Skip to main content
07 04 2017 | 11:38

Νέες προϋποθέσεις για την εξαγορά εκχερσωμένων εκτάσεων προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Νέες προϋποθέσεις για την εξαγορά εκχερσωμένων εκτάσεων προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, μείωση του κόστους εξαγοράς, δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις: Αυτά προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής προς επεξεργασία. Μάλιστα στις 6 Απριλίου ξεκίνησε και η συζήτησή του από τα μέλη της Επιτροπής.

Αναλυτικότερα, με το λόγω σχέδιο νόμου, τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (κατά βάση ο ν.998/1979, όπως ισχύει) και ρυθμίζονται λοιπά συναφή θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα:

Ι.α. Προβλέπεται ότι, η υποχρέωση του δικαιούχου της επέμβασης σε δασική περιοχή εμβαδού έως και τεσσάρων (4) στρεμμάτων συνίσταται μόνο στην καταβολή δαπάνης για την υλοποίηση της αναδάσωσης.

β. Σε περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας των υποδεικνυόμενων από τη δασική υπηρεσία εκτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα. (άρθρο 1)

2.α. Επιτρέπεται εντός των οριζόμενων εκτάσεων, που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και έχουν διατεθεί για γεωργική καλλιέργεια, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν ανάγκες αυτής (δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.).

β. Εισάγονται τροποποιήσεις και προσθήκες της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Μεταξύ άλλων:

i) Ορίζεται, εφεξής, το τίμημα εξαγοράς των ανωτέρω εκτάσεων από τους καλλιεργητές αυτών στο % της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας, όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική αξία (σήμερα το εν λόγω τίμημα ορίζεται στο ιΛ της εν λόγω αξίας).

ii) Παρέχεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές των ανωτέρω εκτάσεων να:

αα) καταβάλλουν το τίμημα εξαγοράς σε εκατό (100) κατ' ανώτατο όριο, μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα (30) ευρώ κατ' ελάχιστον (σήμερα η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις),

ββ) ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την κατά τα ανωτέρω εξαγορά.

iii) Οι προαναφερόμενοι καλλιεργητές υποχρεούνται, μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς, είτε της επέμβασης, να υποβάλλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα. (άρθρο 2)

3.α. Στις επιτρεπόμενες εντός δασικών, δημόσιων χορτολιβαδικών και των οριζόμενων βραχωδών εκτάσεων εγκαταστάσεις, περιλαμβάνονται εφεξής και οι χερσαίες εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αυτών.

β. Αίρεται η απαγόρευση εγκατάστασης των επιτρεπόμενων μονάδων σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων ή πέριξ αρχαιολογικών εν γένει χώρων.

γ. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των συνοδών έργων αυτών (έργα οδοποιίας), σε δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές των ανωτέρω φορέων, υποχρεούνται, εντός της τασσόμενης προθεσμίας, να λάβουν σχετικές εγκρίσεις ή πράξεις. Κατά την διάρκεια της εν λόγω προθεσμίας αναστέλλεται η έκδοση και εκτέλεση τυχόν εκδοθεισών διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής διοικητικών προστίμων κ.λπ..(άρθρο 3)

4. Τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση κατά το διάστημα από 11/6/1975 έως 7/3/2007 χωρίς άδεια από τη δασική υπηρεσία και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Επιτρέπονται εντός των ανωτέρω εκτάσεων, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν ανάγκες της γεωργικής καλλιέργειας (δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κ.λπ.).

β. Οι κάτοχοι-καλλιεργητές των προαναφερόμενων εκτάσεων υποχρεούνται στην καταβολή, εκτός του προβλεπόμενου (άρθρο 45 παρ.8 του ν.998/1979) χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης, προκειμένου να υλοποιηθεί η δάσωση ή η αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα (αντάλλαγμα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κ.υ.α. και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, των τριάντα (30) ευρώ, κατ' ελάχιστον, έκαστη. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μετά την εξόφληση του προαναφερόμενου ανταλλάγματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης, με υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τα οριζόμενα, η οποία μεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο ατελώς. Για τη μεταβίβαση της χρήσης των εν λόγω εκτάσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κτήσης ακινήτου με σύμβαση και για τη μεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την καταχώριση στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο της σχετικής πράξης καταβάλλονται μόνον τα πάγια τέλη του άρθρου 17 παρ. 1 του ν.3226/2004, αξίας εννέα (9) ευρώ.

