Skip to main content
01 12 2015 | 10:14

Τα 12 βήματα για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα 12 βήματα για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως ανακοίνωσε χτες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όλων των αγροτών-δικαιούχων επιδότησης ανά ΑΦΜ. Πώς προέκυψαν όμως αυτά τα νούμερα που θα δουν οι αγρότες δίπλα στο ΑΦΜ τους; Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο το προηγούμενο διάστημα προέβη σε υπολογισμό των δικαιωμάτων τους με βάση το έτος 2013 (και για όσους δεν ήταν δικαιούχοι μέχρι τώρα, το 2014), χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο.

Όπως συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα, ο αλγόριθμος αυτός είχε κάποια λάθη, οπότε χρειάστηκε η παρέμβαση κλιμακίου της Κομισιόν και μέσα στο Νοέμβριο έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και επανυπολογισμοί των ποσών. Σαφώς, δεν ισχύει το επιχείρημα του κ. Αποστόλου ότι «επιλέξαμε να δώσουμε την προκαταβολή της ενίσχυσης τον Δεκέμβριο για να δοθεί το 90% του ποσού», όπως είπε στη Βουλή. Η καθυστέρηση οφείλεται στον εξ αρχής λανθασμένο υπολογισμό των προσωρινών δικαιωμάτων.

Τώρα, ποια ήταν τα βήματα που ακολούθησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να προχωρήσει σε αυτό τον υπολογισμό; Σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε και επεξεργάστηκε το Agro24, είναι τα εξής:

1. Έλεγχος για το σύνολο των παραγωγών ότι τηρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης.

2. Με βάση τον καθορισμό των εκτάσεων ανά περιφέρεια για τον κάθε παραγωγό καθορισμός της αξίας δικαιωμάτων 2014 ανά περιφέρεια.

3. Υπολογισμός της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) ανά παραγωγό.

4. 1ο βήμα σύγκλισης: Αύξηση κατά 1/3 της διαφοράς 90% Περιφερειακής Μοναδιαίας Αξίας Δικαιωμάτων 2019 (ΠΜΑΔ2019)-ΑΜΑΔ2015.

5. 2ο βήμα σύγκλισης: Αύξηση έως 60% της ΠΜΑΔ2019.

6. Αναλογική μείωση των δικαιωμάτων με ΑΜΑΔ2015>ΠΜΑ2019.

7. Προσδιορισμός των παραγωγών οι οποίοι εμπίπτουν στη ρήτρα απροσδόκητου κέρδους.

8. Καθορισμός των μοναδιαίων αξιών για όλα τα έτη.

9. Καθορισμός των δικαιούχων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2015.

10. Καθορισμός των δικαιωμάτων που θα χορηγηθούν από το εθνικό απόθεμα 2015 καθώς και η αξία τους.

11. Έλεγχος υπέρβασης ανωτάτων ορίων από το σύνολο των χορηγηθέντων δικαιωμάτων.

12. Εφαρμογή γραμμικής μείωσης όπου απαιτείται.

Όλα τα παραπάνω έγιναν για κάθε έναν δικαιούχο ξεχωριστά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι τα νέα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στους παραγωγούς θα είναι αυτά που θα τους αναλογούν για χρονική διάρκεια 5 ετών (2015-2019), καθώς ο ατομικός προσωρινός τίτλος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποτυπώνει τον καθορισμό του αριθμού και της συνολικής αξίας του παραγωγού ανά έτος για το διάστημα 2015-2019.

Τι λέει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 19 Νοεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε τροποποιητική εγκύκλιο για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, η οποία για τον υπολογισμό των προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης αναφέρει τα εξής:

1. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και όσον αφορά στον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους γεωργούς της βασικής ενίσχυσης, υπολογίζονται έγκαιρα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης.

2. Ο υπολογισμός της προσωρινής αξίας και των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, θα γίνει με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που θα έχει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε γεωργό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την περίοδο αναφοράς 2013 και 2014, με σεβασμό του ανώτατου περιφερειακού ορίου, με τις προβλεπόμενες παρακρατήσεις για το εθνικό απόθεμα, με την έκδοση για κάθε δικαιούχο της «πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης». Στην πράξη αυτή θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός προσδιορισμός του αρχικής μοναδιαίας αξίας, της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον, της σύγκλισης της μοναδιαίας αξίας ως το 2019, ο αριθμός των εκταρίων και ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

3. Ο αριθμός και η αξία των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους δικαιούχους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή πληρεξούσιούς τους. Η κοινοποίηση ή πλήρης γνώση της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο γεωργό μπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε μέσο.

Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

1. Οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός ενός ημερολογιακού μήνα, το οποίο συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι λόγοι αναθεώρησης των πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης των παραγωγών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής

(β) Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

(γ) Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015

(δ) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

2. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης θα γίνει κεντρικά και θα ολοκληρωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα δε αποτελέσματα των αιτήσεων αναθεώρησης που θα γίνουν αποδεκτά καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και κοινοποιούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους.

Οριστικός υπολογισμός και χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

4. Μετά την εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης των παραγωγών και την χορήγηση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στον οριστικό υπολογισμό και χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους γεωργούς, τηρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, γίνεται ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κάθε γεωργού, με ακρίβεια τριών δεκαδικών και γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώτερο δεύτερο δεκαδικό. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού βρίσκεται ακριβώς στο μέσον, το ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ανώτερο δεύτερο δεκαδικό.