Skip to main content
30 12 2019 | 07:12

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Ιανουαρίου από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, καθορίζεται ως αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για το άρθρο 18 του εν λόγω νομοσχεδίου, στην αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρονται τα εξής: «Με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές καταβάλλεται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση που έχει προβλεφθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η ανωτέρω ενίσχυση έχει στόχο να βοηθήσει τις οικογένειες να ανταποκριθούν στις ειδικές συνθήκες των περιοχών αυτών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει φορολογική απαλλαγή και απαγόρευση κατάσχεσης της εισοδηματικής ενίσχυσης μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ως μέτρο διασφάλισης του εισοδήματος των δικαιούχων οικογενειών, δοθέντος ότι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στις ανωτέρω περιοχές δημιουργούν στις οικογένειες αυτές πρόσθετα έξοδα.

Περαιτέρω, συνιστώντας γνήσιο μέτρο κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικογενειών αυτών, η εν λόγω ενίσχυση εξαιρείται από τη δυνατότητα συμψηφισμού της με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πιστωτικά ιδρύματα.Τέλος, προβλέπεται ο μη συνυπολογισμός της στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση της ίδιας της περί ης ο λόγος ενίσχυσης».

Η διάταξη

Το πλήρες περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

Άρθρο 18

Αφορολόγητο και ακατάσχετο επιδόματος νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα

Στο Άρθρο 27 του ν. 3016/2002 προστίθεται παράγραφος 3 και το Άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27

Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

1. Στο Άρθρο 1 του Π.Δ. 179/1986 ( 69 Α`) προστίθεται εδάφιο ιστ` ως εξής: "ιστ`) Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων".

2. Σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείται από το έτος 2002 ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ως εξής:α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200 ευρώ).

Ως μόνιμη κατοικία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η προϋπόθεση αυτή βεβαιώνεται από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης και των εισοδηματικών ορίων.

3. H εισοδηματική ενίσχυση της παραγράφου 2 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ως προς το αφορολόγητο της ενίσχυσης της παραγράφου 2 άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2018, καταλαμβάνοντας τις ενισχύσεις που καταβάλλονται μετά τη λήξη του φορολογικού έτους 2018 αλλά αφορούν σε ενισχύσεις οφειλόμενες για το έτος αυτό, οι οποίες δηλώνονται στη φορολογική διοίκηση με βάση το έτος καταβολής τους. Κατά τις λοιπές προβλέψεις της, η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγούνται αυτές».

Για περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διαβούλευσης στον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minlab/?p=4365