Skip to main content
15 04 2019 | 07:51

Νέα μέτρα εισάγουν τροπολογίες του Eυρωκοινοβουλίου για τον αμπελοοινικό τομέα

 Νέα μέτρα εισάγουν τροπολογίες του Eυρωκοινοβουλίου για τον αμπελοοινικό τομέα

Νέα μέτρα πλην των ήδη γνωστών εισάγουν οι τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου για τον αμπελοοινικό τομέα, οι οποίες δόθηκαν στην δημοσιότητα πρόσφατα, όπως ενημερώνει η Κεντρική Αμπελοοινική Συνεταιριστική Οργάνωση ΚΕΟΣΟΕ, η οποία προέβη και σε μετάφρασή τους.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης αναφέρονται τα εξής:

«Tροποποιήσεις (ΑΜ) και συμβιβαστικές τροπολογίες (CA) της έκθεσης σχετικά με τα Στρατηγικά Σχέδια (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Herranz Garcia) και της έκθεσης σχετικά με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (υπεύθυνος ευρωβουλευτής Andrieu) εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας - AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 1-2 Απριλίου, μετά την διαβίβαση των κειμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν και σε επίπεδο υπουργών Γεωργίας (Συμβούλιο), δεν αναμένεται όμως να επέλθουν σημαντικές μεταβολές.

Στις τροπολογίες στην μετάφραση των οποίων προέβη η ΚΕΟΣΟΕ περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες οριζόντιες διατάξεις σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα.

Περιληπτικά οι μεταβολές που επέρχονται στο σχέδιο κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια (σ.σ. τα υποβάλλουν τα Κράτη Μέλη) και για την ενιαία ΚΟΑ, όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα είναι:

α. Στρατηγικά Σχέδια

 • Καθορίζονται οι γενικοί στόχοι των Στρατηγικών Σχεδίων για τον αμπελοοινικό τομέα.
 • Καθορίζονται τα μέτρα του Εθνικού Φακέλου τα οποία χρησιμοποιεί το Κράτος Μέλος για την επίτευξη των Στρατηγικών στόχων.Τα νέα μέτρα εκτός των προϋπαρχόντων αφορούν:
  • τη φύτευση αμπέλων σε περιοχές που φθίνει η αμπελοκαλλιέργεια
  • την έρευνα και την πειραματική παραγωγή
  • δράσεις για τη μείωση των φυτοφαρμάκων
  • δράσεις για την αλλαγή συστημάτων καλλιέργειας με πιο βιώσιμο τρόπο
  • επενδύσεις για την αντιμετώπιση κλιματικών κινδύνων
  • επενδύσεις για την αξιοποίηση υπολειμμάτων οινοποιίας
  • σύσταση Ταμείων Αλληλοβοηθείας για τη διαχείριση του νερού, τη βιολογική και ολοκληρωμένη παραγωγή, την διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, τη μείωση των αποβλήτων

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ορίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των δαπανών που προορίζονται για περιβαλλοντικές δράσεις στο 5%. Η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν.

β. Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Ακολουθούν οι αλλαγές που επέρχονται:

 • Το σύστημα χορήγησης Αδειών Φύτευσης θα εφαρμόζεται έως το 2050 με ανασκόπηση κάθε 10 χρόνια
 • δεν χορηγούνται Άδειες Φύτευσης για την παραγωγή χυμού σταφυλιών και το σύστημα δεν εφαρμόζεται όταν οι αμπελώνες προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή μητρικές φυτείες
 • εισάγεται κριτήριο προτεραιότητας για την χορήγηση Αδειών Φύτευσης σε περιοχές που η άμπελος συμβάλλει στη διατήρηση γενετικών πόρων
 • παραμένει το καθεστώς των απαγορεύσεων για φύτευση δυειδικών ποικιλιών. Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η αναφύτευση του είδους Vitis labrusca εφόσον δεν αυξάνεται η έκταση, για λόγους περιβαλλοντικών ανησυχιών.
 • οι οίνοι ΠΟΠ δε μπορούν να παράγουν αποαλκοολωμένους ή μερικώς αποαλκοολωμένους οίνους, ούτε να παράγονται από διασταυρώσεις εκτός είδους Vitis vinifera.
 • ορίζεται η υποχρέωση επισήμανσης της ενεργειακής αξίας σε Kcal, στις ετικέτες των οίνων
 • ορίζεται η αναγραφή καταλόγου συστατικών των οίνων είτε στις ετικέτες των οίνων, είτε σε άλλα μέσα (διαδίκτυο)
 • δημιουργούνται δυο νέες κατηγορίες οίνων, δηλαδή ο αλκοολωμένος οίνος και ο εν μέρει αποαλκοολωμένος οίνος
 • θεσπίζεται η δημιουργία παρατηρητηρίου αγοράς οίνου, για την ενημέρωση των οινοποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και για την έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη κρίσεων που προέρχονται από την έντονη διακύμανση των τιμών στην αγορά οίνου
 • θεσπίζεται σύστημα επιδοτούμενης μείωσης του προσφερόμενου όγκου οίνων, σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά. Μάλιστα προβλέπονται ποινές στους παραγωγούς που θα παράξουν πλεονασματικά, την περίοδο που ισχύει το σύστημα μείωση των προσφερόμενων όγκων. Προτείνοντες φορείς είναι οι συνεταιρισμοί και οι επαγγελματικές τους οργανώσεις, όπως η ΚΕΟΣΟΕ.

Οι διατάξεις για την επισήμανση, της διατροφικής αξίας (θερμίδες) των οίνων θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την ψήφιση του κανονισμού της Ενιαίας ΚΟΑ, ενώ οι διατάξεις για την επισήμανση των συστατικών θα ισχύσουν 18 μήνες μετά την ψήφιση της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, από την Commission.

Επισημαίνεται πως στο επισυναπτόμενο κείμενο που ακολουθεί με τις τροπολογίες με έντονους χαρακτήρες είναι προσθήκες του Ευρωκοινοβουλίου σε σύγκριση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, είναι πιθανόν στο άρθρο να ακολουθεί μια επεξηγηματική σημείωση (με κρεμ χρώμα) όταν είναι απαραίτητο.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Το κείμενο με τις τροπολογίες