Skip to main content
09 07 2019 | 09:29

Σταθερά στο 2% το κόστος της γραφειοκρατίας της ΚΑΠ για τους αγρότες, εκτιμά η Commission

Σταθερά στο 2% το κόστος της γραφειοκρατίας της ΚΑΠ για τους αγρότες, εκτιμά η Commission

Στο 2% κατά μέσο της συνολικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι αγρότες παραμένει το κόστος των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε., μετά την μεταρρύθμισή το 2013, χωρίς να παρατηρείται σημαντική αύξησή του. Όσον αφορά το κόστος για τις εθνικές αρχές, εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 3% περίπου του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, αφού αυξήθηκε κατά ένα τρίτο από την εφαρμογή ενός νέου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης πληρωμών το 2013.

Τα παραπάνω είναι τα κύρια πορίσματα μελέτης με τίτλο «Ανάλυση της διοικητικής επιβάρυνσης που απορρέει από την ΚΑΠ», που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 8 Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο γενικός στόχος της εν λόγω μελέτης είναι η εξέταση του κόστους και του διοικητικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, των σημερινών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου μεγάλου μέρους των δαπανών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, η μελέτη αναλύει και αξιολογεί τα διάφορα στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), καθώς και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, τους συναφείς μηχανισμούς ελέγχου και το κόστος που συνδέεται με την πολλαπλή συμμόρφωση. Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένα σύνολο βασικών κανόνων που καθορίζουν τα πρότυπα για τη δημόσια υγεία, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων που πρέπει να ακολουθήσουν οι γεωργοί για να λάβουν εισοδηματική στήριξη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα διοικητικά έξοδα της ΚΑΠ είναι χαμηλότερα ή παρόμοια σε σύγκριση με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Για παράδειγμα, το συνολικό ποσοστό για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων εκτιμάται σε 4%, ενώ το συνολικό διοικητικό κόστος της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του συνολικού προϋπολογισμού της.

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι το μέσο ετήσιο κόστος του ΟΣΔΕ εκτιμάται σε 10 ευρώ ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ). Για την ΕΕ στο σύνολό της, αυτό αντιπροσωπεύει μεταξύ 1,7 και 1,9 δισ. Ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει το 14% που συνδέεται με το κόστος εγκατάστασης, το 12% με το κόστος λειτουργίας και το 74% με το κόστος διαχείρισης και ελέγχου.

Όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μελέτη διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, μειώθηκε το κόστος ως ποσοστό των εισπραχθέντων άμεσων ενισχύσεων. Τα κύρια έξοδα συνδέονται με το προσωπικό, τις επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και την ανάλυση κινδύνου.

Όταν εξετάζονται τα διοικητικά έξοδα για το ΟΣΔΕ ανά κράτος μέλος, ποικίλλουν σημαντικά, κυμαινόμενα από 2 ευρώ έως 208 ευρώ ανά εκτάριο ΧΓΕ. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διάφοροι παράγοντες επηρέασαν τις διαφορές μεταξύ χωρών, όπως το μέγεθος και η διάρθρωση του γεωργικού τομέα, η οργανωτική δομή των εθνικών αρχών και οι επιλογές σχετικά με τα συστήματα πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ μεγάλων και μικρών κρατών μελών, με υψηλότερο κόστος για τις μικρότερες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τα μικρότερα κράτη μέλη που επωφελούνται λιγότερο από τις οικονομίες κλίμακας.

Τα πορίσματα της μελέτης διαπίστωσαν επίσης ότι η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες για τους ελέγχους διαχείρισης συμβάλλουν στη μείωση του διοικητικού κόστους και του φόρτου της ΚΑΠ. Έχει ήδη δείξει αποτελέσματα με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, για παράδειγμα, ένα σύστημα πληροφορικής που βασίζεται σε φωτογραφίες γεωργικών αγροτεμαχίων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Μια άλλη τεχνολογία που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω για τη μείωση του διοικητικού φόρτου είναι η τηλεπισκόπηση, η οποία χρησιμοποιείται ως μέρος των καθεστώτων ελέγχου ορισμένων κρατών μελών. Έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των φυσικών επιθεωρήσεων στον τομέα και στοχοθετημένη χρήση των πόρων όταν οι επιθεωρητές πρέπει να εγκατασταθούν στο αγρόκτημα.

Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η υιοθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος μέλος. Η πρόσληψη είναι εξαιρετικά αργή σε ορισμένες χώρες. Για να βελτιωθεί αυτό, ενδέχεται να απαιτούνται επενδύσεις υποδομής για την αύξηση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές συνδέσεις σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές.

Σε επίπεδο δικαιούχου, ως ποσοστό της συνολικής στήριξης της ΚΑΠ, ο διοικητικός φόρτος εκτιμάται σε 2% κατά μέσο όρο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτό ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης, την πολυπλοκότητά της (ζωικό κεφάλαιο, αρόσιμες καλλιέργειες, μόνιμες καλλιέργειες, ανάμεικτα ...), τον αριθμό και τον τύπο της ενίσχυσης που έλαβε, καθώς και το ποσό των πληρωμών.

Η μελέτη ολοκληρώνει την ανάλυσή της με ορισμένες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της χρήσης τεχνολογίας για τη μείωση του διοικητικού κόστους και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσθέτουν την ανάλυση αυτών των δαπανών στα στρατηγικά σχέδια που παρουσιάζονται στις προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ (προς το παρόν στα αγγλικά) την μελέτη: