Skip to main content
14 01 2016 | 09:45

Με ανοιχτή πρόσκληση και μέχρι εξάντλησης των χρημάτων θα προκηρυχθούν τα επόμενα Σχέδια Βελτίωσης

Με ανοιχτή πρόσκληση και μέχρι εξάντλησης των χρημάτων θα προκηρυχθούν τα επόμενα Σχέδια Βελτίωσης

"Για τα Σχέδια Βελτίωσης θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για όλη τη προγραμματική περίοδο, μέχρι την εξάντληση των πόρων", είπε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαράλαμπος Κασίμης, σε πρόσφατη εκδήλωση στα Γρεβενά (δείτε εδώ βίντεο) για τη νέα ΚΑΠ και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εκτός από αυτό το στοιχείο, όμως, αλλάζουν κι άλλα πράγματα στα Σχέδια Βελτίωσης, γι' αυτό και το Agro24 βρήκε την περιγραφή του Μέτρου που θα διαδεχθεί τα Σχέδια Βελτίωσης. Κατ' αρχάς θα αλλάξει όνομα και από "Μέτρο 121 Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" θα γίνει "Μέτρο 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης". Επίσης, θα δίνει προτεραιότητα, στη βάση κριτηρίων επιλογής, στους τομείς των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτροφών. Επιπλέον, τα χρήματα του Μέτρου, που υπολογίζονται σε πάνω από 250 εκατ. ευρώ, θα τα διαχειρίζονται οι περιφέρειες κατά 100% και όχι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε αυτή τη φάση δεν γνωρίζει κάποιος να μας πει από το υπουργείο πότε θα βγει η εν λόγω ανοιχτή προκήρυξη για την υποβολή των πρώτων αιτήσεων, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα αφορά επενδυτικά σχέδια μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ, όπως και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και πάλι δεν θα μπορεί κάποιος επενδυτής να αγοράσει μεταχειρισμένο εξοπλισμό και να επιδοτηθεί γι' αυτόν, ενώ πλέον θα είναι επιλέξιμη η αγορά γης μέχρι του ποσοστού του 10% επί του προύπολογισμού του Σχεδίου Βελτίωσης.

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση του μέτρου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια στο γεγονός ότι βάζει κατώτατο μέγεθος εκμετάλλευσης που μπορεί να ενταχθεί. Ουσιαστικά, δεν θα μπορούν να μπουν στα Σχέδια Βελτίωσης αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν τζίρο μικρότερο από 8.000 ευρώ (οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης).

Αναλυτικά η περιγραφή του Μέτρου 4.1.1, όπως εκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

"Όπως καταδεικνύεται και από τη SWOT προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας και την παραγωγή ζωοτροφών.

Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράλληλα θα ενισχυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και θα υπάρξει συμβολή στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης ενώ η αναδιάρθρωση με κατεύθυνση σε καλλιέργειες ανθεκτικές ή προσαρμοσμένες στην κλιματική αλλαγή θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου θα ενισχυθεί η Δράση 1 : Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης.

Είδος στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης. Η στήριξη δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Δικαιούχοι

Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:

 • είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία

 • είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 κατά την έννοια του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

 • Αγορά γης (αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις το όριο ανέρχεται έως 15% )

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών

 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου

 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Μη επιλέξιμες επενδύσεις:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός

 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται

 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων

 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά

 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης

Όροι επιλεξιμότητας

Α. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:

 • κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση της οποίας το οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 8.000 € (standard output)

Β. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να:

 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι Γ. Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει :
 • τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.

 • να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης

 • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση όπως:

 • προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται σε στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή)

 • οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000)

 • αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας

 • παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση

 • καινοτομία

 • συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3

(Ισχύοντα) ποσά και ποσοστά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 500.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης είναι στο 75% για τα νησιά του Αιγαίου, στο 50% για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στο 40% για τις λοιπές περιοχές.

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που προηγούνται της αίτησης στήριξης.
 • σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια
 • σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα
 • σε επενδύσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και τη βιολογική γεωργία των άρθρων 28 και 29 του Καν. 1305/2013

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μίας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και στις τρεις δράσεις με μέγιστο ύψος επένδυσης συνολικά τις 500.000 € το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 2.000.000 €.

Για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000 €.

Συνολική αξιολόγηση του μέτρου

Επειδή το συγκεκριμένο υπομέτρο έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας και κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους υπάρχει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο για την κατάρτιση του απαραίτητου και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου, βάσει της εμπειρίας από τις προηγούμενες περιόδους, όσο και για την υλοποίησή του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επαληθευσιμότητα και η ελεγξιμότητα.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο αντίστοιχο υπομέτρο είχε ορισθεί ένας φορέας εφαρμογής και πραγματοποιήθηκε όλη την περίοδο ουσιαστικά μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης με αποτέλεσμα να υποβληθεί ένας πολύ μεγάλος όγκος αιτήσεων στήριξης από εν δυνάμει δικαιούχους. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μεγάλο διοικητικό φόρτο αλλά και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω λήφθηκε η απόφαση για το εν λόγω υπομέτρο να διαχειριστεί ως επί το πλείστον σε περιφερειακό επίπεδο από τους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) προκειμένου να μην επαναληφθεί αντίστοιχο πρόβλημα".