτσι εξυπηρετείται ο πολίτης και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση μεταβιβάσεων ακινήτων, που λόγω της αδυναμίας των κτηματολογικών γραφείων να εκδώσουν το ως άνω πιστοποιητικό, είχαν σταματήσει. Με την παρούσα διάταξη επιτυγχάνεται, το αξιόπιστο των ενεργειών της Διοίκησης, η αγαστή συνεργασία πολίτη διοίκησης και τέλος η εμπιστοσύνη που προάγει το Κράτος έναντι των πολιτών και του Δημοσίου συμφέροντος.

Τα διαλαμβανόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση επιλύουν πρόβλημα που γνωστοποιήθηκε στη διοίκηση από ενδιαφερόμενους πολίτες καθώς και από τις υπηρεσίες.

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η έκδοση του πιστοποιητικού περί του χαρακτήρα της έκτασης, προκειμένου να διενεργούνται μεταβιβάσεις ακινήτων σε μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Με την ρύθμιση αυτή επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες στις ως άνω εκτάσεις και αποφεύγεται η επιβάρυνση των πολιτών και της διοίκησης, για τις περιοχές που δεν απαιτείται η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού. Έτσι αποφορτίζεται η διοίκηση και της αποδίδεται η παραγωγική ενασχόλησή της με καθαρά θέματα προστασίας και ανάπτυξης. Η ευθύνη της βεβαίωσης περί του μη δασικού εν γένει χαρακτήρα έκτασης μεταβιβάζεται στον επαγγελματικό - τεχνικό κλάδο που συντάσσει το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα. Η αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 άρθρου 20 σκοπό έχει με τη συμπερίληψη των υπευθύνων δηλώσεων περί του μη δασικού χαρακτήρα στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, να προστατεύεται ο καλόπιστα συναλλασσόμενος. Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης λοιπών διοικητικών φορέων, πέραν των δασικών, στα στοιχεία του δασικού χάρτη για να αντλήσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς όφελος της ταχύτητας της εξυπηρέτησης του πολίτη. Επίσης, επιτυγχάνεται η μείωση των διοικητικών βαρών, εφόσον ορίζεται πλέον ότι ο συντάκτης του τοπογραφικού διαγράμματος δηλώνει υπεύθυνα στο σώμα αυτού την πληροφορία για το χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτή προκύπτει από τον δασικό χάρτη, με προσωρινή ή οριστική ισχύ ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται αυτός, ώστε να μην απαιτείται η ενασχόληση των διοικητικών υπηρεσιών με την χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων. Η δήλωση δε αυτή, συνιστά υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (Α'75)», με τις συνέπειες που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο... (προσθήκη νέας παρ. 23 στο άρθρο 52 του ν 4280/2014)

Με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 23 στο άρθρο 52 με την οποία επιλύονται ζητήματα που άπτονται του τρόπου αντιμετώπισης των εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού σύμφωνα με το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο, πριν την έναρξη δηλαδή ισχύος του ν. 4280/2014. Με την προσθήκη της παραγράφου αυτής προσδιορίζονται οι ανωτέρω εκτάσεις, εάν πρόκειται για τεχνητές δασικές φυτείες, δυνάμενες να υπαχθούν στην παρ. 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διάκριση των ανωτέρω εκτάσεων σε εκτάσεις που πλέον δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και ως εκ τούτου εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της δασικής υπηρεσίας, ή υπάγονται στις δασικές διατάξεις και διέπονται από το καθεστώς προστασίας τους.

Δίδεται η δυνατότητα προσδιορισμού των ανωτέρω εκτάσεων, εάν πρόκειται για τεχνητές δασικές φυτείες, οι οποίες προέκυψαν κατόπιν φυτεύσεων των ιδιοκτητών τους επί δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διάκρισή τους σε εκτάσεις που πλέον δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εκ τούτου εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της δασικής υπηρεσίας, ή υπάγονται στις δασικές διατάξεις και διέπονται από το καθεστώς προστασίας τους.

Επιτυγχάνεται η επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω εκδόσεως των πράξεων χαρακτηρισμού σε προγενέστερο χρόνο, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν πλέον να γνωρίζουν εάν οι εκτάσεις που έχουν νομίμως στην κυριότητά τους υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της δασικής υπηρεσίας, καθόσον πρόκειται για μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Άρθρο.... (τροποποίηση διάταξης του ν.4423/2016)

Με το προτεινόμενο άρθρο επέρχονται δύο αλλαγές στις διατάξεις για τον ελάχιστο αριθμό των μελών στους δασικούς συνεταιρισμούς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο νομοτεχνικών βελτιώσεων κατά την ψήφιση του ν. 4423/2016 αντικαταστάθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των μελών για τη σύσταση δασικών συνεταιρισμών εργασίας από είκοσι πέντε (25) (που προβλεπόταν στο αρχικώς κατατεθέν κείμενο) σε είκοσι ένα (21) (άρθρο 3 ν. 4423/2016). Επιπλέον προβλέφθηκε ότι ο δασικός συνεταιρισμός λύεται αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του (άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση αα' ν. 4423/2016). Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου είναι απαραίτητη η συμπληρωματική διόρθωση και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4423/2016 καθώς και της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4423/2016 αναφορικά με τον ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό των μελών των δασικών συνεταιρισμών καθώς και το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου λύεται ο συνεταιρισμός αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 21.

Άρθρο ....... (Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν.4280/2014)

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 18 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 και δίνεται ο απαιτούμενος επιπλέον χρόνος στους πολίτες να αποκτήσουν οριστικό τίτλο για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν νομίμως και σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο, προκειμένου να τις καλλιεργήσουν γεωργικά, ενισχύοντας τα εισοδήματά τους. Επιτυγχάνεται η επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της περιορισμένης χρονικά δέσμευσης, που προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προβούν έγκαιρα στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικών τίτλων παραχώρησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε εκείνους που ενώ κατέχουν νομίμως προσωρινούς τίτλους παραχώρησης, και καλλιεργούν επί σειρά ετών και αδιαλείπτως γεωργικώς τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό, ωστόσο για λόγους, ενδεχομένως προσωπικούς και ιδιαίτερα σημαντικούς, δεν προέβησαν έγκαιρα στις διαδικασίες για την έκδοση οριστικών τίτλων, καθιστώντας αυτούς ανίσχυρους σε περαιτέρω εκμετάλλευση των εν λόγω εκτάσεων, δίχως τη δυνατότητα μεταγραφής, δύναται πλέον να αποκτήσουν οριστικό τίτλο παραχώρησης και να μεταγράψουν το σχετικό τίτλο, διατηρώντας το σκοπό της παραχώρησης. Ακόμη, ο οριστικός αυτός τίτλος αποτελεί πράξη της Διοίκησης που πρέπει να συμπεριληφθεί στον αναρτημένο δασικό χάρτη ώστε να μην απαιτείται η υποβολή αντίρρησης εκ μέρους του πολίτη για την αποτύπωση της σχετικής πληροφορίας σε αυτόν.

Με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 προτείνεται παράταση των προθεσμιών, όπως αυτές ορίσθηκαν αρχικά με τις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, και αφορούν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλων συναφών κτηνοτροφικών μονάδων και ιερούς ναούς (παρ. 7), σε χιονοδρομικά κέντρα και υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων (παρ. 8), σε έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, όπως υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ (παρ. 9), και σε υφιστάμενες κατασκηνώσεις (παρ. 10) τα οποία λειτουργούν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αδειών.

Η αναγκαιότητα των διατάξεων απορρέει από το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από τις παρ. 7, 8, 9 και 10του άρθρου 52 του ν. 4280/2016 προθεσμίες για την νομιμοποίηση των προαναφερόμενων έργων δεν αρκούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των ανωτέρω έργων που ανηγέρθησαν επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες έτσι ώστε να επέλθει καθεστώς νομιμότητας στις εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο .......... Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/79

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47Β του ν. 998/1979 (Α' 289) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της περίπτ. α' της παρ. 5 του άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής μετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και εφόσον πληρούνται για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 12 του άρθρου 47, μπορούν να λάβουν έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 και της παρ. 2 του άρθρου 47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της παρ. 4 του άρθρου 47, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις κηρυγμένες ως αναδασωτέες. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση. Μέσα στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ' εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας.».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσες από τις εκτάσεις της περίπτ. α' στερούνται των παραπάνω τίτλων και δεν υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης τους, κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, χορηγούμενης της άδειας επί τη βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου των δέκα ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 υπάγονται και εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα και των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυμένο έναντι του Δημοσίου με βάση το άρθρο 10 του ν. 3208/2003».

Άρθρο ... Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3208/2003

Η παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α' 303) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289), ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών που αφορά ο δασικός χάρτης ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή τον Προϊστάμενο ή δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου και έναν δασολόγο ή δασοπόνο του οικείου Δασαρχείου ως μέλη. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο, στην Επιτροπή συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος της οικείας Διεύθυνσης Δασών ή δασολόγος ή δασοπόνος που υπηρετεί σε Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο Γραμματέας της, ο οποίος είναι υπάλληλος Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται.».

Άρθρο ... Τροποποίηση διατάξεων του ν.3889/2010

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (Α' 182) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 άρθρου 13, για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις»

2. Το πρώτο εδάφιο της 4 του άρθρου 20 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.»

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Για περιοχές που στον δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει την σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων.»

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:

«20. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων τού δασικού χάρτη, είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παρ. 11 άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παρ. 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο, από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.».

Άρθρο... Προσθήκη νέας παρ. 23 στο άρθρο 52 του ν 4280/2014

Στο άρθρο 52 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.4280/2014 (Α' 159), προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής:

«23. Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α' 289) πριν από την 8-8-2014, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών των εκτάσεων ή αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δασάρχη, προκειμένου να προσδιορισθούν ως τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Η διαπιστωτική πράξη, αναρτάται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της στον διαδικτυακό τόπο του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 998/1979. Η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου αυτός να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα κατά της ανωτέρω πράξης τεκμαίρεται από την ανάρτηση αυτής στον διαδικτυακό τόπο, αποκλεισμένης της εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων περί δημοσίευσης.

Η υποβολή της αίτησης του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσμία άσκησης και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατ' αυτής δεν αναστέλλει την πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α' 182)».

Άρθρο.... Τροποποίηση διάταξης του ν.4423/2016

1. Η περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4423/2016 (Α' 182) αντικαθίσταται ως ακολούθως:«α) Στην υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν δύο (2) έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι ενός (21) και εφόσον εντός των δύο (2) ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι ενός (21) μελών.»

2. Η περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4423/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλον δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.».

Άρθρο .......... Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν.4280/2014

1. Η παρ. 18 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α' 159) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«18. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003, πλην του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παρ. 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις οριστικά παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.».

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της.

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4414/2016 (Α' 149), παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.

5. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4414/2016, παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της ανωτέρω παράτασης.