Skip to main content
05 11 2014 | 08:37

Εξαιρείται η Αχαΐα από το β΄ γύρο αιτήσεων για αναμπέλωση

Δημοσιεύτηκε ολόκληρη η απόφαση για τον β΄ γύρο αιτήσεων του προγράμματος αναδιάρθρωση-μετατροπή αμπελώνων. Η προθεσμία είναι η 30ή Νοεμβρίου, όπως είχε γίνει γνωστό από τις κατά τόπους διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, αλλά η απόφαση εξαιρεί την Αχαΐα. Πιθανότερη αιτία είναι διότι καλύφθηκαν τα στρέμματα που αναλογούσαν στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα, σύμφωνα με τα όσα έχουμε δηλώσει στην Ε.Ε. ότι έχουμε ανάγκη.

Σύμφωνα με την απόφαση το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους - αναφύτευση.
 • Φύτευση αμπελώνων (εφόσον ο παραγωγός διαθέτει νόμιμο δικαίωμα).
 • Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Για την ένταξή στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας, με σκοπό να είναι διαθέσιμα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν το φάκελο κάθε παραγωγού - δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν.

5.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:

 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
 • Αποδοχή κληρονομιάς,
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
 • Κτήση με προσκύρωση,
 • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 • Κληρονομητήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:

 • αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
 • αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
 • έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη.

Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών.

Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο. Τα μισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριμένους αυτούς λόγους.

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των άνω των εννέα (9) ετών.

9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου - παραγωγού στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 3).

10. Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγμα 5).

11.Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονομικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγμα 2).

12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 4α).

13. Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 4β).

14. Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων αναφύτευσης (Υπόδειγμα 2).

15.Δικαίωμα φύτευσης (από το αποθεματικό) ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί)

16. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται από :

A) i) τριπλότυπο διάθεσης, στην περίπτωση προμήθειάς του από επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού της Χώρας μας ή

ii) τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής, στην περίπτωση προμήθειάς του από επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού της Χώρας μας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή από επιχείρηση που παρέχει στη Χώρα μας, χωρίς να έχει εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια, διασυνοριακά ανάλογες υπηρεσίες, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 196033/30-12-2011 (ΦΕΚ 51/Β’/2012) και

B) αντίγραφο πληρωμής ανταποδοτικού τέλους, μόνον στην περίπτωση προμήθειάς του από επιχείρηση άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. 104400/132326/30-10-2013 (ΦΕΚ 2949/Β72013).

17. Αδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου

18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης.

19. Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:

20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού - οφειλέτη

21.Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού.

22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

23. Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη

24. Απόφαση καταλογισμού

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Η απόφαση του υπουργείου