Skip to main content
02 06 2017 | 13:48

Οι κίνδυνοι κι η αντιμετώπιση της ευδεμίδας στο αμπέλι, όπως περιγράφονται σε τέσσερα τεχνικά δελτία γεωπόνων

Οι κίνδυνοι κι η αντιμετώπιση της ευδεμίδας στο αμπέλι, όπως περιγράφονται σε τέσσερα τεχνικά δελτία γεωπόνων

Με κυρίαρχο στοιχείο την εμφάνιση της ευδεμίδας στο αμπέλι, τέσσερα περιφερειακά κέντρα προστασίας φυτών και ποιοτικού ελέγχου (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ναύπλιο και Βόλος) εξέδωσαν την 1η Ιουνίου τεχνικά δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων. Ανά περιοχή και ασθένεια/εχθρό αναφέρουν τα εξής:

ΒΟΛΟΣ

Ευδεμίδα

Από παρατηρήσεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων, διαπιστώθηκε αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων στους αμπελώνες των πεδινών περιοχών, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου.Η αύξηση αυτή συνήθως συμπίπτει με την παρατήρηση των πρώτων ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, διαπιστώνονται περίπου 4─5 ημέρες αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυμφών, ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης εμφάνισης των ακμαίων.

Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή του συστήνεται μέσα σε 2-3 μέρες από τη διαπιστούμενη αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων.

Η εφαρμογή των εντομοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο ιδιότητα, συστήνεται 3-4 ημέρες αργότερα.

Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα.

Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ευδεμίδα (Lobesia botrana Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae)

Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις πεδινές περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφανίζει αύξηση συλλήψεων (έναρξη πτήσης 25-29 Μαΐου).

Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 3-7 Ιουνίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

  • Αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών με ιστορικό σοβαρής προσβολής: 2 επεμβάσεις
  • Αμπελώνες επιτραπέζιων σταφυλιών με ιστορικό μειωμένης προσβολής και οινοποιήσιμες ποικιλίες: 1 επέμβαση
  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών: 1-4 Ιουνίου και επανάληψη 7-10 Ιουνίου
  • Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες: 5-7 Ιουνίου και επανάληψη 12-14 Ιουνίου

Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αγ. Παύλου και του αγροκτήματος της Γεωπονικής του Α.Π.Θ.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αμπελώνα. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα.

Περονόσπορος (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο. Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα μολύνσεων αναμένονται κατά τόπους. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Ωίδιο (Uncinula necator Schwein Burrill)

Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη μετά την καρπόδεση και οι συνθήκες που επικράτησαν είναι ευνοϊκές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών.

Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο – Ωίδιο.