Skip to main content
22 02 2019 | 08:58

Από 25 Φεβρουαρίου αιτήσεις στήριξης για την προστασία του Ελαιώνα Άμφισσας

Από 25 Φεβρουαρίου αιτήσεις στήριξης για την προστασία του Ελαιώνα Άμφισσας

Ξεκινούν στις 25 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 22 Μαρτίου 2019 αιτήσεις στήριξης για την προστασία του Ελαιώνα Άμφισσας. Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 580 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και σε 547 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με ελαιοτεμάχια στις περιοχές παρέμβασης καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Mέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου, με τη διατήρηση της μορφής των δένδρων που συνθέτουν τον ελαιώνα (κορμός, κώμη) και την ορθολογική διαχείριση των αναχωμάτων (τραφιών) που βρίσκονται εντός του ελαιώνα.

Η δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και ειδικότερα στην Περιοχή Εστίασης: 4α) «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής - Περιοχές παρέμβασης

Η δράση θα εφαρμοστεί στα ελαιοτεμάχια του ελαιώνα της Άμφισσας. Συγκεκριμένα:

- Στο Δήμο Δελφών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας: Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας και Τοπικές Κοινότητες Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Ελαιώνος, Σερνικακίου και Προσηλίου της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας,

- Δημοτική Κοινότητα Ιτέας και Τοπική Κοινότητα Κίρρας της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας,

- Δημοτική Κοινότητα Δελφών και Τοπική Κοινότητα Χρισσού της Δημοτικής Ενότητας Δελφών και

- στο Δήμο Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας: Δημοτική Ενότητα Αράχοβας

Πεδίο εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτεμάχια τα οποία: είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2018 με την επιλέξιμη για τη δράση δενδρώδη καλλιέργεια, η οποία είναι η ελιά βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης

Πιστώσεις-Χρηματοδότηση

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ (7.100.000 ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

- την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν και το πρόσθετο κόστος, που συνίσταται στο κόστος εφαρμογής χειρωνακτικής ζιζανιοκτονίας

- στα παραδοσιακά αναχώματα (τράφια) χωρίς χρήση φωτιάς, ζιζανιοκτόνων, σκαπτικών μηχανημάτων (πχ. φρέζας) και χωρίς άροση.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 580 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας έχει αναχώματα (τράφια) και σε 547 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως, όταν ο ελαιώνας δεν έχει αναχώματα (τράφια).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Α. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Β. Δε δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας Πρόσκλησης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσας, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης της παράβασης.

3. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

Γ. Σύμφωνα με το σημείο α της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 «Γενικές κυρώσεις» της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους».

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ? όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Α. Προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου για το έτος 2018, με την επιλέξιμη για τη δράση δενδρώδη καλλιέργεια (ελιά).

2. να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.

Β. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, τα οποία:

1. είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.

2. είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ έτους 2018 του ενδιαφερόμενου.

3. είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών.

4. είναι ενταγμένα στο μέτρο «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών».

5. έχουν και άλλη καλλιέργεια εκτός από ελιά (συγκαλλιέργεια).

Γ. Σύμφωνα με το σημείο α της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 15 «Γενικές κυρώσεις» της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β' 3256/18.09.2017) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης προσαυξημένης με τους νόμιμους τόκους».

Δ. Οι υποψήφιοι/δικαιούχοι της δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020, για διαφορετικά από τα ενταγμένα στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αγροτεμάχια.

Για περισσότερα: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 - Δράση 10.1.02 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