Skip to main content
02 06 2015 | 15:17

Πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό υγείας των ζώων

Πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό υγείας των ζώων

Με την αρχή «η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη της θεραπείας» έκλεισε η πολιτική συμφωνία για τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κανονισμού για την υγεία των ζώων την 1η Ιουνίου.Μέχρι να δημοσιευθεί το τελικό κείμενο του κανονισμού, ο οποίος θα ισχύσει από το 2016, θα περάσει από κάποιες τυπικές διαδικασίες έγκρισης μέσω της Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για την ιστορία να πούμε ότι οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 6 Μαΐου του 2013 όταν το πρώτο κείμενο-πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κανονισμό είχε κατατεθεί προς συζήτηση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της Κομισιόν, «ο νέος κανονισμός για την υγεία των ζώων θα αντικαταστήσει τους πολυάριθμους και περίπλοκους κανόνες που ισχύουν σήμερα.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

 • Η σημερινή ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υγεία των ζώων – γύρω στις 400 μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις – είναι περίπλοκη και δύσχρηστη.
 • Οι ασθένειες των ζώων μπορούν να έχουν επιπτώσεις όχι μόνον σε άλλα ζώα αλλά και στον άνθρωπο, καθώς και για το σύνολο της οικονομίας και του εμπορίου.
 • Δεν υπάρχει συνολική στρατηγική, ενώ ελάχιστη προσοχή δίνεται στην πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Δεν υπάρχει αντικειμενική κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των μέτρων για την προστασία της υγείας των ζώων.
 • Πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός της εποπτείας των ασθενειών των ζώων, μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία των διαφόρων κλάδων και συστημάτων εποπτείας.

Τι ακριβώς θα αλλάξει;

 • Ο σημερινός τεράστιος αριθμός νομικών πράξεων για την υγεία των ζώων θα ενσωματωθεί σε έναν ενιαίο νόμο.
 • Η απλούστευση και αποσαφήνιση των κανόνων θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές και όσους οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς να εξοικονομούν χρόνο και να εστιάζουν στις βασικές προτεραιότητες: την πρόληψη και την εξάλειψη των ασθενειών.
 • Θα αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των κτηνιάτρων και όσων ασχολούνται με ζώα.
 • Χάρη στους νέους κανόνες θα γίνει μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών για την προστασία της υγείας των ζώων (επιτήρηση των παθογόνων παραγόντων, ηλεκτρονική ταυτοποίηση και καταγραφή των ζώων).
 • Ο έλεγχος και η έγκαιρη ανίχνευση των ασθενειών των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τα διεθνή πρότυπα.
 • Θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε οι κανόνες να προσαρμόζονται στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και σε νέα δεδομένα, όπως η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικές εξελίξεις.

Ποιοι θα ωφεληθούν και πώς;

 • Οι αγρότες (κτηνοτροφικές και ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και καλλιέργειες οστρακοειδών), χάρη στους καλύτερους κανόνες για την πρόληψη της εκδήλωσης επικίνδυνων ασθενειών και τον αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό.
 • Οι έμποροι ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων (σπέρμα, ωάρια, έμβρυα κ.λπ.), χάρη στην απλούστευση των διοικητικών υποχρεώσεων.
 • Οι κτηνιατρικές αρχές των χωρών της ΕΕ, χάρη στη σαφέστερη νομοθεσία και τη βελτίωση των μέσων καταπολέμησης των ασθενειών, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία και την κοινοποίησή τους.
 • Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, χάρη στη μείωση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Γιατί πρέπει να αναλάβει δράση η Ε.Ε.;

Η εναρμόνιση των κανόνων και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχει εξέχουσασημασία για τους εξής λόγους:

 • Οι ασθένειες των ζώων ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.
 • Για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα πρόληψης, εποπτείας, κοινοποίησης και εξάλειψης, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες απ' όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.
 • Η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για κοινές προτεραιότητες κοστίζει λιγότερο μακροπρόθεσμα.
 • Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό κλάδο της ΕΕ, από την άποψη τόσο των θέσεων εργασίας όσο και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Πότε αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η πρόταση; Το 2016.»