Skip to main content
22 01 2015 | 15:15

Αιτήσεις πληρωμής για τη Δάσωση του 2014 μέχρι τις 27 Φλεβάρη

Αιτήσεις πληρωμής για τη Δάσωση του 2014 μέχρι τις 27 Φλεβάρη

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις δηλώσεις εφαρμογής (αιτήσεις πληρωμής) του προγράμματος Δάσωση Γεωργικών Γαιών για τα έτη 2014 και 2015. Η απόφαση προβλέπει τη μείωση της ελάχιστης πυκνότητας φύτευσης στα 70 δέντρα ανά στρέμμα, ενώ προηγουμένως ήταν στα 160 με 250 ανά στρέμμα.

Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται από 10 Ιανουαρίου μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου για δεσμεύσεις που αφορούν το 2014, ενώ για το 2015 υποβάλλεται μέσω ΟΣΔΕ το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου. Επιπλέον για φέτος δημόσια δαπάνη ορίζεται στα 7.000.000 ευρώ και για το 2014 στα 8.700.000 ευρώ. ΜΜεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής άρθρα:

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι εντάχθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής των στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εφαρμοστικές αποφάσεις.

2. Δεν δύναται να είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, έστω και αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου οι ακόλουθες κατηγορίες:

α. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

β. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιαδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.

γ. Ανήλικα άτομα.

Άρθρο 5

1. Οι δικαιούχοι, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας και αυτές βρίσκονται σε συνθήκες καλής κατάστασης δύναται να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις). Οι επεμβάσεις αυτές, εγκρίνονται αρμοδίως από την οικεία Δασική Υπηρεσία ύστερα από αίτημα του δικαιούχου ή μετά από διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής μη δημόσιας δασοπονίας. Οι αραιώσεις έχουν την έννοια του καθαρισμού με σκοπό την απομάκρυνση των δένδρων που υπολείπονται σε αύξηση και την ενίσχυση εκείνων των ατόμων που έχουν το καλύτερο μορφότυπο (επιλεκτικές υλοτομίες).

2. Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία για την χορήγηση της σχετικής αδείας στα πλαίσια των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας θα εξετάζει, παρουσία του δικαιούχου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος από δασοπονική άποψη και ανάλογα με τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται η φυτεία, το είδος και το μέσο ύψος των δασικών δένδρων, καθώς και την ποιότητα του τόπου, θα προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων ανά στρέμμα κατ’ έτος ή κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των δασοκομικών χειρισμών.

3. Σε κάθε περίπτωση από τις οποιεσδήποτε τεχνικές επεμβάσεις δεν θα μειώνεται το μέγεθος της έκτασης της επένδυσης. Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, ενώ για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση να τηρείται σχετική ομοιομορφία κατανομής των δενδρυλλίων στο αγροτεμάχιο.

Β. Δεσμεύσεις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν την φυτεία σε καλή κατάσταση (καλή ζωτικότητα φυτών, καθαρός υποόροφος για αποφυγή διάδοσης ασθενειών, αποφυγή πυρκαγιάς).

2. Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, ενώ για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα.

Άρθρο 7

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

1. Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ, το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής.

2. Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο φορέα υλοποίησης, δήλωση εφαρμογής. Κατά την παραλαβή της δήλωσης εφαρμογής από τους φορείς υλοποίησης χορηγείται αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Η δήλωση εφαρμογής μπορεί να υποβληθεί από τους δικαιούχους και ηλεκτρονικά στο Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή του μέτρου λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που δίνονται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται από 10 Ιανουαρίου κάθε έτους μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου για δεσμεύσεις που αφορούν στο προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η κατάθεση των δηλώσεων εφαρμογής, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο φορέα υλοποίησης, υλοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

4. Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής, κάθε έτους εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της ΑΕΕ.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής

Η κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό της ετήσιας πριμοδότησης για απώλεια γεωργικού εισοδήματος προκύπτει μηχανογραφικά βάσει του ποσοστού του ΜΑΑΕ του αντίστοιχου έτους εφαρμογής. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης της εγγραφής του δικαιούχου στο ΜΑΑΕ, ο δικαιούχος θα λαμβάνει την ενίσχυση για αντιστάθμιση των εισοδηματικών απωλειών γεωργικού εισοδήματος που αντιστοιχεί σε «μη γεωργό», ανάλογα με το καθεστώς, με το οποίο εντάχθηκε στο μέτρο.

5. Οι φορείς υλοποίησης μετά την καταχώρηση στο σύστημα των στοιχείων των δηλώσεων εφαρμογής προβαίνουν στη διεξαγωγή των ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας και καταχωρούν τα αποτελέσματα αυτών στο σύστημα. Συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους εφαρμογής ανά καθεστώς ένταξης. Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίησης, προκειμένου να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

6. Οι ενστάσεις εξετάζονται, εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής και τη δήλωση εφαρμογής του ενιστάμενου.

7. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων οι φορείς υλοποίησης συγκροτούν ανά έτος εφαρμογής και ανά καθεστώς ένταξης φάκελο πληρωμής δικαιούχων, σύμφωνα με τους κωδικούς παρτίδας που προκύπτουν από το μηχανογραφικό σύστημα και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης. Ο έλεγχος των φακέλων πληρωμής διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με ισχύον έγγραφο ανάθεσης αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.