Skip to main content
23 04 2016 | 07:15

Πέρασε η τροπολογία για τη νομιμοποίηση επιπλέον εργατών γης με τη διαδικασία του εργόσημου

Πέρασε η τροπολογία για τη νομιμοποίηση επιπλέον εργατών γης με τη διαδικασία του εργόσημου

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το βράδυ της Πέμπτης τροπολογία για την πολυαναμενόμενη για τον αγροτικό κόσμο της χώρας ρύθμιση της απασχόλησης των εργατών γης που διαμένουν παράτυπα στη χώρα. Σύμφωνα με τον Σταύρο Αραχωβίτη, έναν από τους βουλευτές που συνυπογράφουν την τροπολογία, «η ρύθμιση αυτή έχει να φέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, τόσο για τους αγρότες όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που έχαναν πόρους, αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες που θα γίνουν πλέον ορατοί. Μέχρι σήμερα κυκλοφορούσαν κρυπτόμενοι, ενώ διαβιούν σε απάνθρωπες συνθήκες.

Με τη ρύθμιση αυτή εξαλείφονται φαινόμενα του παρελθόντος που οδηγούσαν σε καταδικαστικές αποφάσεις της χώρας -θυμόμαστε όλοι σε ποια αναφέρομαι- στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στάθηκε «στην αντιμετώπιση που υπήρξε από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου, του κ. Κεφαλογιάννη, και Βουλευτών, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, φτάσατε μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι τους αρμόδιους Επιτρόπους, να τους λέτε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς είναι να νομιμοποιήσουμε όλους τους μετανάστες και μάλιστα να τους συνδυάσετε και με όλο αυτό που έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία και όλη η περιοχή.»

Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να έχει γίνει στον αγροτικό χώρο γιατί ήταν και αίτημα των ίδιων των αγροτών να αισθάνονται και αυτοί ότι είναι νόμιμοι, ότι απασχολούν εργαζόμενους μέσα από νόμιμες διαδικασίες, πόσο μάλλον όταν το κόστος του εργόσημου μπορούν να το χρησιμοποιούν για να μειώνουν το φορολογητέο τους εισόδημα, δεδομένου ότι θα καταχωρείται στις δαπάνες ως κόστος παραγωγής, πόσο μάλλον όταν ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε ανάγκη αυτή η χώρα να δείξει πραγματικά την ευαισθησία της, τη δημοκρατική της λειτουργία, γιατί δεν είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια προσφορά. Και να ξέρετε ότι ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύσκολες αγροτικές δουλειές γίνονται από αυτούς τους ανθρώπους και κάποτε ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα του αγροτικού χώρου ήταν η εργασία αυτών των ανθρώπων και τους το οφείλαμε, τους το χρωστάγαμε.»

Η τροπολογία έχει ως εξής:

Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 13α

Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εργασία στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (A΄ 160).

β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

γ) τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.

2. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζομένων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης. Σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011, εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 6. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Οι πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων αναβλήθηκε η απομάκρυνση, υποβάλλουν στην Περιφέρεια του τόπου διαμονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2631). Η Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούμενες άδειες εργασίας στον κατά τόπον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄41).

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205) και του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). »

5. Με κοινή απόφαση των υπ. Οικονομικών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των εργατών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Αραχωβίτης Σταύρος

Βράντζα Παναγιώτα

Γκαρά Αναστασία

Δημαράς Γεώργιος

Θεοφύλακτος Γιάννης

Καματερός Ηλίας

Καραγιάννης Γιάννης

Παπαδόπουλος Νίκος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Ριζούλης Ανδρέας

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σπαρτινός Κωνσταντίνος