Skip to main content
07 01 2015 | 12:46

Στόχος εξαμήνου για τη Λετονία η απλοποίηση της ΚΑΠ

Στόχος εξαμήνου για τη Λετονία η απλοποίηση της ΚΑΠ

Ένας από τους πιο σημαντικούς άξονες της λετονικής προεδρίας στην Ε.Ε., που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου, θα είναι η απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στόχος που έχει τεθεί τόσο από το νέο Επίτροπο Γεωργίας όσο και από τους ευρωβουλευτές. Ιδιαίτερα μετά τη μεταρρύθμιση του 2014, που φαίνεται ολοένα και περισσότερο ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα σχετικά με την εφαρμογή της, ενώ γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την κατανομή και τον έλεγχο των επιδοτήσεων.

Παράλληλα, η λετονική προεδρία θα εργαστεί πάνω στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της ποιότητας εξετάζοντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη βιολογική γεωργία, ως εκ τούτου, επίσης, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της ισορροπίας των ελέγχων, σε ένα πιο αξιόπιστο καθεστώς εισαγωγής, καθώς και στην πρόληψη της απάτης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για το πρόγραμμα της λετονικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βασική λειτουργία της γεωργίας και της αλιείας είναι να παρέχουν στους καταναλωτές ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και διασφάλιση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών.

Εκτός της προαναφερθείσας απλοποίησης της ΚΑΠ στα θέματα γεωργίας και αλιείας που εστιάζει το ενδιαφέρον της η Λετονική Προεδρίας της Ε.Ε. περιλαμβάνονται τα εξής:

Κτηνιατρικά

Για την παροχή απλής αλλά αποτελεσματικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων, η προεδρία προτίθεται να εργαστεί για την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη νομοθετική πρόταση που αφορά την υγεία των ζώων, η οποία καθορίζει ένα σαφές και ενιαίο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών που μεταδίδονται μεταξύ των ζώων και των ανθρώπων.

Δεδομένου ότι η πρόταση εισάγει την αρχή της βιοασφάλειας ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών που μπορούν να εξαπλωθούν στο εσωτερικό του πληθυσμού των ζώων, η προεδρία θα διοργανώσει διεθνές σεμινάριο στη Ρίγα κατά την άνοιξη του 2015 η οποία θα επικεντρωθεί στην ανάγκη για εφαρμογή αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας.

Εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων

Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για μια πιο ολοκληρωμένη και οριζόντια προσέγγιση για τους επίσημους ελέγχους σε όλη την αγρο-τροφική αλυσίδα, η προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες για την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των κρατών μελών και προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

Η προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται, επίσης, σχετικά με τη νομοθετική πρόταση κανονισμού για τις συνθήκες των ζωολογικών κήπων, τις ζωοτεχνικές και γενεαλογικές συνθήκες για το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζώων αναπαραγωγής και προϊόντων βλαστοκυττάρων τους, καθώς και για τους κανονισμούς σχετικά με την τοποθέτηση στην αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών.

Ασφάλεια των τροφίμων

Ιδιαίτερες προσπάθειες θα καταβληθούν στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, η προεδρία θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις εργασίες σχετικά με τη νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα και την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις καζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα.

Αυτό θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της καλής δημόσιας υγείας, και θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και παράλληλα θα υποστηρίζει τις καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων, παρέχοντας πιο ομοιόμορφες συνθήκες για τους επιχειρηματίες και την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων της ΕΕ προς τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Φυτοπροστασία

Λαμβάνοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Φυτών (IPPC) και τα υψηλού επιπέδου φυτοϋγειονομικά πρότυπα της ΕΕ στον τομέα της υγείας και των περιβαλλοντικών πολιτικών, η προεδρία θα συνεχίσει τις συζητήσεις για το συμβιβαστικό κείμενο που αφορά μια εναρμονισμένη προσέγγιση σχετικά με τα μέτρα προστασίας κατά των παρασίτων στα φυτά ως μέρος ενός πακέτου της νομοθεσίας που σχετίζεται με την υγεία των φυτών.

Η Προεδρία θα ξεκινήσει επίσης την εξέταση της πρότασης κανονισμού για τα λιπάσματα και θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της, στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών, η οποία έχει ως στόχο να ενσωματώσει και να ενισχύσει αυτά τα συμφέροντα στον τομέα των φυτοϋγειονομικών θεμάτων, σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την Επιτροπή για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα.

Διαχείριση δασών

Η προεδρία θα επικεντρωθεί σε κοινές προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπημένη και αποτελεσματική προσέγγιση της ΕΕ για την εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της.

Με στόχο την εξασφάλιση της αειφόρου και υπεύθυνης διαχείρισης των δασών, η προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια προσπάθεια θα είναι αφιερωμένη επίσης στην εκπόνηση της θέσης της ΕΕ και στην εκπροσώπηση του μοντέλου της στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση στη Νέα Υόρκη, Μάιος 2015.

Αλιεία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και ο στόχος να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα αποθέματα, η προεδρία θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την πρόοδο σχετικά με τα πολυετή σχέδια διαχείρισης. Ένα νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων θα πρέπει να θεωρείται ως βασικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας.

Αναλόγως θα συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με την ευθυγράμμιση διαφόρων υφιστάμενων κανονισμών με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Μια ιδιαίτερη προσπάθεια θα αφιερωθεί στην κατάλληλη εκπροσώπηση και το συντονισμό της θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με χώρες του τρίτου κόσμου και σε συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών και με τις παράκτιες χώρες για θέματα αλιείας.

Το πρόγραμμα της λετονικής προεδρίας για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 (στα αγγλικά)