γ. Κατ' εξαίρεση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, για τις ανωτέρω εκτάσεις για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, αντί της απαιτούμενης οικονομοτεχνικής μελέτης, συντάσσεται σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική αρχή, κατά τα οριζόμενα. Για τις εν λόγω εκτάσεις, επίσης, αρκεί, αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού, η διαπίστωση από την δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογισθεί το αντάλλαγμα χρήσης.

δ. Αναστέλλεται:

i) η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των προαναφερόμενων εκτάσεων κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

ii) η κήρυξη των αιτούμενων εκτάσεων ως αναδασωτέων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. (άρθρο 4)

5.α. Ορίζεται ότι, για τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των οριζόμενων χορτολιβαδικών και βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων σε ημιορεινά, ορεινά και ανώμαλα εδάφη απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού ή ο απεικονιζόμενος χαρακτήρας/μορφή στον δασικό χάρτη, κατά περίπτωση.

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από την «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.), για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Δασών, εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη της δαπάνης μισθοδοσίας στον εκάστοτε προϋπολογισμό της Εταιρείας. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από την ανωτέρω εταιρεία κατόπιν σχετικής κ.υ.α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και απαγορεύεται η μετατροπή αυτών σε αορίστου χρόνου. Το προαναφερόμενο προσωπικό δύναται να διατίθεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με υπουργική απόφαση, ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

γ. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών και την κύρωση αυτών δεν εφαρμόζονται σε εκτάσεις που αποτελούσαν δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά το παρελθόν και κατά το παρόν καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ, εφόσον πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Παρατείνεται το χρονικό διάστημα υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών στις οριζόμενες περιπτώσεις, προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στους δικαιούχους να υποβάλλουν τα απαραίτητα αιτήματα.

ε. Ορίζεται ότι, η αρμοδιότητα των Επιτροπών Δασολογίου για τον ειδικότερο χαρακτηρισμό περιοχών δασικού χαρακτήρα, αφορά στον χαρακτηρισμό των περιοχών που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη αντί του κυρωμένου που ισχύει.

στ. Εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών, οι περιοχές οικιστικής πύκνωσης (άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010), εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων ο.τ.α.. Η εν λόγω εξαίρεση ισχύει έως τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη. Οι σχετικές εκκρεμείς αντιρρήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους. (άρθρο 5)

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους αγρούς που άλλαξαν μορφή (εκτάσεις που εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία και το καθεστώς που τη διέπει κ.λπ.), καθώς και ζητήματα εννοιολογικού προσδιορισμού των πεδινών χορτολιβαδικών εκτάσεων. (άρθρο 6)

7.α. Διευκρινίζεται ότι, στους δασικούς υπαλλήλους, οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας, καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 2 υποπαράγραφος Δ.9. άρθρο 11 παρ. 1, ν. 4336/2015), ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης (40 ευρώ), με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις ετησίως.

β. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, από 01.01.2016 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων. (άρθρο 7)

8. Αναγνωρίζεται στο Δήμο Ιωαννιτών, από το Ελληνικό Δημόσιο, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί των ειδικότερα περιγραφόμενων γεωτεμαχίων και προβλέπεται σχετική ατελής καταχώριση στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. (άρθρο 8)

9.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4067/2012 (άρθρο 36 παρ. 7) σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται η απαλλαγή των δικαιούχων (πολύτεκνοι και δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου) από τις χρεώσεις ΥΚΩ για το σύνολο των καταναλώσεων αυτών. (Κατά τα ισχύοντα, οι απαλλαγές αυτές αφορούν μόνο στις καταναλώσεις ημέρας). Τίθεται, ως ανώτατο όριο της εν λόγω απαλλαγής, η τετραμηνιαία κατανάλωση που ισχύει για κάθε κατηγορία δικαιούχων,

β. Ρυθμίζονται θέματα έναρξης εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων. (άρθρο 9)

10. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4414/2016 (άρθρο 3 παρ. 11 και 12) και παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες (μέχρι 31.12.2018 αντί 30.06.2018 και μέχρι 30.06.2019 αντί 31.12.2018) η χρονική περίοδος, κατά την οποία μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων των κατόχων αυτών και για την εξαίρεση αυτών από την υποχρέωση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 10)

Η συζήτηση στην επιτροπή

Με τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο να τονίζει ότι μέσω του νομοσχεδίου για τους δασικούς χάρτες επιτυγχάνεται μια σημαντική πολιτική αλλαγή, που σχετίζεται με την ουσία της λειτουργίας της διοίκησης, την ΝΔ, την ΔΗΣΥ και το ΚΚΕ να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιτίθεται και πάλι στον αγροτικό κόσμο με νέα χαράτσια και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαπιστώνουν ασάφειες, προχειρότητα αλλά και θετικά σημεία, ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του δασικού νομοσχεδίου, με τη διαδικασία του επείγοντος.

