Skip to main content
07 12 2017 | 12:36

Ολόκληρη η απόφαση που ορίζει το τι θα ζητούν οι Αναπτυξιακές από τους υποψήφιους επενδυτές του Leader

Ολόκληρη η απόφαση που ορίζει το τι θα ζητούν οι Αναπτυξιακές από τους υποψήφιους επενδυτές του Leader

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων ανά Αναπτυξιακή Εταιρεία, το ύψος της επιδότησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις χρηματοδότησης από τα ιδιωτικά Leader περιλαμβάνει η απόφαση με τίτλο «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων», που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 8 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να ζητά η κάθε Αναπτυξιακή Εταιρεία από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, στο πλαίσιο της προκήρυξης του τοπικού Leader:

"Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην εν λόγω πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω αιτήσεις περιλαμβάνουν, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. στοιχεία του αιτούντος.

2. στοιχεία και φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου έργου, εκτός άυλων ενεργειών.

3. μέγεθος επιχείρησης, μέσω υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης, (Παράρτημα Ι Καν (ΕΕ) 651/2014).

4. στοιχεία σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, όπου απαιτείται.

5. αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης πράξης.

6. αναλυτικό προϋπολογισμό της προτεινόμενης πράξης.

7. δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το «εύλογο κόστος» των αιτούμενων προς ενίσχυσης δαπανών.

8. στοιχεία για τον υπολογισμό των κοινών και ειδικών δεικτών αξιολόγησης.

9. ειδικές πληροφορίες ανάλογα με την υποδράση.

10. τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να συνάδουν με τη φύση, τους στόχους και την λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου

11. δήλωση δικαιούχου ότι θα διευκολύνει κάθε έλεγχο της ΟΤΔ και των αρμόδιων φορέων.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ, μέσω κατάλληλων προσωπικών κωδικών πρόσβασης που αποκτάει ο κάθε δυνητικός δικαιούχος. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Την αίτηση στήριξης, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ.

2. Όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στις προσκλήσεις των ΟΤΔ.

Η κάθε πρόσκληση θα προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ.

Η ΟΤΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει, εκτός περιπτώσεων αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, σε πρωτότυπο ένα δικαιολογητικό για το οποίο, αμφιβάλει για την γνησιότητά του ή τα σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή, στο αρχικό λογισμικό που παρήχθησαν.

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.

Για το σκοπό αυτό ακολουθούν ανάλογη διαδικασία στο ΠΣΚΕ. Πέραν των ανωτέρω οι αιτούντες δύναται να ανακαλέσουν την αίτησης στήριξης εν όλο ή εν μέρει μετά από σχετικό αίτημά τους, οποιοδήποτε στιγμή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Καν. 809/2014.

Τα στοιχεία των αιτήσεων στήριξης μεταφέρονται από το ΠΣΚΕ, στο ΟΠΣΑΑ. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι αιτούντες αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων."

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Ολόκληρη η απόφαση