Skip to main content
14 08 2018 | 14:54

Οι ασθένειες των εσπεριδοειδών αυτή την εποχή και πώς αντιμετωπίζονται

Οι ασθένειες των εσπεριδοειδών αυτή την εποχή και πώς αντιμετωπίζονται

Το παρακάτω τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τις ασθένειες και την φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών εξέδωσε στις 13 Αυγούστου το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Υγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου:

Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)

Φέτος η µύγα ανέπτυξε εξαιρετικά µεγάλους πληθυσµούς στο διάστηµα Μαΐου – Ιουλίου προξενώντας µεγάλες ζηµιές στα εσπεριδοειδή και στα καρποφόρα δέντρα, που προσβάλει (βερικοκιά, αχλαδιά, συκιά κ.ά.). Το τελευταίο δεκαπενθήµερο οι συλλήψεις του εντόµου στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης (Αμπελούζος, Φόδελε, Σίσες, Αγιά Χανίων) έχουν µετριαστεί.

Σύσταση: Σε οπωρώνες µε ασυγκόµιστα όψιµα πορτοκάλια ή γκρέιπ φρουτ οι προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί θα πρέπει να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Κόκκινη Ψώρα (Aonidiella aurantii), Παρλατόρια - Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi), Μυτιλόμορφη Ψώρα (Lepidosaphes beckii)

∆ιαπιστώνονται έξοδοι ευαίσθητων νεαρών σταδίων στους πληθυσµούς των κοκκοειδών.

− Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραµεληµένα µε πυκνή βλάστηση. Κλαδέµατα και κλαδοκάθαροι που αφήνουν να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών πληθυσµών.

− Σε έντονες προσβολές συστήνεται χηµική καταπολέµηση στο διάστηµα: 16 – 19 Αυγούστου. Να προτιµηθούν σκευάσµατα µε περιορισµένη δράση στα ωφέλιµα έντοµα.

 • Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)
 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρµογές / 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)
 • Chlopyrifos (1-2 εφαρµογές / 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)
 • Chlopyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)
 • Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Sulfoxaflor - Isoclast active (1-2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)
 • Pyriproxyfen (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 -30 ηµ. ανάλογα το σκεύασµα).

Ψεκασµοί µε θερινούς πολτούς γίνονται αυστηρά σε θερµοκρασίες κάτω των 32οC και σε δέντρα ποτισµένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Να µην χρησιµοποιούνται σε δένδρα εξασθενηµένα λόγω ξηρασίας, ασθενειών, ξηρών ανέµων ή σε δέντρα που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

Ψευδόκοκκος (Planococcus citri)

Οδηγίες: Προσβάλει καρπούς, κλαδιά και φύλλα σε σηµεία σκιαζόµενα µε αυξηµένη υγρασία. Εγκαθίσταται σε προφυλαγµένες θέσεις του δένδρου όπως είναι ο κάλυκας, ο οµφαλός στα οµφαλοφόρα πορτοκάλια και τα σηµεία επαφής των καρπών µεταξύ τους ή µε φύλλα και κλάδους.

Στους οπωρώνες που διαπιστώνετε προσβολή καρπών µεγαλύτερη από 10% συστήνεται καταπολέµηση στο διάστηµα: 16 – 19 Αυγούστου. Όπου συνυπάρχουν µε κοκκοειδή να γίνει συνδυασµένη αντιµετώπιση.

∆ραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)
 • Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες)
 • Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Sulfoxaflor (Isoclast active, 1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)
 • Chlopyrifos (1-2 εφαρµογές / 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)
 • Chlopyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) και Εριώδης Αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)

Προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα µε τρυφερή βλάστηση και πυκνό φύλλωµα που συγκρατούν υψηλή σχετική υγρασία. Η έκταση των προσβολών φαίνεται περιορισµένη σε σχέση µε την περσινή χρονιά. Η ζηµιά που προκαλούν οι αλευρώδεις οφείλεται σε αποµυζήσεις χυµών και στα άφθονα µελιτώδη εκκρίµατα που ευνοούν την εγκατάσταση µυκήτων της καπνιάς.

