Skip to main content
20 03 2018 | 09:41

Τιμές-στόχους και επιδόσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την ΚΑΠ μετά το 2020 ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τιμές-στόχους και επιδόσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την ΚΑΠ μετά το 2020 ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε χθες, με έκθεσή του για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, οι μελλοντικές δαπάνες στο πλαίσιο της ΚΑΠ να βασίζονται σε φιλόδοξες και κατάλληλες τιμές-στόχο σχετικά με τις επιδόσεις και, συγχρόνως, να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις νομιμότητας και κανονικότητας.

Επίσης, σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα κονδύλια πρέπει να δαπανώνται σε τομείς όπου η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία.

Το αίτημα αυτό περιέχεται σε ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το μέλλον της ΚΓΠ και έρχεται σε απάντηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας μετά το 2020. Επί του παρόντος, η ΚΓΠ βρίσκεται υπό αναθεώρηση, καθώς η τρέχουσα επταετής περίοδος προγραμματισμού των οικονομικών της ΕΕ τελειώνει το 2020.

Κατά τους ελεγκτές, οι στόχοι ορισμένων μέτρων της ΚΓΠ είναι ασαφείς. Παραδείγματος χάριν, ο στόχος του μέτρου οικολογικού προσανατολισμού, που εισήχθη με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, δεν προέβλεπε συγκεκριμένες τιμές-στόχο όσον αφορά τη συμβολή του μέτρου στο περιβάλλον και το κλίμα.

Οι στόχοι πρέπει να προσδιορίζονται ποσοτικά κατά το δυνατόν, όχι μόνο ως προς τις εκροές, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. «Οι γεωργικές ενισχύσεις είναι πιθανόν να διατίθενται σε τομείς όπου ενδεχομένως απορροφούνται πλήρως και όχι εκεί όπου καλύπτουν βασικές ανάγκες και παράγουν αποτελέσματα», δήλωσε ο João Figueiredo, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για το συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο. «Αυτό απηχεί έναν τρόπο σκέψης που έχει ως γνώμονα την απορρόφηση των κονδυλίων και όχι τις επιδόσεις.»

Οι ελεγκτές αναγνωρίζουν ότι η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη διάφορες συστάσεις που έχουν διατυπώσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια, ενώ και η ίδια η Επιτροπή έχει εκφράσει τη φιλοδοξία της να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο που θα βασίζεται στις επιδόσεις. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι ορισμένα στατιστικά στοιχεία δεν πληρούν τα κριτήρια που οι ίδιοι έχουν θέσει σε προηγούμενες εκθέσεις και ότι τα μέτρα που λαμβάνουν στήριξη είναι πιθανόν να προσομοιάζουν σε εκείνα που λάμβαναν στήριξη στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στην ΕΕ στατιστικό σύστημα ικανό να παρέχει στοιχεία σχετικά με το βιοτικό επίπεδο της γεωργικής κοινότητας. Οι ελεγκτές έχουν επανειλημμένως ζητήσει την κατάρτιση τέτοιων στατιστικών, προκειμένου όχι μόνο να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση κατά τη χάραξη της πολιτικής που επιδιώκει την εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου υπέρ της γεωργικής κοινότητας, αλλά και για να εξυπηρετηθούν και άλλοι στόχοι της ΚΓΠ. Ένα θεμελιώδες στοιχείο του τρόπου σκέψης της Επιτροπής είναι το «νέο μοντέλο λειτουργίας», το οποίο βασίζεται στην αυξημένη ευελιξία και επικουρικότητα και αναθέτει στα κράτη μέλη περισσότερες ευθύνες ως προς τις επιδόσεις.

Κατά την άποψη των ελεγκτών, για την επιτυχία του νέου μοντέλου απαιτούνται:

• μέτρα βασιζόμενα σε αδιάσειστα επιστημονικά και στατιστικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα αποφέρουν σαφώς τα επιθυμητά αποτελέσματα·

• κατάλληλες, φιλόδοξες και επαληθεύσιμες τιμές-στόχο για τα νέα «στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ», οι οποίες θα συμβαδίζουν με τους στόχους της ΕΕ·

• σταθερό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων·

• αδιάρρηκτη αλυσίδα λογοδοσίας και ελέγχου, η οποία θα διασφαλίζει τόσο τη συμμόρφωση όσο και τις επιδόσεις.

Το ενημερωτικό έγγραφο του ΕΕΣ με τίτλο «Το μέλλον της ΚΓΠ» είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ. Σύντομα θα προστεθούν και άλλες γλώσσες.