Skip to main content
26 02 2020 | 10:27

Πενταετής παράταση αναστολής διώξεων διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε εκκαθάριση

Πενταετής παράταση αναστολής διώξεων διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε εκκαθάριση

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Αγροτικής ανάπτυξης "Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις" αναστέλλονται, μέχρι το πέρας των σχετικών διαδικασιών και πάντως όχι πέραν της πενταετίας, οι ποινικές και αστικές διώξεις κατά μελών του ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιρισμών και συναφών συλλογικών εταιρικών σχημάτων που τίθενται σε εκκαθάριση ή κηρύσσονται σε πτώχευση ή τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης για οφειλές προς το δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Αναλυτικότερα, στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:

«Με το παρόν άρθρο αναστέλλονται μέχρι το πέρας των σχετικών διαδικασιών, και πάντως όχι πέραν της πενταετίας, οι ποινικές και αστικές διώξεις κατά των μελών διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών και συναφών συλλογικών σχημάτων, που τίθενται σε εκκαθάριση ή κηρύσσονται σε πτώχευση ή τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης για οφειλές προς το Δημόσιο ή και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των μελών διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, ενόσω διενεργείται εκκαθάριση στις οργανώσεις αυτές, ενδέχεται να καταλήξει σε απώλεια των περιουσιών των μελών διοίκησης των οργανώσεων χωρίς λόγο, αφού κατά κανόνα η περιουσία των οργανώσεων αυτών επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, τα δε μέλη αυτά δεν ασκούν πλέον διοίκηση στους ΑΣ και η πορεία της εκκαθαρίσεως δεν εξαρτάται από τους ίδιους. Ταυτόχρονα, οι διατελέσαντες στην διοίκηση των ΑΣ κινδυνεύουν με ποινικές καταδίκες λόγω μη καταβολής των βεβαιωθέντων και στο πρόσωπο τους, ως αλληλεγγύως υποχρέων με τους ΑΣ, ποσών οφειλών των ΑΣ, ενώ εάν οι οφειλές των πρωτοφειλετών ΑΣ κατά το διάστημα της αναστολής εξοφληθούν, εξαλείφεται ταυτόχρονα και το αξιόποινο των εν λόγω φυσικών προσώπων, η δε παραγραφή των σχετικών αδικημάτων αναστέλλεται επίσης καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς αναστολής. Επιπλέον των ανωτέρω, εκτιμάται ότι με τις περιεχόμενες στο νομοσχέδιο διατάξεις (άρθρο 33 παρ. 6 κ.α.) για συνολική διάρκεια της εκκαθαρίσεως έως το πολύ 9 έτη και ορισμού του ιδίου εκκαθαριστή έως 6 έτη, οι διαδικασίες εκκαθαρίσεως θα επιταχυνθούν κατά πολύ, με αποτέλεσμα τη ρευστοποίηση περιουσιών ΑΣ υπό εκκαθάριση και συνακόλουθη αποπληρωμή οφειλών τους προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία».

Η προτεινόμενη διάταξη

Όσον αφορά το πλήρες περιεχόμενο της προτεινόμενης διάταξης έχει ως εξής:

Άρθρο ...

Ευθύνη διοικήσεων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων

1. Από την καθ' οιονδήποτε τρόπο υπαγωγή των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του ν. 2810/2000 και των ΑΣ και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του ν. 4015/2011 και του ν. 4384/2016, σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή από την υποβολή αίτησης εξυγίανσης κατ' άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα και μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης εφόσον η σχετική αίτηση γίνει δεκτή, σε κάθε δε περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις νόμων οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται για τα μέλη της διοίκησής τους, τα δε επιβληθέντα δυνάμει των διατάξεων αυτών μέτρα αναστέλλονται. Για όσο διαρκεί η παραπάνω αναστολή, συμπεριλαμβανομένης και της αναστολής είσπραξης κατά την έννοια του άρθρου 3 της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/2013 (Β' 3398), μπορεί, κατόπιν αίτησης των ως άνω φυσικών προσώπων, να εκδοθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, με εξαίρεση την εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για άσκηση ποινικής δίωξης για τα βεβαιωμένα στη φορολογική διοίκηση και στους ασφαλιστικούς οργανισμούς χρέη και η δυνατότητα άσκησης σχετικής ποινικής δίωξης, ενώ σε περίπτωση που έχει ήδη ασκηθεί, αναστέλλεται η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας. Αναστέλλεται επίσης η εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η εκτέλεση της ποινής που τυχόν επιβλήθηκε αναστέλλεται ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Ομοίως αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, η έναρξη και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος της προσωπικής περιουσίας των, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ατομικώς και εις ολόκληρον ευθυνομένων μαζί με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, φυσικών προσώπων.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, ήτοι τους προέδρους και λοιπά μέλη της διοίκησής τους ή τους εντεταλμένους υπαλλήλους τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες, και ειδικότερα τόσο τα πρόσωπα που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ" οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος του.

3. Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο κάθε είδους ποινικής ή αστικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων. Ο χρόνος παραγραφής δεν συμπληρώνεται πριν περάσει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τη λήξη της αναστολής, εκτός εάν ο απομένων κατά τη λήξη της αναστολής χρόνος παραγραφής είναι μεγαλύτερος.

4. Η κατά τα ανωτέρω αναστολή εκτέλεσης ισχύει και νια κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι τρίτοι εις χείρας των οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση από το Δημόσιο ή από ασφαλιστικούς οργανισμούς καθίστανται μεσεγγυούχοι των κατασχεθέντων αξιώσεων και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και απόδοσης των κατασχεθέντων συνεχίζεται μετά τη λήξη της αναστολής.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τις περιπτώσεις που τα πρόσωπα της παρ. 2 έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που διαπράχθηκαν με δόλο σε βάρος της περιουσίας των νομικών προσώπων του παρόντος.

6. Η πενταετής προθεσμία της παρ. 1 μπορεί να παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Ολόκληρη η τροπολογία