Skip to main content
13 10 2014 | 15:29

Ρίχνει χρήμα η Ε.Ε. για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

Το σχέδιο κανονισμού για τα μέτρα στήριξης της προώθησης των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και στις Τρίτες Χώρες ύψους 200 εκατ. ευρώ έως το 2020 ενέκρινε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο. Είχε προηγηθεί η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου και η κατ’ αρχήν συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι μόνες χώρες που καταψήφισαν το σχέδιο ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και η Σουηδία.

Ο νέος κανονισμός, που κατατέθηκε προς συζήτηση από την Κομισιόν από τον περασμένο Απρίλιο, εισάγει καινούριες διατάξεις στα προγράμματα προώθησης, με σημαντικότερη την προσθήκη των μεμονωμένων Ομάδων Παραγωγών στους δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαβούλευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. ο κανονισμός θα μπει σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και θα αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

 • Τα προϊόντα του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε.
 • Τρόφιμα που προστέθηκαν στο παράρτημα του κανονισμού με βάση τον 1151/2012 για τα σχήματα ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ κ.λπ.), καθώς και το βαμβάκι και το γλυκό καλαμπόκι
 • Οινοπνευματώδη ποτά και κρασί (ΠΟΠ/ΠΓΕ) και μπίρα υπό προϋποθέσεις
 • Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Δείτε το σχέδιο του κανονισμού στα ελληνικά:

Χρηματοδότηση

Η κοινοτική χρηματοδότηση για τα προγράμματα προώθησης θα είναι ως εξής:

 • 70% της επιλέξιμης δαπάνης στις περιπτώσεις απλών προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά
 • 80% της επιλέξιμης δαπάνης στις περιπτώσεις πολλαπλών ή διακρατικών προγραμμάτων για την εσωτερική αγορά και για όλα τα προγράμματα στις Τρίτες Χώρες
 • 85% της επιλέξιμης δαπάνης στις περιπτώσεις κρίσεων, χωρίς διάκριση μεταξύ απλών και πολλαπλών προγραμμάτων

Για τις χώρες, όπως την Ελλάδα, που βρίσκονται υπό μηχανισμό στπήριξης, η κοινοτική συνδρομή θα είναι αντίστοιχα 75%, 85% και 90% της επιλέξιμης δαπάνης.

Τα προϊόντα του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε.

 • Ζώα ζώντα
 • Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων
 • Ιχθείς, μαλακόστρακα και μαλάκια
 • Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν
 • Έντερα, κύστεις και στόμαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις τεμάχια, πλην των εξ ιχθύων τοιούτων
 • Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή περιλαμβανόμενα. Μη ζώντα ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη κατανάλωση
 • Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκομίας
 • Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα
 • Καρποί και οπώραι εδώδιμοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και πεπόνων
 • Καφές, τέιον και αρτύματα (μπαχαρικά), εξαιρέσει του ματέ (κλάσις 0903)
 • Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη
 • Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομαί
 • Πηκτίνη
 • Λίπος χοίρειον υπό την ονομασίαν «saindoux» και λοιπά χοίρεια λίπη, λαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη πουλερικών λαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεως
 • Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγμένα, περιλαμβανομένων και των λιπών των λεγομένων πρώτης εκθλίψεως
 • Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονομασία «saindoux» χοιρείου λίπους και ελαιομαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοματοποιών ουσιών, άνευ αναμείξεως ή παρασκευής τινός
 • Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισμένα
 • Έλαια φυσικά μόνιμα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα κεκαθαρμένα ή εξηυγενισμένα
 • Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωμένα, έστω και εξηυγενισμένα, αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξειργασμένα
 • Μαργαρίνη, απομίμησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιμα λίπη παρεσκευασμένα
 • Υπολείμματα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών
 • Παρασκευάσματα κρεάτων, ιχθύων, μαλακοστράκων και μαλακίων
 • Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάμου, εις στερεάν κατάστασιν
 • Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτος, έστω και μεμειγμένα μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι
 • Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι
 • Σάκχαρα, σιρόπια και μελάσσαι, άπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώς κεχρωσμένα (περιλαμβανομένης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωματισμένης σακχάρεως), εξαιρουμένων των χυμών οπωρών μετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν
 • Κακάον εις βαλάνους και θραύσματα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγμένα
 • Κελύφη, φλοιοί, μεμβράναι και απορρίμματα κακάου
 • Παρασκευάσματα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων φυτών ή μερών φυτών
 • Γλεύκος σταφυλών, μερικώς ζυμωθέν, έστω και αν η ζύμωσις ανεστάλη καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύματος
 • Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύμωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύματος (περιλαμβανομένων και των μιστελίων)
 • Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη ή μη, οιουδήποτε αλκοολομετρικού τίτλου, λαμβανόμενη από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο Παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των αποσταγμάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτων) δια την παρασκευή ποτών
 • Όξος εδώδιμον και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα
 • Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφαί παρεσκευασμέναι δια ζώα
 • Καπνός ακατέργαστος ή μη βιομηχανοποιημένος. Απορρίμματα καπνού
 • Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις θραύσματα, κόκκους ή κόνιν
 • Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον, κτενισμένον ή άλλως πως κατειργασμένον, μη όμως νηματοποιημένον. Στυπία και απορρίμματα (περιλαμβανομένου και του εκ της ξάνσεως νημάτων, υφασμάτων ή ρακών προερχομένου λίνου)
 • Κάνναβις, (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, κτενισμένη ή άλλως κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και απορρίμματα καννάβεως (περιλαμβανομένων και των προερχομένων εκ της ξάνσεως νημάτων, υφασμάτων ή ρακών)

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon sxedio_kanonismou_gia_oporokipeftika.pdf