Skip to main content
13 03 2019 | 09:41

LIFE TERRACESCAPE: Καλλιέργεια χωραφιών σε αναβαθμίδες

LIFE TERRACESCAPE: Καλλιέργεια χωραφιών σε αναβαθμίδες

Στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE, ο Δήμος Άνδρου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες την καλλιέργεια επιλεγμένων χωραφιών σε αναβαθμίδες. Σκοπός είναι η επανακαλλιέργειά τους για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων.

Τα χωράφια προετοιμάστηκαν κατάλληλα με καθαρισμό τους από ασπαρτιές και άλλους χαμηλούς θάμνους. Ακολούθησε το όργωμά τους και η σπορά, είτε χειρωνακτικά, είτε με τη χρήση μηχανικών μέσων. Το μεγαλύτερο μέρος των χωραφιών σπάρθηκε με τοπική παριανή ποικιλία κριθαριού, που συνδυάστηκε με βίκο, στις περιπτώσεις ακαλλιέργητων για χρόνια εκτάσεων, ώστε να εμπλουτιστεί το έδαφος. Επιπλέον, σε μικρότερες εκτάσεις, έχει σπαρθεί κριθάρι βυνοποίησης, ενώ θα ακολουθήσουν σπορές με τοπικές ποικιλίες φάβας και κρεμμυδιού.

Η στόχευση για την περίοδο 2018-2019 αφορά την καλλιέργεια 250 στρεμμάτων.

Το έργο LIFE TERRACESCAPE αφορά στη λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμίδων, μέσω της επανακαλλιέργειάς τους μετά από πολλά έτη εγκατάλειψης. Άμεσος στόχος του έργου είναι η επίδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν από μια τέτοια δράση και η επιτόπια πολλαπλασιαστική της εφαρμογή. Απώτερος στόχος, η δημιουργία προσαρμοσμένων πράσινων υποδομών, ως ανασχετικό στοιχείο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η όλη δράση λαμβάνει χώρα στο νησί της Άνδρου, με στόχο να επεκταθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Το έργο, που έχει πλήρη τίτλο «Μετατροπή των εγκαταλελειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (LIFE16 CCa/GR/000050), υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά την περίοδο 2017-2021, σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με την οικονομική υποστήριξη του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 2.694.038 €, με το 605 αυτής να καλύπτεται από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται σε 1.562.964 €.

Η διάρκεια του έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από 01/07/2017 έως τις 31/08/2021.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

- Ένα αποτελεσματικό Στρατηγικό Σχέδιο Κλιματικής Προσαρμογής για την λειτουργία των αγρο-οικοσυστημάτων στα μικρά νησιά του Αιγαίου, για παροχή καθοδήγησης στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

- Σύσταση ενός τοπικού Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, εμπλέκοντας τους ενδιαφερόμενους σε μια αειφορική προσέγγιση διαχείρισης της γης. Η πρωτοβουλία αυτή της Συμμετοχικής Επιστασίας Γης εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με έναν οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο.

- Σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Άνδρου, δημιουργία σήματος πιστοποίησης για κλιματικώς έξυπνα τοπικά γεωργικά προϊόντα και ενεργό συνεργασία με τον τομέα των τοπικών επιχειρήσεων.

- Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και διάδοση των τοπικών αγροτικών ποικιλιών, οι οποίες θα καλλιεργούνται στις αναβαθμίδες του έργου.

- Οργάνωση του Σχολείου Ξερολιθιάς στην Άνδρο, με εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

- Δημιουργία ενός Οδηγού Καλής Πρακτικής κι ενός Εργαλείου Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την κλιματικά έξυπνη γεωργία και, συναφώς, την προσαρμογή των μικρών νησιών του Αιγαίου, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

- Ευρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης, που θα περιλαμβάνει οργάνωση εκδηλώσεων, προετοιμασία έντυπου υλικού, παραγωγή ντοκιμαντέρ, δημιουργία λειτουργικού ιστοτόπου, όπως και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.