Skip to main content
27 06 2018 | 12:43

Πώς μπορείτε να λάβετε συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

Πώς μπορείτε να λάβετε συνδεδεμένη ενίσχυση για το ρύζι

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους καλλιεργητές ρυζιού της Ελλάδας καθορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1944/52291/12.05.2015 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει:

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω ενίσχυση.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2018 ανέρχεται στα 7.725.399 ευρώ και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 30.410 εκτάρια.

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 257 ευρώ ανά εκτάριο.

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ρυζιού ανά έτος.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Όροι επιλεξιμότητας

1. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 7) σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2019, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

β. Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο (400 κιλά ανά στρέμμα)

γ. Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

  1. Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του N. 4015/19−09−2011 «σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμού, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  2. Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τους καν. (ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

  3. Ορυζόμυλοι

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων των περιπτώσεων i) & ii), μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

iv. οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2019.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι δεν υπάρχει παραδοθείσα ποσότητα από τον παραγωγό, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.

4. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταληκτική ημερομηνία της 1ης παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης του ρυζιού υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0101: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

Υποχρεώσεις φορέων

Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν το προϊόν, υποχρεούνται:

1. Να έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης έως την 30η Ιουλίου κατ’ έτος και το αργότερο πριν την έναρξη των παραδόσεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας κατά περίπτωση:

  • Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)

  • Έναρξη επιτηδεύματος και/ή

  • Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους)

Οι φορείς μπορούν να απεντάσσονται από το σχετικό μητρώο με αίτηση διαγραφής στα ανωτέρω διαστήματα, από το επόμενο έτος της ένταξής τους.

2. Εφόσον εντάσσονται στο ανωτέρω μητρώο, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού, τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου.

3. Να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά.

4. Να συνεργάζονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.