Skip to main content
02 02 2017 | 10:37

Ψηφίζεται ρύθμιση για τους άνεργους εποχιακά απασχολούμενους στη γεωργία ώστε να μη χάνουν την κάρτα ανεργίας υπό προϋποθέσεις

Ψηφίζεται ρύθμιση για τους άνεργους εποχιακά απασχολούμενους στη γεωργία ώστε να μη χάνουν την κάρτα ανεργίας υπό προϋποθέσεις

Όσοι έχουν κάρτα ανεργίας μπορούν μέχρι 70 μέρες ανά έτος να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες χωρίς να χάσουν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον το δηλώσουν στον οργανισμό. Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας και δεν καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου «Εθνικό Μητρώο φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε την Τρίτη 31 Γενάρη στη Βουλή: «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες μέχρι και εβδομήντα (70) ημέρες κατ’ έτος διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως εγγεγραμμένοι άνεργοι και κάτοχοι κάρτας ανεργίας, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης αναγγελίαςτης εργασίας αυτής στον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θεωρείται χρόνος ανεργίας και δεν καταβάλλεται επίδομα ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση αυτή».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση: «Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να ρυθμισθεί το συχνό φαινόμενο όπου κάποιος άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, εργάζεται περιστασιακά σε κάποια αγροτική εκμετάλλευση, όπως ενδεικτικά στη συγκομιδή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, και προτιμά η εργασία του αυτή να μην αναγγελθεί στον ΟΑΕΔ, ώστε να μην απωλέσει τα δικαιώματα που του παρέχει το επίσημο καθεστώς της ανεργίας του, με τα ανεπιθύμητα ωστόσο κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα της διαιώνισης του καθεστώτος ανομίας, της συνήθειας στην αποδοχή της παράνομης πράξης, της απώλειας ασφαλιστικών εσόδων και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών».

Εδώ το σχέδιο νόμου και οι σχετικές εκθέσεις.

Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, το οποίο αποτελείται από δύο κεφάλαια, ρυθμίζονται και τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο Α'

Με το Κεφάλαιο αυτό επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο σχετικά με την λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών φορτοεκφορτωτή, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. κ.λπ.

Παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων και τίθενται μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, με κ.υ.α. που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης, τις πηγές χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή άλλο διαπιστευμένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

Κεφάλαιο Β'

Με το εν λόγω κεφάλαιο ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα:

Υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε., Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω φορείς κατά τα ειδικώς οριζόμενα κ.λπ.

Παρατείνονται μέχρι τις 30-9-2017 οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από 9-2-2017 έως και 23-5- 2017, του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που αναλαμβάνει την, έναντι αμοιβής, παροχή υποστήριξης σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, κατά βάση, προς τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας καθώς και τους φορείς που υπάγονται σε αυτά (σήμερα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες της κυρίως στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης).

Παρατείνεται μέχρι και τις 30-6-2017 (από τις 28-2-2017 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ. από άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του, των στοιχείων όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που έχουν παρακολουθήσει πριν την έναρξη του ν.4430/2016 για τη διατήρηση του χρόνου παρακολούθησής τους ως συνυπολογιζόμενου στον χρόνο ανεργίας τους και την παρακράτηση του επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.