Skip to main content
01 12 2017 | 13:07

Σε διαβούλευση έως 20 Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΟ "Δήμητρα"

Σε διαβούλευση έως 20 Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΟ "Δήμητρα"

"Σήμερα, σχεδόν έξι χρόνια μετά τη σύσταση και πρώτη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το 2011 στο πλαίσιο του νόμου για τις ΔΕΚΟ, η ανάγκη εντονότερης, «χειροπιαστής» με την έννοια της ουσιαστικότερης και της πιο συντονισμένης παρέμβασής του, με όλες τις επιμέρους αρμοδιότητες που τον έχει προικίσει η πολιτεία, στην αγροτική παραγωγή και στον αγροτοδιατροφικό τομέα της χώρας, δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει."

Με αυτά τα λόγια εισάγει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη διαδικασία διαβούλευσης το σχέδιο νόμου που ξετοίμασε για τον οργανισμό εκπαίδευσης, κατάρτισης, πιστοποίησης και έρευνας, που είχε προκύψει το 2011 από τη συγχώνευση των ΟΓΕΕΚΑ "Δήμητρα", Agrocert και ΕΘΙΑΓΕ. Στη συνέχεια, περιγράφοντας τους στόχους του νομοσχεδίου, αναφέρει:

"Παράλληλα, στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη σύσταση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση των τεσσάρων αυτοτελών νομικών προσώπων υπό την πίεση του πρώτου μεσοπρόθεσμου νόμου για την οικονομία –πολλές και σημαντικές οριζόντιες ρυθμίσεις της γενικότερης νομοθεσίας του κράτους, άλλες άμεσα και άλλες έμμεσα, έθεσαν εκτός ισχύος και εφαρμογής διατάξεις της καταστατικής ΚΥΑ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους καταστατικών νομοθεσιών των τεσσάρων φορέων που τον συναποτέλεσαν, ενώ ταυτόχρονα περιόρισαν τη δυνατότητα του Οργανισμού να ρυθμίζει με τους εσωτερικούς κανονισμούς του κρίσιμα για τη λειτουργία του ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τις γενικές αρχές και κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία (αναφερόμαστε, στο ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο για τις κατηγορίες προσωπικού εκτός των ερευνητών και στην αξιολόγησή του, στις διαδικασίες επιλογής στελεχών στις θέσεις ευθύνης, στο ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών και την αξιολόγησή τους κ.λπ.). Από τις μεταβολές αυτές στη νομοθεσία, δημιουργούνται πολλές φορές εύλογες αμφιβολίες για το κατά περίπτωση ισχύον καθεστώς.

Αν στόχος της πολιτείας, με τα δεδομένα του 2011, ήταν με τη συγχώνευση των τεσσάρων φορέων στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ να καλύψει την ανάγκη παρουσίασης των τεσσάρων δημόσιων νομικών προσώπων που εποπτεύονταν από το ΥΠΑΑΤ σε ένα τυπικά συνεκτικότερο σχήμα, οι σημερινές ανάγκες επιβάλλουν το ίδιο αυτό σχήμα να συμμετάσχει και να προσφέρει πιο οργανωμένα, με το σύνολο των υποδομών που διαθέτει σε στελεχικό δυναμικό, σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, εντονότερα και ουσιαστικότερα στην αγροτικό τομέα της οικονομίας.

Είναι αναγκαίο ένα συγκροτημένο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού, που η καταστατική του ΚΥΑ μετά από τις δύο τροποποιήσεις της, μαζί,

(α) με τις αποσπασματικές συμπληρώσεις της με διατάξεις νόμων (αναφερόμαστε κυρίως στις διατάξεις των νόμων που παρέτειναν την αρμοδιότητα του Οργανισμού να λειτουργεί τις ΕΠΑΣ, επανακαθόρισαν την υπέρ του Οργανισμού ειδική εισφορά στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, επανασυγκρότησαν το Επιστημονικό Συμβούλιο, χορήγησαν το δικαίωμα στους υπηρετούντες διδάκτορες υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας να κριθούν για ένταξη στο ερευνητικό προσωπικό κ.ά.) και

(β) τις επιμέρους υπουργικές αποφάσεις (αναφερόμαστε στην υπουργική απόφαση που διεύρυνε το δικαίωμα της βεβαίωσης στις ΔΟΥ οφειλομένων από τρίτους στον πρώην ΕΛΟΓΑΚ για το σύνολο του Οργανισμού κ.ά.),

δεν κατάφεραν στα πέντε χρόνια λειτουργίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να δώσουν στον Οργανισμό – παρά τις προσπάθειες των μέχρι σήμερα διοικήσεών του - την απαραίτητη ώθηση, ώστε η συμβολή του στην ελληνική αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη να είναι περισσότερο ουσιαστική, λόγω και της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Το κείμενο του προσχεδίου που σας παρουσιάζουμε προσπαθεί:

