Skip to main content
25 06 2018 | 13:36

Καταργείται με την 3η τροποποίηση του ΠΑΑ, το μέτρο για την χρηματοδότηση αγοράς τεμαχιστή κλαδεμάτων ελιάς

Καταργείται με την 3η τροποποίηση του ΠΑΑ, το μέτρο για την χρηματοδότηση αγοράς τεμαχιστή κλαδεμάτων ελιάς

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιμένει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να καταργήσει μία σειρά από μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην 3η τροποποίηση που κατέθεσε προς έγκριση, περιλαμβάνεται και η κατάργηση της δράσης "Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια", ένα νέο γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο που θα επιδοτούσε τους ελαιοκαλλιεργητές να μην καίνε τα κλαδιά της ελιάς μετά το κλάδεμα, αλλά να τα θρυμματίζουν με καταστροφέα και να τα εναποθέτουν στο έδαφος του ελαιώνα για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΑ, που ενέκρινε το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έφτανε στα 14 ευρώ το στρέμμα για μία χρονιά και απαιτούσε πενταετή δέσμευση του παραγωγού. Πιο αναλυτικά στο έγγραφο που παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής στη Χαλκίδα της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, αναφέρονται τα εξής:

«Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Προγράμματος, την επικέντρωση των πόρων σε λιγότερες δράσεις με μεγαλύτερα αποτελέσματα καθώς και την απλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος του ΠΑΑ 2014-2020, προτείνονται οι ακόλουθες διαγραφές Μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020:

  • Διαγραφή της δράσης 4.3.2 «Αναδασμοί». Διατηρούνται μόνο οι πόροι για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Η εφαρμογή της δράσης για καινούργιους αναδασμούς είχε εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς να γίνει η σχετική κατανομή των πόρων ανά περιφέρεια, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να γίνει με θεωρητικά κριτήρια και όχι με τις πραγματικές περιφερειακές ανάγκες. Οι περιφερειακές ανάγκες, όπως έχουν εκφραστεί στα  περιφερειακά σχέδια είναι κατά πολύ μεγαλύτερες των πόρων που διαθέτει το ΠΑΑ 2014-2020 για αυτή τη δράση και δεν εξασφαλίστηκε συναίνεση, κατά τη σχετική διαβούλευση με τις Περιφέρειες, ώστε να κατανεμηθούν οι πόροι μόνο σε ορισμένες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή των πόρων για νέες δράσεις και η μεταφορά τους σε άλλα μέτρα /δράσεις του Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους, χωρίς να επηρεαστεί το συνολικό ποσοστό εκχώρησης σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι οι πόροι της εν λόγω δράσης θα ανακατανεμηθούν σε μέτρα / δράσεις των οποίων οι αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν ήδη εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο.
  • Διαγραφή του υπομέτρου Μ6.2 «Εκκίνηση μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές». Το συγκεκριμένο υπομέτρο δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα και η εφαρμογή του έχει εκχωρηθεί στις περιφέρειες. Ωστόσο, αντίστοιχες δράσεις ενισχύονται μέσω του ΕΠΑΝΕΚ1, μέσω ΠΕΠ στο πλαίσιο των RIS3 τους και γενικότερα ο τομέας της διαφοροποίησης σε μη γεωργική  δραστηριότητα ενισχύεται επαρκώς και μέσω των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER/CLLD). Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή των πόρων για δράσεις του υπομέτρου αυτού και μεταφορά τους σε άλλα μέτρα που θα δώσουν καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να υπάρχει επιπλέον διοικητικό βάρος και χωρίς να επηρεαστεί το συνολικό ποσοστό εκχώρησης σε περιφερειακό επίπεδο, δεδομένου ότι οι πόροι θα ανακατανεμηθούν σε μέτρα / δράσεις, των οποίων οι αρμοδιότητες διαχείρισης έχουν ήδη εκχωρηθεί σε περιφερειακό επίπεδο.
  • Διαγραφή της δράσης Μ10.1.06 «Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια», λόγω της σχετικής γνωμοδότησης (υπ’ αριθ. 5685/20.11.2017) του αρμόδιου για αυτά τα θέματα φορέα στη Χώρα που είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στην οποία επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής που περιγράφεται στη δράση 10.1.06 δύναται να συμβάλλει α) στη διατήρηση και δυνητικά αύξηση των πηγών πρωτογενούς μολύσματος των μυκήτων που προσβάλουν το ξύλο ή τους μίσχους και τα ελάσματα των φύλων εντός του ελαιώνα και β) στη διασπορά των μολυσμάτων με τη βοήθεια του ανέμου, των σταγονιδίων της βροχής και των γεωργικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων θρυμματισμού, τόσο σε γειτονικά δέντρα εντός του ελαιώνα όσο και σε γειτονικούς ελαιώνες.
  • Ως συνέπεια της διαγραφής της προαναφερόμενης δράσης διαγράφεται και η δράση Μ4.4.4 «Θρυμματιστής κλαδεμάτων για τις ελαιοκαλλιέργειες», δεδομένου ότι οι προβλεπόμενοι, εν δυνάμει δικαιούχοι στο πλαίσιο της δράσης αυτής αφορούν σε δικαιούχους της δράσης 10.1.06. Η δράση αφορούσε σε περίπου 100 θρυμματιστές και αφαιρείται αναλογικά από τον αριθμό δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις (Π4 και 5Ε).
  • Διαγραφή του Μέτρου Μ14 «Καλή μεταχείριση των ζώων», στο οποίο αρχικά έχουν κατανεμηθεί 10 εκ. €. Το σχετικό μέτρο δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα. Για την εφαρμογή του μέτρου υπάρχει νομικό κενό που σχετίζεται με τους κτηνιάτρους εκτροφής (εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η κρίση της συνταγματικότητας ή μη της θεσμοθέτησης του Κτηνιάτρου Εκτροφής και δεδομένου ότι, απαίτηση για την έναρξη εφαρμογής και παρακολούθησης του Μέτρου είναι η ύπαρξη του Κτηνιάτρου Εκτροφής το μέτρο δεν μπορεί να υλοποιηθεί.) Αν και η καλή μεταχείριση των ζώων κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση του κλάδου της κτηνοτροφίας μπορεί να αντιμετωπιστεί εν μέρει από το Μ4.1.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο την ανταγωνιστικότητα», στο οποίο η κτηνοτροφία είναι πριμοδοτούμενος κλάδος. Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο το μέτρο θα ανασχεδιαστεί και θα προταθεί εκ νέου, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα αντισυνταγματικότητας ή μη της θεσμοθέτησης του κτηνιάτρου εκτροφής, που κατά την περίοδο του αρχικού σχεδιασμού του Μέτρου δεν υπήρχαν.

Συνοπτικά τα μέτρα/δράσεις, τα οποία προτείνεται να διαγραφούν είναι τα ακόλουθα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 «Πρόταση διαγραφής μέτρων/δράσεων ΠΑΑ 2014-2020»: