Skip to main content
16 11 2015 | 09:29

Από τις Περιφέρειες η διαχείριση του 37% των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Από τις Περιφέρειες η διαχείριση του 37% των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το 37% των πόρων του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 θα διαχειρισθούν τελικά οι 13 αιρετές περιφέρειες της χώρας.

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος αποφασίσθηκε η εκχώρηση του συνόλου των πόρων για την πλειοψηφία των επιμέρους μέτρων (και όχι επιμερισμός υλοποίησης κάθε μέτρου σε κέντρο και περιφέρεια)

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εκχώρηση των εξής μέτρων στις περιφέρειες:

 • Υπομέτρο 4.1: Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις του ενεργητικού (Σχέδια Βελτίωσης), στο 100% των νέων δαπανών,
 • Υπομέτρο 4.2: Επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων (εκχώρηση 40% των πόρων του μέτρου με εξαίρεση τη δράση με δικαιούχους αγρότες, η οποία εκχωρείται στο 100%) ανεξάρτητα αν το παραγόμενο προϊόν είναι ή όχι γεωργικό για έργα με προϋπολογισμό έως 600 χιλ. ευρώ
 • Δράση 4.3.1: Εγγειοβελτιωτικά έργα έως 2,2 εκ. ευρώ,
 • Δράση 4.3.2: Αναδασμοί, στο 100% των νέων δαπανών του έργου (εκχώρηση 30% των πόρων του μέτρου),
 • Δράση 4.3.3: Δασική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου,
 • Δράση 4.3.4: Αγροτική οδοποιία, στο 100% των νέων δαπανών του έργου,
 • Υπομέτρο 6.1: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς, στο 100% των νέων δαπανών,
 • Υπομέτρο 6.2: Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
 • Υπομέτρο 6.3: Ενισχύσεις για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
 • Υπομέτρο 16.1: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργία, συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων και συμπλεγμάτων φορέων (clusters), στο 40% του προϋπολογισμού του υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
 • 16.2: Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο, στο 100% του προϋπολογισμού του υπομέτρου,
 • LEADER/CLLD στο 100% των νέων δαπανών του μέτρου.

Εισρέουν πόροι 6 δισ. ευρώ στη γεωργία

Θέμα εβδομάδων θεωρείται πια η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014-20, η Κοινοτική συμμετοχή στο οποίο ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο αναμορφωμένο ΠΑΑ (αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα SFC της Ε.Ε.),

-«Ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών και τις υποστηρικτικές δομές παροχής συμβουλών στους παραγωγούς. Ουσιαστικά στην αναμόρφωση του προγράμματος έγινε εξειδίκευση και πιο συγκεκριμένη στόχευση σε αυτές τις προτεραιότητες, αλλαγές που αποτυπώθηκαν και σε όλα τα οριζόντια κεφάλαια που αφορούν στη στρατηγική αυτού, τη SWOT ανάλυση και τις ανάγκες, το πλαίσιο επίδοσης και αξιολόγησης, το χρηματοδοτικό πλάνο, το πλάνο δεικτών, τις κρατικές ενισχύσεις, τη συμπληρωματικότητα, κλπ.

-Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ.

-Δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και Συνέργειες (πολυτομεακό και πολυταμειακό LEADER/CLLD, λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, Πυλώνα Ι της ΚΑΠ). Ειδικότερα, το νέο LEADER/CLLD για πρώτη φορά δύναται να εφαρμοστεί σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ (ορεινές – μειονεκτικές). Επιπλέον, διατίθενται σε αυτό διπλάσιοι πόροι (400 εκ. €) σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και δύναται να αξιοποιεί συμπληρωματικότητες με άλλους τομείς και ταμεία εκτός του γεωργικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Εξασφαλίζεται έτσι ενιαίος μηχανισμός εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου με bottom up διαδικασία κατάρτισής τους.

Επίσης, δόθηκε έμφαση σε συνέργειες και συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα επενδυτικά και διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, συνέργειες που αποτυπώνονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ ή ΕΣΠΑ), πχ στη μεταποίηση με τελικό προϊόν μη γεωργικό και με διεύρυνση δικαιούχων (και γεωργοί δικαιούχοι του μέτρου), την γεωργική έρευνα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός γεωργικού τομέα, την ευρυζωνική υποδομή, τα δημόσια έργα ύδρευσης – αποχέτευσης αγροτικών οικισμών, κλπ.

-Όσον αφορά στη συμπληρωματικότητα των μέτρων του ΠΑΑ με τον Πυλώνα Ι τη ΚΑΠ, αυτή αποτυπώνεται μεταξύ άλλων σε πολιτικές όπως για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και προϊόντων εξαγωγικού προσανατολισμού (συνδεδεμένη ενίσχυση), την ενίσχυση νέων αγροτών με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων ενισχύσεων για μια πενταετία, την ενίσχυση δικαιούχων περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα (εξισωτική με μεταφορά 500 εκ. € από Πυλώνα Ι)».

Πηγή: Γιώργος Μακρής, eleftheria.gr