Skip to main content
03 11 2017 | 14:29

Μπαίνουν οι βάσεις για το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών - τι πρέπει να κάνουν οι γεωπόνοι για να πιστοποιηθούν

Μπαίνουν οι βάσεις για το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών - τι πρέπει να κάνουν οι γεωπόνοι για να πιστοποιηθούν

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παροχή γεωργικών συμβουλών από πιστοποιημένους επιστήμονες μπαίνει σε θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό να υλοποιηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει την όλη προσπάθεια, για να προσεγγίσει περισσότερο ο γεωπόνος και ο κτηνίατρος τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο και το χωράφι ή τον στάβλο του.

Το θεσμικό πλαίσιο για το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, με τη μορφή υπουργικής απόφασης, μπαίνει από σήμερα και για δύο εβδομάδες σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν 250-300 πιστοποιημένες και εγκεκριμένες από τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» δομές παροχής γεωργικών συμβουλών σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα υφίστανται ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς και ανεξάρτητα από τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων ή τα γραφεία των γεωπόνων-συμβούλων, που αυτή τη στιγμή παρέχουν κυρίως μελετητικές υπηρεσίες για προγράμματα.

Υποχρέωση των δομών αυτών θα είναι να αποτελούνται από μετόχους ή εργαζόμενους, οι οποίοι θα είναι κατ' ελάχιστον τρεις επιστήμονες και οι δύο εξ αυτών θα είναι υποχρεωτικά γεωτεχνικοί.

Οι γεωτεχνικοί που θα θέλουν να ενταχθούν στο αντίστοιχο Μητρώο του ΕΛΓΟ και στο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, θα πρέπει πρώτα να επιμορφωθούν από τον Οργανισμό και στη συνέχεια να λάβουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Στις αρχές του 2018 εκτιμάται ότι θα γίνει η προκήρυξη του Μέτρου για την ενίσχυση της παροχής γεωργικών συμβουλών, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, δηλαδή με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, ώστε να επιδοτείται κατά 100% η κάθε γεωπονική ή κτηνιατρική συμβουλή, με ανώτατο ποσό αμοιβής τα 1.500 ευρώ. Στόχος είναι να παρασχεθούν σε όλους τους αγρότες συνολικά 100.000 συμβουλές, οι οποίες, βεβαίως, δεν είναι απλά μία τηλεφωνική απάντηση σε ερωτήσεις του γεωργού ή του κτηνοτρόφου, αλλά περιλαμβάνουν η κάθε μία πολλαπλές επισκέψεις στον αγρό ή στο στάβλο και συνεχή υποστήριξη για ένα συγκεκριμένο σκοπό βελτίωσης ή διαχείρισης της αγροτικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Κατά τη Συνέντευξη Τύπου, σήμερα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η πολιτική ηγεσία δεν θέλησε να εξειδικεύσει περισσότερο σχετικά με το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και επικεντρώθηκε στο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Στις ερωτήσεις απάντησαν τόσο ο υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου, όσο και ο γενικός γραμματέας, Χαράλαμπος Κασίμης και ο ειδικός σύμβουλος, Θανάσης Δημάκης.

Κατ' αρχάς, ανάφεραν ότι θα υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στη δραστηριοποίηση των δομών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύτητα της κάθε δομής με την αγροτική η κτηνοτροφική εκμετάλλευση που συμβουλεύει. Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί μία δομή στο σύστημα είναι:

 • Να έχει μία οποιαδήποτε νομική μορφή
 • Να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη δήλωση έδρας
 • Να έχει ελάχιστο αριθμό τριών πιστοποιημένων επιστημόνων, εκ των οποίων δύο θα είναι απαραίτητα γεωτεχνικοί, είτε ως μέτοχοι είτε ως πλήρους απασχόλησης
 • Να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες θα εξειδικευτούν με εγκύκλιο του υπουργείου

Μερικά από τα πεδία για τα οποία θα παρέχονται συμβουλές σε αγρότες και κτηνοτρόφους είναι τα εξής, σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης:

I. Συμβουλές για το περιβάλλον και την Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΙΙ. Ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και των λιπασμάτων και των ζωικών αποβλήτων για την αποφυγή ρύπανσης

ΙΙΙ. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

IV. Δράσεις για την προσαρμογή ή την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

V. Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων

VI. Οικονομικές συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων κ.ά.

VII. Διαχείριση κινδύνου και θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

ΙΧ. Σχεδιασμός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων συστημάτων ή προτύπων παραγωγής.

X. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές:

 • Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.
 • Να επιλύονται προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)
 • Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
 • Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)

Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

 • Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
 • Οι αρχές λειτουργίας του συστήματος.
 • Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.
 • Οι διαδικασίες πιστοποίησης.
 • Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .
 • Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους
 • Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .
 • Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.

Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

 • προαιρετικό για τους αγρότες.
 • ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.
 • δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .
 • ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.
 • περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης ελεγκτή-ελεγχόμενου.
 • ανοιχτό στην εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.
 • Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.
 • διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

 • Προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.
 • Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.
 • Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.
 • Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκ ευρώ.

Περισσότερα για τη δοαβούλευση εδώ

Πέτρος Αλεξανδρής