  1. Να προσαρμόσει τη βασική οργάνωση του Οργανισμού «ως νομικού προσώπου που ανήκει στο κράτος» στα ισχύοντα στη γενικότερη νομοθεσία, βγάζοντάς το από τη χωρία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ.
  2. Να συγκεντρώσει, επικαιροποιήσει και ενιαιοποιήσει – όσο αυτό είναι εφικτό – την ειδική και διάσπαρτη νομοθεσία που αφορά στις πολύπλευρες αρμοδιότητές του, καλύπτοντας κενά ή ατέλειες της καταστατικής νομοθεσίας του Οργανισμού.
  3. Να τονίσει και διακρίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τομέα της αγροτικής έρευνας, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανάληψη ερευνητικών έργων μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τον σκοπό αυτόν με το προσχέδιο προτείνεται η υιοθέτηση του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογία που ισχύει και εφαρμόζεται στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται και η σύσταση της κατηγορίας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που με άλλες ονομασίες προβλεπόταν από την ειδική νομοθεσία του ΕΘΙΑΓΕ και παραβλέφθηκε όμως από την καταστατική ΚΥΑ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι όποιες διαφοροποιήσεις, από τα ισχύοντα στη ΓΓΕΤ όπως είναι το (εσωτερικό) Διοικητικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων αποτελούμενο από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπροσώπους του ερευνητικού και των άλλων κατηγοριών προσωπικού, είναι αναπόδραστες, λόγω της φύσης του Οργανισμού με εκτός και πέραν της αγροτικής έρευνας αναπτυξιακές για τον αγροτοδιατροφικό τομέα αρμοδιότητες, που διοικείται ενιαία από (εξωτερικό) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από μέλη που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Οργανισμού. Κατά τα λοιπά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας όπως και οι Διευθυντές των υπό τη Γενική αυτή Διεύθυνση Ινστιτούτων προτείνεται να επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία της ΓΓΕΤ για την επιλογή Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και Διευθυντών στα Ινστιτούτα τους. Ταυτόχρονα, το προσχέδιο υιοθετεί όλες εκείνες τις ρυθμίσεις του νομικού οπλοστασίου της ΓΓΕΤ που διευκολύνουν την εκτέλεση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της, αρκετές από τις οποίες θα διευκολύνουν και τον γενικότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα του Οργανισμού (μεγαλύτερη ελευθερία στην προώθηση αναπτυξιακών συνεργασιών με τρίτους με στόχο την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων π.χ. ποικιλίες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωικό κεφάλαιο κ.ά.).
  4. Να αναδείξει την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασικό παράγοντα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας μας. Την κατ’ αναλογία υιοθέτηση της ισχύουσας γενικότερης νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τις προοπτικές της στις ΕΠΑΣ για τις οποίες (μέχρι το 2022) αρμόδιος για την λειτουργία τους είναι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Την δημιουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα επίσης με το νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΘ. Την λειτουργία ταχύρυθμων σχολών του αγροδιατροφικού τομέα όπως Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, την διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
  5. Να υπηρετήσει το στόχο της ανάπτυξης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Τη συγκέντρωση και ενιαία παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας – με ενδεχόμενη διεύρυνσή τους - που αφορά στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού οι οποίοι συμβάλουν στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγροτικής οικονομίας και των τροφίμων, στη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της Πιστοποίησης και των Ελέγχων. Στόχος που αφορά στην ανάπτυξη μέσα από την προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα μας και τον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων γάλακτος, κρέατος και αυγών.
  6. Δημιουργούνται επτά (7) Περιφερειακά Συμβούλια με αποκλειστικό σκοπό τον συντονισμό των δομών και δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και των υποδομών και την ανάπτυξη συνεργιών σε περιφερειακό επίπεδο, στη θέση των πέντε (5) Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέφθηκαν με την πρώτη συμπλήρωση της καταστατικής ΚΥΑ του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2014, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν ούτε επιδιώχθηκε η λειτουργία τους.

Η πρόταση αυτή εξειδικεύει την κύρια αποστολή του Οργανισμού να βρίσκεται ενεργά και άμεσα κοντά στον αγρότη. Στην περιφερειακή διάρθρωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που αν και με οργανωτικές ατέλειες και ελλείψεις στον συντονισμό της λειτουργίας της όπως προαναφέρθηκε αλλά και με προοπτική διεύρυνσης (αναφερόμαστε στις υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων) είχε ήδη περιληφθεί στη διάρθρωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από το 2014. Τα προτεινόμενα να συσταθούν επτά Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΕΣΥ), προφανώς και δεν θα υποκαταστήσουν την ιεραρχική διοικητική δομή του Οργανισμού, τις αποφασιστικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και τις εισηγητικές αρμοδιότητες των υφιστάμενων αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατακόρυφων – τεχνικών στο αντικείμενό τους καθώς και των οριζόντιων – υποστηρικτικών κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού. Εξάλλου, η λειτουργία των ΠΕΣΥ θα συμβάλλει στην απαραίτητη επικοινωνία και συνεργασία των μελών του και των υπηρεσιακών μονάδων που εκπροσωπούν με σκοπό να επιτευχθούν συνέργειες προς όφελος της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Οργανισμού στην περιφέρεια, αντιμετώπισης προβλημάτων που απασχολούν τον αγρότη και την αγροτική παραγωγή της οικείας περιφέρειας και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Τα ζητήματα αυτά και οι επιμέρους προτάσεις θα εξετάζονται από τις κεντρικές υπηρεσιακές μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και είτε θα απαντώνται ή και επιλύονται από τον Οργανισμό, είτε θα διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΤ για περαιτέρω εξέταση και αντιμετώπιση.

Εν κατακλείδι τα ΠΕΣΥ τα οποία θα συγκροτούνται από τους διευθυντές των υφιστάμενων στην περιφερειακή ενότητα οργανικών μονάδων του Οργανισμού δεν θα υποκαθιστούν την ιεραρχική δομή κάθε Γενικής Διεύθυνσης αλλά θα συμβάλουν τόσο στη σύμπραξη και τη φροντίδα προσωπικού και υποδομών όσο και στη σφαιρικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού."

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν εδώ

Συνοδευτικά αρχεία

Microsoft Office document icon Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο