Skip to main content
10 10 2019 | 08:40

Νέες αλιευτικές δυνατότητες για Μεσόγειο και Εύξεινο Πόντο από την Commission

Νέες αλιευτικές δυνατότητες για Μεσόγειο και Εύξεινο Πόντο από την Commission

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου την πρώτη πρόταση που έχει καταρτιστεί ποτέ σχετικά με αλιευτικές δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τη Μεσόγειο όσο και τον Εύξεινο Πόντο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με την εν λόγω πρόταση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της διακήρυξης MedFish4Ever και της διακήρυξης της Σόφιας για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσω της αποκατάστασης των αποθεμάτων και της διατήρησής τους σε βιώσιμα επίπεδα.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, κατέβαλα προσπάθειες με στόχο την αναστροφή της ανησυχητικής κατάστασης όσον αφορά τα περισσότερα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμευσης της ΕΕ για την ανάπτυξη βιώσιμης αλιείας. Πρόκειται για μια μακρά διαδικασία, η σημερινή πρόταση ωστόσο αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Καρμένου Βέλα, επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα τίθεται σε εφαρμογή, βάσει της πρότασης, το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της δυτικής Μεσογείου, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Για την επιτυχή εφαρμογή του, απαιτείται μείωση της αλιευτικής προσπάθειας το 2020 για την κουτσομούρα, τον μερλούκιο, την κόκκινη γαρίδα βαθέων υδάτων, την καραβίδα, τη γαλάζια και κόκκινη γαρίδα και την κόκκινη γιγαντογαρίδα.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα μέτρα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Ειδικότερα, προβλέπονται, τρίμηνη περίοδος απαγόρευσης της αλιείας όσον αφορά το χέλι, όρια αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας για τα μικρά πελαγικά είδη στην Αδριατική και όριο αλιευτικής προσπάθειας για τα βενθοπελαγικά είδη στην Αδριατική.

Στον Εύξεινο Πόντο, η Επιτροπή προτείνει όρια αλιευμάτων και ποσόστωση για το καλκάνι και την παπαλίνα. Όσον αφορά το καλκάνι, η πρόταση θα ενσωματώσει την ποσόστωση της ΕΕ που θα αποφασιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της ΓΕΑΜ για την αλιεία καλκανιού. Όσον αφορά την παπαλίνα, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο όριο αλιευμάτων όπως το 2019, δηλαδή 11 475 τόνοι.

Η πρόταση της Επιτροπής θα επικαιροποιηθεί μετά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ (4-8 Νοεμβρίου 2019) με τα αριθμητικά στοιχεία των αποθεμάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του εν λόγω οργανισμού.

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 βάσει της πρότασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Δεκεμβρίου (16-17 Δεκεμβρίου).

Ιστορικό

Το 2016, ποσοστό 78 % των αξιολογηθέντων ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο αποτελούσε αντικείμενο εκμετάλλευσης εκτός των βιώσιμων βιολογικών ορίων (FAO, 2018)

Για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής κατάστασης, η Επιτροπή προωθεί την πολυμερή συνεργασία για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Μετά την έγκριση των διακηρύξεων της Μάλτας «MedFish4ever» και της Σόφιας καθιερώθηκε ενισχυμένη διακυβέρνηση.

Με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της δυτικής Μεσογείου που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019 θεσπίστηκε καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας για τις μηχανότρατες με στόχο να επιτευχθεί συνολική μείωση έως και κατά 40 % εντός μίας πενταετίας. Όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής, το σχέδιο προβλέπει μείωση κατά 10 % σε σχέση με τη γραμμή βάσης που καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου.

Η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) είναι μια περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας, αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Τα τελευταία έτη, η ΓΕΑΜ ενέκρινε σημαντικό αριθμό μέτρων διατήρησης, διαχείρισης και ελέγχου κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2018 η ΓΕΑΜ ενέκρινε σχέδιο διαχείρισης για το χέλι στη Μεσόγειο και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την περίοδο 2019-2021 όσον αφορά τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα. Η ΓΕΑΜ αναμένεται να εγκρίνει μέτρα σχετικά με τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Αδριατικής κατά την ετήσια σύνοδό της τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Το 2017 η ΓΕΑΜ ενέκρινε πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το καλκάνι με το οποίο θεσπίστηκαν μέτρα διαχείρισης και ελέγχου που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο. Το πολυετές σχέδιο θα επανεξεταστεί κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ το 2019, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συμφωνηθεί νέα κατανομή ποσοστώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για το 2020