Skip to main content
13 07 2015 | 08:44

Υπουργοί Γεωργίας: Εκπέμπουν SOS για γάλα, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, χοιρινό

Υπουργοί Γεωργίας: Εκπέμπουν SOS για γάλα, ζάχαρη, οπωροκηπευτικά, χοιρινό

Τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο και άλλων ειδικών συνθηκών που επικράτησαν φέτος, θα παρουσιάσουν στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας τα κράτη μέλη. Έμφαση θα δοθεί, όπως φαίνεται και από την ημερήσια διάταξη, στο γάλα, τη ζάχαρη, τα οπωροκηπευτικά (κυρίως ροδάκινα και νεκταρίνια) και το χοιρινό κρέας. Το Συμβούλιο ξεκινά στις 10.30 ώρα Βρυξελλών και έχει μακροσκελή ατζέντα, με πρώτο θέμα την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της προεδρίας του Λουξεμβούργου στον τομέα της γεωργίας. Αναλυτικά η ατζέντα:

1. Έγκριση της προσωρινής ημερήσιας διάταξης

Νομοθετικές εργασίες: (Δημόσια σύσκεψη)

2. Έγκριση του καταλόγου των σημείων «Α»

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

3. Έγκριση του καταλόγου των σημείων «Α»

4. Πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας

 • Παρουσίαση από την Προεδρία: (Δημόσια συζήτηση)

Έγγραφο 10690/15

Κατά την Προεδρία, η βιωσιμότητα πρέπει να είναι η βασική αρχή της μελλοντικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής γεωργίας. Δεσμεύεται για την απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών. Θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Σε ότι αφορά στις Ρωσικές απαγορεύσεις εισαγωγών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα από την ΕΕ και τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος, η Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων και των επιπτώσεών τους στους αγρότες και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εμπορική πολιτική σε διμερές και πολυμερές επίπεδο.

Όσον αφορά τα προγράμματα διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία, η Προεδρία θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησαν οι προηγούμενες Προεδρίες.

Στον τομέα της αλιευτικής πολιτικής θα επιδιώξει την εξασφάλιση ότι η αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, θα είναι η βάση των αποφάσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες (TAC και ποσοστώσεις) για το 2016. Θα κάνει συζήτηση για τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων. Θα προσπαθήσει επίσης να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το θέμα της αλιείας ανοικτής θαλάσσης και να οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της αλιείας της Βαλτικής.

Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία θα επιδιώξει μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το ΕΚ προστασία των φυτών και θα επιδιώξει να αρχίσει τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζώων αναπαραγωγής και πολλαπλασιαστικού υλικού τους και να συνεχίσει τις εργασίες για τα θέματα των φαρμακούχων ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων.

Θα επιδιώξει να οριστικοποιήσει τον κανονισμό σχετικά με τους επίσημους ελέγχους στην τροφική αλυσίδα και ανοίγει τη συζήτηση για την αναθεώρηση της διαδικασίας έγκρισης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Νομοθετικές εργασίες: (Δημόσια σύσκεψη)

5. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πρώτη ανάγνωση)

 • Πορεία των εργασιών

Έγγραφο 10620/15 AGRI

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

6. Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

 • Πορεία των εργασιών: (Δημόσια συζήτηση)

Έγγραφο 10620/15 AGRI

Τα σημεία 5 & 6 για τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία θα συζητηθούν μαζί.

Η πρόταση της Επιτροπής ενοποιεί τα δύο σημερινά καθεστώτα διανομής στα σχολεία, φρούτων αφενός και γάλακτος αφετέρου και εντείνει τα προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών σχετικά με τις καλές διατροφικές συνήθειες.

Κατά την εξέταση της πρότασης στο Συμβούλιο παραμένουν τα εξής κυρίως εκκρεμή θέματα:

 • νομική βάση για τον καθορισμό της ενίσχυσης (σημείο 6, να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου, άρθ. 43.3 της Συνθήκης και να μην προβλέπεται συναπόφαση με το ΕΚ),
 • ισορροπία μεταξύ της βασικής πράξης και των εξουσιοδοτικών πράξεων,
 • πεδίο εφαρμογής των μέτρων (συμπερίληψη και άλλων προς διανομή προϊόντων),
 • κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης ανάμεσα στα κράτη μέλη (να λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μαθητών)

Με βάση το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, αποφασίστηκε να αξιολογηθεί περαιτέρω η πρόταση για θέματα επικουρικότητας, αναλογικότητας και καλύτερης νομοθεσίας, η οποία ολοκληρώθηκε.

7. Εξέλιξη των αγορών

 • Ενημέρωση από την Επιτροπή
 • Ανταλλαγή απόψεων

Έγγραφο 10613/15

Οι εξελίξεις στην αγορά, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγών της Ρωσίας, συζητήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και στο Συμβούλιο. Η απαγόρευση αφορά το βόειο και το χοίρειο κρέας, τα ψάρια, τα τυριά, τα οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκομικά.

Η Επιτροπή τόνισε ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5% ανάμεσα στον Αύγουστο του 2014 και τον Απρίλιο του 2015. Όμως, οι διάφορες περιοχές και οι τομείς είχαν διαφορετική κατάσταση. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, ο τομέας σιτηρών και κρέατος - εκτός από το χοίρειο - δεν εμπνέει ιδιαίτερες ανησυχίες, ο τομέας των οπωροκηπευτικών παρουσιάζει άνισες τάσεις, δηλ. ορισμένα προϊόντα, όπως τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια έχουν πτωτική τάση, ενώ άλλα έχουν ανοδική τάση. Τα έκτακτα μέτρα για τα οπωροκηπευτικά, έληξαν στις 30 Ιουνίου. Για τον γαλακτοκομικό τομέα, οι τιμές δεν φαίνεται να έχουν φτάσει το κατώτατο σημείο ακόμη και οφείλεται κυρίως στην διστακτική αύξηση της ζήτησης, κυρίως στην Ασία, και μία αυξημένη προσφορά και το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Η δημόσια παρέμβαση για τα γαλακτοκομικά είναι ανοικτή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, και η ιδιωτική αποθεματοποίηση για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη θα παραμείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Ο τομέας της ζάχαρης διανύει περίοδο χαμηλών τιμών, η έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων 2015/2016 υπολογίζεται ότι μειώθηκε κατά 15% και δημιουργήθηκε πρόσφατα ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη ζάχαρη, για να συζητήσει τη μετάβαση του τομέα σε περιβάλλον χωρίς ποσοστώσεις.

Κατά τη συζήτηση, οι περισσότερες αντιπροσωπείες διατύπωσαν ανησυχίες για τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα και ζήτησαν είτε την παράταση των υφιστάμενων έκτακτων μέτρων, είτε την εισαγωγή νέων μέτρων όπως: αύξηση των τιμών παρέμβασης, χρήση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, αξιοποίηση στον τομέα της συμπληρωματικής εισφοράς, άμεση στήριξη προς τους παραγωγούς, χρήση του προγράμματος για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, προσωρινή κρατική ενίσχυση και σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών,

Πολλές αντιπροσωπείες (και η Ελληνική) υπενθύμισαν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας των οπωροκηπευτικών γενικά, ενώ ορισμένες (και η Ελληνική), επικεντρώθηκαν στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, και ζήτησαν παράταση των έκτακτων μέτρων.

Αρκετές αντιπροσωπείες ανησυχούν για τον τομέα του χοιρείου κρέατος και της ζάχαρης (επαναφορά ποσόστωσης), ενώ μεμονωμένες παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στους τομείς: ρύζι, σιτηρά, βόειο κρέας και ελαιόλαδο.

Παρόμοιες ανησυχίες διατυπώθηκαν και από το ΕΚ στην έκθεση Nicholson με τίτλο «Προοπτικές για τον γαλακτοκομικό τομέα της ΕΕ - επανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης για τα γαλακτοκομικά» και στην έκθεση Melo με θέμα «Ο τομέας των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007». Και στις δύο εκθέσεις, ζητείται από την ΕΕ «να εισαγάγει καλύτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των διαταραχών της αγοράς και να βοηθήσει τους αγρότες να βρουν νέες διεξόδους για τα προϊόντα που αποκλείστηκαν από τις ρωσικές αγορές».

Νομοθετικές εργασίες: (Δημόσια σύσκεψη)

8. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους (πρώτη ανάγνωση)

Διοργανικός φάκελος: 2015/0093 (COD)

 • Παρουσίαση από την Επιτροπή
 • Ανταλλαγή απόψεων

Έγγραφα 8356/15 και 10569/15

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

9. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Επανεξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς»

 • Παρουσίαση από την Επιτροπή
 • Ανταλλαγή απόψεων: (Δημόσια συζήτηση)

Έγγραφα 8344/15 + ΑDD 1 και 10569/15

Τα σημεία 8 & 9 για την αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τους ΓΤΟ και ταυτόχρονα την δυνατότητα των ΚΜ να απαγορεύουν τη χρήση τους στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, θα συζητηθούν μαζί.

Έχει γίνει «κανόνας» να αποφασίζει πάντοτε η Επιτροπή για έγκριση ΓΤΟ, επειδή δεν εξασφαλίζεται ποτέ η απαιτούμενη πλειοψηφία των ΚΜ. Τα ζητήματα που εγείρουν τα αντιτιθέμενα ΚΜ στις αντίστοιχες επιτροπές δεν έχουν συνήθως επιστημονική βάση, αλλά αντανακλούν εθνικές ανησυχίες που δεν έχουν σχέση μόνο με ζητήματα ασφάλειας των ΓΤΟ για την υγεία και το περιβάλλον.

Έτσι, μετά την έγκριση του κανονισμού που επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους, η Επιτροπή παρουσίασε στις 22 Απριλίου πρόταση που αφορά την κυκλοφορία στην αγορά ΓΤΟ για ανθρώπινη κατανάλωση (τρόφιμα) ή για ζωοτροφές και προβλέπει τη δυνατότητα των Κρατών Μελών, με εθνική απόφαση, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση εγκεκριμένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Το ισχύον σύστημα έγκρισης για την κυκλοφορία ΓΤΟ στην ΕΕ διατηρείται.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σύστημα δεν επέτρεπε να ληφθούν υπόψη οι επιμέρους ανησυχίες των ΚΜ και προτείνει να κάνουν χρήση θεμιτών παραγόντων για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη χρήση των ΓΤΟ στο έδαφός τους, διασφαλίζοντας ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. Έτσι θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να απαντήσουν στις ανησυχίες που εκφράζονται σε εθνικό επίπεδο και δεν καλύπτονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών επιμένει, σχετικά με τη νέα πρόταση κανονισμού για την απαγόρευση της χρήσης των ΓΤΟ στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, ότι χρειάζεται να ξεκαθαριστεί η νομική ασφάλεια της πρότασης, τόσο σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες όπως η ενιαία αγορά, η αρχή της αναλογικότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Έχει αναφερθεί η έλλειψη μελέτης επιπτώσεων (risk assessment) η οποία θα συνέβαλε στην αξιολόγηση της πρότασης. Πολλοί φορείς έχουν ταχθεί κατά της πρότασης

Διάφορα

10. α) Η πρωτοβουλία «4‰: εδάφη για την επισιτιστική ασφάλεια και το κλίμα»

 • Ενημέρωση από τη γαλλική αντιπροσωπεία

Έγγραφο 10709/15

Τα ζητήματα του κλίματος θα συζητηθούν κατά τη Διάσκεψη Των Μερών (COP) 21 στο τέλος του έτους στο Παρίσι. Η Γαλλία θεωρεί ότι η γεωργία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος του προβλήματος, αλλά μπορεί και πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Η αναζήτηση λύσης θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την παραγωγική διάσταση της γεωργίας και την καθοριστική συμβολή της στην ασφάλεια των τροφίμων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύεται στα εδάφη είναι περισσότερο από δύο φορές σημαντικότερη σε σχέση με την ποσότητα που αποθηκεύεται στον αέρα. Με έναν ετήσιο ρυθμό αύξηση κατά 4‰ των ποσοτήτων αυτών θα μπορούσε να απορροφηθεί και να αποθηκευτεί το αντίστοιχο του συνόλου των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών CO2, με σημαντική επίδραση στο κλίμα, βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και της παραγωγικότητας.

Η Γαλλία προτίθεται να ξεκινήσει μια διεθνή πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων και το κλίμα που θα βασίζεται σε μια συλλογική κινητοποίηση για την προώθηση της δέσμευσης του άνθρακα στα γεωργικά εδάφη. Η πρωτοβουλία «4‰: εκτάσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και το κλίμα» είναι μέρος της ατζέντας της COP 21 Δεκεμβρίου στο Παρίσι. Με την ευκαιρία αυτή, ένας μεγάλος αριθμός μελών, διεθνών οργανισμών, ΜΚΟ και επιχειρήσεων θα μπορούσε να ξεκινήσει την πρωτοβουλία αυτή υπογράφοντας μια κοινή δήλωση. Η Γαλλία ζητά την υποστήριξη των Κρατών Μελών της ΕΕ και της Επιτροπής σε αυτή τη διαδικασία.

β) Η ανησυχητική κατάσταση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων και τα αναγκαία μέτρα

 • Αίτημα της βουλγαρικής, τσεχικής, ουγγρικής, πολωνικής, ρουμανικής, σλοβενικής και σλοβακικής αντιπροσωπίας, υποστηριζόμενο από την ισπανική αντιπροσωπεία

Έγγραφο 10707/15

Το θέμα θα συζητηθεί μαζί με το σημείο 7 για την εξέλιξη των αγορών των γεωργικών προϊόντων.

γ) Ο προβληματισμός σχετικά με το μέλλον του τομέα της ζάχαρης στην ΕΕ

 • Αίτημα της ιταλικής αντιπροσωπείας

Έγγραφο 10710/15

Το θέμα θα συζητηθεί μαζί με το σημείο 7 για την εξέλιξη των αγορών των γεωργικών προϊόντων.

δ) Η συνεχιζόμενη σοβαρότητα της κατάστασης της αγοράς χοιρείου κρέατος

 • Αίτημα της αυστριακής αντιπροσωπίας, υποστηριζόμενο από τη βελγική και την πολωνική αντιπροσωπία

Έγγραφο 10711/15

Το θέμα θα συζητηθεί μαζί με το σημείο 7 για την εξέλιξη των αγορών των γεωργικών προϊόντων.

ε) Συνεδρίαση της Ευρωασιατικής συνόδου (ASEM) σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών σε στρατηγικό και σε πρακτικό επίπεδο (Λιουμπλιάνα, 25 έως 26 Μαΐου 2015)

 • Ενημέρωση από τη σλοβενική αντιπροσωπία

Έγγραφο 10657/15

Η Ευρωασιατική Σύνοδος (ASEM -Asia Europe Meeting) πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία μεταξύ 25 και 26 Μαΐου 2015. Η Σύνοδος διοργανώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Σλοβενίας σε τη συνεργασία με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, συμμετείχαν 63 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα (τομέας περιβάλλοντος).

Πραγματοποιήθηκαν 14 επιστημονικές παρουσιάσεις για την αειφόρο διαχείριση των δασών, μελετήθηκαν οι μελλοντικές προκλήσεις των δασών και αναδείχθηκε η διαφορετικότητα Ασίας και Ευρώπης.

Η αρμόδια υπηρεσία θεωρεί ότι δεν χρειάζεται παρέμβαση του Υπουργού στο Συμβούλιο.

στ) Δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας και απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

 • Ενημέρωση από την ολλανδική αντιπροσωπία

Έγγραφο 10505/15

Η Ολλανδία θέλει να επιστήσει την προσοχή του σχετικά με πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας «Μέθοδος για την αναπαραγωγή τομάτας με μειωμένη περιεκτικότητα νερού και προϊόν της μεθόδου και παρόμοια μέθοδο νέου μπρόκολου». Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να

κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαρακτήρες φυτών ακόμη και αν είναι αποτέλεσμα κλασικής βελτίωσης φυτών, την οποία θεωρεί ανησυχητική εξέλιξη για την παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς ο κάτοχος της ευρεσιτεχνίας μπορεί να εμποδίσει την καινοτομία στην βελτίωση των φυτών μη χορηγώντας την σχετική άδεια στον βελτιωτή. Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, όπου ο κάθε βελτιωτής «χτίζει» στην εργασία του ανταγωνιστή του ελεύθερα (χωρίς δηλαδή σχετική άδεια) με σκοπό να προκύψει βελτίωση.

Οι Κάτω Χώρες εργάζονται πάνω σε ένα λεπτομερές έγγραφο θέσεων σχετικά με το θέμα, το οποίο θα παρουσιαστεί αργότερα μέσα στο έτος, αλλά ενδιαφέρεται για τη γνώμη της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών.

ζ) Ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 • Ενημέρωση από την ολλανδική αντιπροσωπεία

10655/15

Οι Κάτω Χώρες θέλουν να επιστήσουν την προσοχή των Υπουργών σχετικά με το θέμα της βιώσιμης προστασίας της παραγωγής. Για την πρόσφατη μελέτη του EASAC για τα αποτελέσματα των νεονικοτινοειδών στη βιοποικιλότητα,οι ΚΧ αναγνωρίζουν ότι η μελέτη αυτή κάνει εμφανή την αναγκαιότητα για μείωση επικίνδυνων φυτοπροστατευτικων προϊόντων, και για μια βιώσιμη προστασία της παραγωγής. Οι ΚΧ θα προτείνουν ένα σχέδιο δράσης αλλά ενδιαφέρεται για την άποψη και πιθανά στοιχεία για το σχέδιο αυτό από τα ΚΜ και την Επιτροπή.

η) Υπουργική σύνοδος κατά τη «Γαλάζια εβδομάδα» στην Πορτογαλία

(Λισαβόνα, 3 έως 6 Ιουνίου 2015)

 • Ενημέρωση από την πορτογαλική αντιπροσωπεία

10698/15 PECHE 244

Η Προεδρία έχει την τιμή να προσκαλέσει τους Υπουργούς Γεωργίας σε γεύμα στις 13:30. (Θέμα της συζήτησης: «Η συμβολή της γεωργίας στο θεματολόγιο της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη»).

10695/15 AGRI 384 AGRIFIN 64 AGRISTR 52