Οι αλευρώδεις περιορίζονται µε την εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων όπως αφαίρεση και άµεση αποµάκρυνση λαίµαργων βλαστών, ισορροπηµένες αρδεύσεις και περιορισµένες αζωτούχες λιπάνσεις.

Στα έντονα προσβεβληµένα από διαλευρώδη δέντρα συστήνεται ψεκασµός στο διάστηµα: 16 – 19 Αυγούστου µε εγκεκριµένα σκευάσµατα. Επειδή αναπτύσσεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και σε σκιαζόµενα µέρη φροντίζετε να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων.

Ο εριώδης αλευρώδης αναπτύσσει σταδιακά πυκνούς πληθυσµούς. Πρέπει να αποφεύγονται οι χηµικές επεµβάσεις που εξοντώνουν το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki. Συµβουλεύεστε τις υπηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους προσκοµίζοντας δείγµατα για το φυσικό παρασιτισµό του εριώδη. Όπου η αντιµετώπιση είναι αναγκαία να χρησιµοποιηθούν εντοµοκτόνα χαµηλής τοξικότητας.

 • Άλατα λιπαρών οξέων (µέχρι 4 εφαρµογές µέχρι τη συγκοµιδή)
 • Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρµογές ανά 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες)
 • Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)
 • Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Spirotetramat (2 εφαρµογές / 21 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella)

Παρατηρούνται έντονες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση και τους λαίµαργους βλαστούς. Τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωµη όψη και καρουλιάζουν. Η ζηµιά είναι σοβαρή σε νεαρά δενδρύλλια και ιδιαίτερα στα νεαρά εµβόλια των φυτωρίων.

- Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες φυτείες) µε ψεκασµούς κάλυψης σε διαστήµατα ανάλογα µε τη διάρκεια δράσης των σκευασµάτων που χρησιµοποιούνται.

- Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας δεν υπάρχει ανάγκη χηµικής καταπολέµησης. Ο φυλλοκνίστης μπορεί να περιοριστεί µε καλλιεργητικά µέτρα που αναφέρονται στους αλευρώδεις.

∆ραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

 • Abamectin (3 εφαρµογές/ 7 ηµ. αναµονή πριν τη συγκοµιδή 10 ηµ.)
 • Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)
 • Chlorantraniliprole (2 εφαρµογές, µόνο σε νεαρά, µη παραγωγικά δέντρα)
 • Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)
 • Methoxyfenozide (2 εφαρµογές /10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά
 • Milbemectin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά
 • Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)
 • Thiamethoxam (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 ηµ.)
 • Tebufenozide (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε µανταρινιά.

Τετράνυχοι (Eutetranychus orientalis)

∆ιαπιστώσεις: Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα κατά προτίµηση στις λεµονιές. Αναπτύσσεται και ωοτοκεί κατά µήκος της κεντρικής νεύρωσης της άνω επιφάνειας των φύλλων. Το προσβεβληµένο δένδρο αποκτά χαρακτηριστική σταχτόχρωμη χλωρωτική όψη στο φύλλωµα και σε µεγάλες προσβολές εξασθενηµένη ανάπτυξη, µειωµένη παραγωγή και φυλλόπτωση. Συνήθως ο τετράνυχος αυτός δραστηριοποιείται µόνο το φθινόπωρο. Ευνοήθηκε πρόωρη ανάπτυξη σηµαντικών πληθυσµών πιθανώς λόγω καιρικών συνθηκών.

Οδηγίες: Ελέγχετε τα δέντρα σας στους οπωρώνες, ιδιαιτέρως τις λεµονιές, για την εµφάνιση των χαρακτηριστικών συμπτωµάτων που παρουσιάζονται στα φύλλα όπως και για έντονη φυλλόπτωση. Όταν διαπιστώνετε προσβολή συστήνεται άµεσος ψεκασµός.

∆ραστική φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Tau fluvalinate (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)