Επί της αρχής του νομοσχεδίου, ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι πέρα από τα οφέλη που δημιουργούν στη χώρα μας οι δασικοί χάρτες (το κτηματολόγιο, την οργάνωση του χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την κανονικοποίηση και την αποτύπωση της ισονομίας σε ένα περιβάλλον δικαίου για όλες τις χρήσεις) αναδεικνύονται πολλά ελλείμματα και κακοδαιμονίες της ελληνικής διοίκησης, με αποτέλεσμα το σύνολο του εγχειρήματος να είναι κρίσιμο. Κάλεσε δε τον πολιτικό κόσμο να τοποθετηθεί υπέρ αυτής της παρέμβασης, «διότι από φωνές, οι οποίες δεν εκφράζουν σαφέστατα αυτή τη στιγμή κάποιους χώρους της αντιπολίτευσης, υπέρ της αναστολής των δασικών χαρτών, υπέρ μιας της επικίνδυνης αναβολής, επιχειρείται ανανέωση ενός μη παραγωγικού και αποτελεσματικού παρελθόντος για τη χώρα μας».

Ο αρμόδιος υπουργός ξεκαθάρισε ότι εκ μέρους της κυβέρνησης δεν υπάρχει σκοπός να δημιουργηθούν πρόσθετα βάρη, αλλά ανέφερε ότι «δεν μπορούμε από την άλλη πλευρά να μην κρατήσουμε και το μέτρο έναντι της ασυδοσίας και της αυθαιρεσίας. Αυτό θα πρέπει να το προστατεύσουμε και συνταγματικά είμαστε υποχρεωμένοι» σημείωσε.

Απέναντι στην σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Φάμελλος, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «μια μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται όλους μας» ενώ και στο οικονομικό επίπεδο υποστήριξε πως «επέρχεται πολύ μεγάλη ελάφρυνση για τον αγροτικό κόσμο». «Αυτό είναι το εργαλείο, το οποίο παραδίδουμε σήμερα χωρίς να θίγουμε συνταγματικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα της χώρας μας. Είναι μια προσπάθεια σημαντική και θα συνεχίσουμε. Σε κάθε νομό πηγαίνουμε και ενημερώνουμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε όμως, η δημόσια διοίκηση, ο πολιτικός κόσμος, ο επιστημονικός κόσμος και οι δήμοι, για να εφαρμόσουμε αυτό το μεγάλο εργαλείο, το οποίο πιστεύω ότι θα μας προσδώσει και ένα σημαντικό στοιχείο εκσυγχρονισμού και δημοκρατίας» τόνισε.

Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη, έκανε λόγο για νομοθέτημα που «επιτέλους» δίνει λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών που ταλάνιζαν τους πολίτες και εξασφαλίζει την διαφάνεια στην άσκηση της δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Όπως τόνισε δε, οι αγρότες με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα κατέχουν στο εξής νομίμως τις εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις και στο εξής διασφαλίζεται η προστασία του δάσους. Κυβερνητικοί βουλευτές επίσης, είπαν πως πλέον θα υπάρξει τακτοποίηση σε ένα καθεστώς που υπέθαλπτε την παρανομία, και κατηγόρησαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις για «ρουσφετολογική πολιτική και για ανοχή σε πράξεις καταπατήσεων εις βάρος του περιβάλλοντος». Ανέφεραν ότι καταλύεται οριστικά το καθεστώς ασάφειας που ίσχυε, οι αγρότες μπορούν να τακτοποιήσουν μόνιμα τα χωράφια τους με πολύ μικρότερο τίμημα απ’ ό,τι στο παρελθόν, ενώ επισήμαναν παράλληλα, πως δίνεται η δυνατότητα 100 δόσεων για την καταβολή του τιμήματος των εκχερσωμένων αγρών πριν το 1975 και λαμβάνεται υπόψη το ΟΣΔΕ.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως ως αντιπολίτευση, όταν ήρθε ο νόμος 4280/2014 – τον οποίο σήμερα «απλώς τροποποιεί ως κυβέρνηση και τον εκθειάζει» – έλεγε πως «βάζει ταφόπλακα στα δάση» και «περιέχει φωτογραφικές διατάξεις».

Ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει το νομοσχέδιο, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι έρχεται νέο χαράτσι για τους αγρότες το οποίο θα φτάσει έως και τα 300 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε, το χαράτσι αυτό επιβάλλεται μέσω του τέλους αντιρρήσεων και άλλων επιβαρύνσεων που θα κληθούν να καταβάλουν χιλιάδες αγρότες που χρησιμοποιούν ως αγρούς εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις. Επίσης, ανέφερε ότι μόνο για την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου ο χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων αφορά αγρούς 300.000 στρεμμάτων, οι παραγωγοί θα κληθούν να πληρώσουν έως και 150 εκ. ευρώ. Ο δε βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος, άσκησε έντονη κριτική, τονίζοντας πως η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοθέτημα αγνοεί ιστορικές και κοινωνικές πραγματικότητες, ανακινώντας ένα θέμα λυμένο εδώ και 60 χρόνια, με αποτέλεσμα οι αγρότες να καλούνται να ξαναπληρώσουν για τη γη τους, ακόμη κι αν έχουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Γιώργος Αρβανιτίδης, σημείωσε πως κανείς δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα των δασικών χαρτών, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους δασικούς χάρτες που ήδη υπήρχαν, αλλά προχώρησε σε νέα χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία. Εξειδικεύοντας ως προς το δεύτερο σκέλος της κριτικής του, ο κ. Αρβανιτίδης είπε πως οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν χαράτσια για γαίες που ήταν ανέκαθεν αγροτικές, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν τη γη τους, λόγω των δυσβάσταχτων τελών που καλούνται να πληρώσουν. Ο ειδικός αγορητής της ΔΗ.ΣΥ. δήλωσε πάντως επιφύλαξη ως προς την τελική τοποθέτηση του κόμματός στο νομοσχέδιο.

Θετικά στοιχεία, αλλά και ασάφειες, διαπίστωσε στο δασικό νομοσχέδιο ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς. Αφού ο κ. Αμυράς τόνισε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις που περιέχονται στο σχέδιο νόμου, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον αν δεν αποσαφηνιστούν, ζήτησε να διευκρινιστεί τι πρόκειται να γίνει με το θέμα των προσλήψεων δασολόγων και δασοπόνων.

Έντονη κριτική άσκησε στο νέο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφικές διατάξεις, με στόχο έχουν την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων – κυρίως δε, την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων. Η κ. Μανωλάκου, που ξεκαθάρισε εκ μέρους του ΚΚΕ ότι καταψηφίζει την αρχή του νομοσχεδίου, τόνισε επίσης ότι το νομοσχέδιο φέρνει νέα χαράτσια για τους αγρότες, ενώ έκανε λόγο για μαζική αλλαγή της χρήσης γης.

Ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης, έδωσε έμφαση στη ρύθμιση για τα κληροτεμάχια, παρατηρώντας πως θα δικαιωθούν επιτέλους οι απόγονοι των προσφύγων που ταλαιπωρούνται από το 1935, μολονότι έχουν δικαιωθεί με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο αρμόδιος υπουργός πάντως, τόνισε ότι η κυβέρνηση βοηθά τους αγρότες και δεν συναινεί σε καταπατήσεις ενώ προανήγγειλε διορθώσεις με σκοπό η επίλυση των όποιων πρόδηλων λαθών να είναι αποτελεσματική.

Απέναντι στην κριτική που ασκήθηκε για το θέμα της επιβολής «χαρατσιών», σημείωσε ότι έχουν μειωθεί τα «τέλη αντιρρήσεων», που είχαν θεσμοθετηθεί από την ΝΔ, (από το 1/3 σε ¼) και υπογράμμισε πως οι αγρότες θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό ορίζοντα πέντε μηνών ώστε να τακτοποιήσουν τη διαδικασία. Επισημαίνοντας δε, πως μόλις το 40% των δήμων έχει καταθέσει τα ζητούμενα έγγραφα για τις οικιστικές πυκνώσεις, κάλεσε τους ΟΤΑ να εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις, αλλιώς «αναλαμβάνουν εκείνοι και την ευθύνη».

Περισσότερα έγγραφα για το κατατεθέν νομοσχέδιο εδώ