Skip to main content
02 01 2019 | 14:17

Μόνο όσοι υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ το 2018 μπορούν να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Μόνο όσοι υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ το 2018 μπορούν να συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προκήρυξη του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης. Την έναρξη της πρόσκλησης ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά η πρόσκληση δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Μεταξύ αυτών είναι και οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στις δύο δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας που προκηρύσσονται:

  • Δράση 11.1.1-Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (νέοι βιοκαλλιεργητές)
  • Δράση 11.2.1-Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)

Όροι και προϋποθέσεις

Για να λάβει κάποιος μέρος στο πρόγραμμα και να είναι δικαιούχος ενίσχυσης, θα πρέπει κατ' αρχάς να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. πρωτ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 147/2015) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·

2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές) είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Επιλέξιμοι προς ένταξη στη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές) είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» για τα εν λόγω αγροτεμάχια.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου κατά το έτος 2018 (δήλωση ΟΣΔΕ)

β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης·

γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την έκδοση της παρούσας

δ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το έτος 2018, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια· (...)

θ) Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίου που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.

ι) Τα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες, είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.

ια) Όσον αφορά στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΥπΑΑΤ – Βιολογική Γεωργία www.minagric.gr πίνακας ο οποίος θα περιλαμβάνει:

• αντιστοίχιση μεταξύ των ομάδων καλλιεργειών των πινάκων Α και Β της υποπαραγράφου 1.6 με τους κωδικούς καλλιεργειών της ΕΑΕ 2018

• επιλεξιμότητες γεωργικών εκτάσεων σύμφωνα με τις καλλιέργειες-χρήσεις που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Ολόκληρη η προκήρυξη