Skip to main content
22 08 2018 | 16:51

Ποια είναι τα είδη των βρώσιμων οσπρίων που εξασφαλίζουν συνδεδεμένη ενίσχυση

Ποια είναι τα είδη των βρώσιμων οσπρίων που εξασφαλίζουν συνδεδεμένη ενίσχυση

Τον κατάλογο με τα είδη των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις, που χρειάζονται για να λάβει ένας παραγωγός συνδεδεμένη ενίσχυση, περιλαμβάνει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι καλλιέργειες των οσπρίων που δικαιούνται συνδεδεμένη ενίσχυση είναι:

 • Φακή Lens culinaris Medik
 • Ρεβίθι Cicer arietinum L.
 • Φασόλι κοινό (νάνο ή αναρριχώμενο) Phaseolus vulgaris
 • Φασόλια γίγαντες ή Ελέφαντες Phaseolus coccineous
 • Δόλιχοι ή Φασόλια μαυρομάτικα Vigna unguiculata L. Walp
 • Κουκί βρώσιμο Vicia faba Major L
 • Λαθούρι βρώσιμο Lathyrus sativus L
 • Λαθούρι άφκος Lathyrus ochrus L
 • Λαθούρι κλυμένο Lathyrus clymenum L

Με την υπ’ αριθμ. 1703/43630/21.04.2015 ΥΑ καθορίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου.

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση στους δικαιούχους γεωργούς.

2. Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους, μετά από υποβολή αιτήματος λήψης των ενδιαφερόμενων γεωργών για την εν λόγω ενίσχυση.

3. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2018 ανέρχεται στα 4.828.375 € και προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η έκταση αναφοράς που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 16.500 εκτάρια.

5. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018, σύμφωνα με την από 24.01.2017 τροποποιημένη ανακοίνωση προς την Επιτροπή, είναι 293 € ανά εκτάριο

6. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν (ΕΕ) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στις Δ/νσεις Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 11), όπως αυτά αποτυπώνονται στην παραπ νω λίστα, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0105: «ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους προβλεπόμενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και πριν την πληρωμή του καθεστώτος, προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

 • Να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλαδή όσοι:

α) καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση των ειδών που αναγράφονται στην παραπάνω λίστα

β) έχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης

 • Να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες εκτάσεις οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση προκειμένου να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή ώστε να καθοριστεί η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5.1

 • Να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

 • Να αποσταλεί πίνακας στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας, δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Ολόκληρη η εγκύκλιος