Skip to main content
24 03 2017 | 11:51

Σύνδεσμος Βιοντίζελ: Να μην εξαιρεθούν οι ενεργειακές καλλιέργειες από το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Σύνδεσμος Βιοντίζελ: Να μην εξαιρεθούν οι ενεργειακές καλλιέργειες από το πρόγραμμα απονιτροποίησης

«Η μη ένταξη των ενεργειακών καλλιεργειών στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης θα είναι το δεύτερο και τελειωτικό πλήγμα για τις εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ», επισημαίνουν με επιστολή τους προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βιοντίζελ Ελλάδας (ΣΒΙΒΕ) και υποστηρίζουν ότι, λόγω των χαρακτηριστικών τους, η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος θα πρέπει να ενταχθούν «στις επιλέξιμες καλλιέργειες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος απονιτροποίησης». Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερωθήκαμε ότι στο νέο πρόγραμμα απονιτροποίησης που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες δεν εντάσσονται οι ενεργειακές καλλιέργειες.

Παρατηρώντας τους χάρτες καλλιέργειας των αγροτικών εκτάσεων που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι στις εκτάσεις αυτές τα τελευταία 7-8 χρόνια καλλιεργούνται πάνω από 600.000 στρέμματα ηλίανθου και ελαιοκράμβης, καλλιέργειες οι οποίες, τεχνικά αναλύοντας, είναι ιδανικές για τη μείωση επιπέδων νιτρορύπανσης του εδάφους.

Μερικά από τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι η αμειψισπορά με αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, η καλλιέργεια χαμηλού κόστους παραγωγής, η καλλιέργεια χαμηλών εισροών σε σχέση με τις υπό ένταξη καλλιέργειες (καλαμπόκι, βαμβάκι) όσον αφορά τη θρέψη, τη φυτοπροστασία και την άρδευση (δηλ. λιγότερη άρδευση, λιγότερη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα). Επιπλέον, είναι καλλιέργειες στις οποίες δεν έχουν παρατηρηθεί επιδημιολογικά φαινόμενα με αποτέλεσμα την ολική απώλεια παραγωγής.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνηγορούν στην ένταξη τους στις επιλέξιμες καλλιέργειες για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Χαρακτηριστικά θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η ουσία του προγράμματος απονιτροποίησης στοχεύει στη μείωση της χρήσης νιτρικών (αζωτούχων) λιπασμάτων.

Σας παραθέτουμε στον παρακάτω πίνακα τις μονάδες αζώτου που έθετε το προηγούμενο πρόγραμμα απονιτροποίησης.


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ανάγκες σε μονάδες Αζώτου (Ν) (Απονιτροποίηση)

Πραγματικές ανάγκες

Καλαμπόκι

16

28-32

Βαμβάκι

8,5

16-18

Τεύτλα

12

20-22

Ηλίανθος-Ελαιοκράμβη

8,5

16-18

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η μη ένταξη των ενεργειακών καλλιεργειών στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης θα είναι το δεύτερο και τελειωτικό πλήγμα για τις εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ μετά την ένταξη του ηλίανθου και της ελαιοκράμβης στις βιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες ως γνωστών εξαιρούνται από τις συμβάσεις ενεργειακών καλλιεργειών. Τώρα ο αποκλεισμός τους από το πρόγραμμα απονιτροποίησης θα σημάνει την οριστική καταστροφή για τον κλάδο μας, καθώς οι αγρότες θα στραφούν σε άλλες, επιδοτούμενες καλλιέργειες απονιτροποίησης (καλαμπόκι, βαμβάκι κλπ) και κανείς δεν θα ασχοληθεί με τις ενεργειακές.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι αποδοτικές διατηρώντας την ισορροπία ανταγωνιστικής γεωργικής παραγωγής και του αναγκαίου σεβασμού προς το περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί η ώθηση που έφεραν στη φθίνουσα αγροτική οικονομία ενισχύοντας το αγροτικό εισόδημα σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες, καλύπτοντας στην Επικράτεια περί των 900.000 στρεμμάτων γης (μέσω της συμβολαιακής γεωργίας), αποφέροντας ετήσιο εισόδημα 80.000.000-100.000.000 ευρώ για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς επίσης και στις εισπράξεις των κρατικών ταμείων (Φ.Π.Α. κ.τ.λ.).

Ο θάνατος των ενεργειακών καλλιεργειών σημαίνει ο θάνατος ενός κύκλου εργασιών γύρω από αυτές και κατ' επέκταση απώλειες για την εθνική οικονομία. Πίσω από αυτές κρύβεται η απασχόληση περί των 25.000 αγροτικών οικογενειών, εργατικού και επιστημονικού δυναμικού δεκάδων εταιριών σπορελαιουργείας, η έμμεση απασχόληση περί των 10.000 ατόμων διαφόρων άλλων ειδικοτήτων (μεταφορείς, γεωπόνοι, αντιπρόσωποι ελαιούχων σπόρων, παραγωγοί ζωοτροφών, αλωνιστές, αποθηκευτές) και οι εισφορές όλων αυτών στα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας.

Επιπλέον, πάνω από το μισό της συνολικής ποσότητας των ενεργειακών φυτών μεταποιείται σε ζωοτροφές, τροφοδοτώντας την ελληνική αγορά -και κατ' επέκταση την τροφική αλυσίδα-με εγχώριες, μη μεταλλαγμένες ζωοτροφές. Εάν λοιπόν διακοπεί η παραγωγή ενεργειακών φυτών, το κενό που θα προκληθεί στις ζωοτροφές, θα καλυφθεί από αντίστοιχες εισαγόμενες ποσότητες, κατά βάση προερχόμενες από μεταλλαγμένα φυτά. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνεται και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με εισαγωγές ζωοτροφών και πετρελαίου, καθώς από τα ενεργειακά φυτά παράγονται και βιοκαύσιμα.

Με βάση τα παραπάνω αναρωτιόμαστε γιατί οι ενεργειακές καλλιέργειες δεν είναι ενταγμένες στο νέο πρόγραμμα απονιτροποίησης.

Θα ήταν καλό να αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες που θα φέρει η εξαίρεση των ενεργειακών καλλιεργειών από το νέο πρόγραμμα και να συμπεριλάβετε τελικά και τα ενεργειακά φυτά.

Μετά τιμής,

Για τον ΣΒΙΒΕ

Πρόεδρος Παρασκευάς - Κυριάκος Πέττας

Αντιπρόεδρος Σωτήρης Φώλιας»