Skip to main content
11 05 2015 | 21:36

Πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια έχει βάλει η Κομισιόν - το 2016 η απλοποίηση της ΚΑΠ

Πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια έχει βάλει η Κομισιόν - το 2016 η απλοποίηση της ΚΑΠ

Σε κοινό κείμενο για την απλοποίηση της ΚΑΠ συμφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε., κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου. Όπως και να γίνει η διαδικασία της απλοποίησης, φαίνεται ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν για μετά το τέλος του 2015, οπότε ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της ΚΑΠ, θα πρέπει να κυλήσει με το υπάρχον - περίπλοκο - νομοθετικό - πλαίσιο. Σαφέστατα, το κείμενο των υπουργών περιέχει αιχμές για τον χειρισμό των νομικών θεμάτων και των εργαλείων που διαθέτει η Κομισιόν, εγκαλώντας την για ενέργειες που έχουν καταστήσει ακόμα πιο περίπλοκη τη μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ.

Σύμφωνα με το κοινό κείμενο των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., «η απλοποίηση της ΚΑΠ θα πρέπει να σεβαστεί τις ακόλουθες αρχές:

 • Να διατηρήσει τους στόχους της πολιτικής και τα βασικά στοιχεία της μεταρρυθμισμένης ΚΑΠ, καθώς και να διασφαλίσει νομική σταθερότητα στους αγρότες, που σημαίνει ότι η απλοποίηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε διάλυση του κανονιστικού πλαισίου ή σε περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΚΑΠ
 • Να μην διακινδυνεύσει την ομαλή οικονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων
 • Να επικεντρώνεται σε τομείς όπου τόσο εκείνοι που εφαρμόζουν την ΚΑΠ όσο και οι ωφελούμενοι να κερδίζουν όσον αφορά τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου π.χ. σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης, ελέγχου και αναφοράς.
 • Να βελτιώσει τη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου και τη συνοχή του, ειδικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, όπου αυτό είναι εφικτό, όπως επίσης και στις βασικές δράσεις, τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου του 2014, το Συμβούλιο είναι ενήμερο ότι το 2015, ως η πρώτη χρονιά πλήρους εφαρμογής της ΚΑΠ, θα είναι δύσκολο για τους αγρότες και τις εθνικές αρχές, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των νέων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων και των νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Έτσι, θα πρέπει να γίνουν όλα με ευελιξία, πάντα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όσον αφορά το πρώτο έτος της ΚΑΠ και προσκαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικεντρωθεί σε συμβουλευτικά και προληπτικά μέτρα.

Το Συμβούλιο θέτει τα παρακάτω οριζόντια θέματα με υψηλό δυναμικό απλοποίησης:

 • Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει πραγματικά να βοηθούν με την εφαρμογή των κανονισμών της ΚΑΠ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν να υπερβαίνουν τις νομικές υποχρεώσεις προσθέτοντας επιπλέον υποχρεώσεις. Επιπλέον, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την ερμηνεία των κανονισμών, όπως παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, ειδικά στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.
 • Η ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομία στο κόστος των απαιτήσεων αναφοράς προς την Επιτροπή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις «μηδενικές αναφορές».

Το Συμβούλιο επικεντρώνεται στις παρακάτω βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες:

 • όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις: α) Τα «πράσινα μέτρα», ειδικά η δήλωση για τους μόνιμους βοσκότοπους, η προϋπόθεση για μία περίοδο καλλιεργητικής διαφοροποίησης, ο καθορισμός των τύπων των οικολογικών περιοχών (EFAs) και η προϋπόθεση για ισοδύναμες πρακτικές, είναι σημεία που μπορεί να εφαρμοστεί ο σκοπός της απλοποίησης, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τις φυσικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, αλλά και επιτρέποντας καλύτερα στοχευμένους ελέγχους. β) Οι ενεργοί αγρότες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού. γ) Η εκτίμηση των διαφόρων περιπτώσεων ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης. δ) Οι νέοι αγρότες όσον αφορά την ανάγκη να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την επιλεξιμότητα των νομικών προσώπων (εταιρειών και ομάδων παραγωγών). ε) Η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στο καθεστώς των μικρών αγροτών και την προαιρετική συνδεδεμένη ενίσχυση.
 • όσον αφορά την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα εργασίας για την ΚΟΑ: α) Να αποφεύγονται άχρηστες προϋποθέσεις αναφοράς προς την Επιτροπή, β) ενιαία πρότυπα μάρκετινγκ, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα διάφορα εμπόδια, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόοδο που έχει γίνει στο καθεστώς των οπωροκηπευτικών από το 2008, γ) ενιαίες προϋποθέσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να αποφευχθούν επιπλέον εμπόδια, δ) να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή και την κατάργηση άχρηστων κανόνων και διαδικασιών που αφορούν μέτρα ασφαλείας όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και η δημόσια παρέμβαση, καθώς και εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορικών μηχανισμών.
 • όσον αφορά τον πυλώνα της Αγροτικής Ανάπτυξης: α) Ο σχεδιασμός και οι εγκρίσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να απλοποιηθούν και η επιτήρησή τους από την Επιτροπή θα πρέπει να γίνει λιγότερο επαχθής. β) Καμία επιπλέον προϋπόθεση δεν πρέπει να προστεθεί κατά τη διάρκεια της της εγκριτικής διαδικασίας, χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικά. γ) Προσπάθειες πρέπει να γίνουν για την εναρμόνιση των απαιτήσεων του ΕΓΤΑΑ, όσον αφορά τον σχεδιασμό και τις αναφορές, με τα άλλα ευρωπαϊκά ταμεία. δ) Στην κρατική συμμετοχή πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια κατά την έγκριση του προγράμματος.
 • όσον αφορά τις οριζόντιες απαιτήσεις: α) Μία πιο αναλογική και βασισμένη στους κινδύνους προσέγγιση πρέπει να εφαρμοστεί στους ελέγχους, με την ένταση των ελέγχων να λαμβάνει υπόψη της τον κίνδυνο και τα ποσά που απαιτούνται κάθε φορά, την απόδοση κόστους και τις διαφορετικές στοχεύσεις και συμπεράσματα. β) Να αποφευχθούν οι πολλαπλοί έλεγχοι για τις «πράσινες» προϋποθέσεις, καθώς και για άλλα καθεστώτα και μέτρα. γ) θέσπιση αναλογικών μειώσεων και διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα «πράσινα μέτρα», ειδικά για τις μικρο-παραβάσεις. Ο υπολογισμός αυτών των προστίμων πρέπει να απλοποιηθεί. δ) Το σύστημα κυρώσεων και ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει, επίσης, να αναθεωρηθεί με σκοπό τη μεγαλύτερη αναλογικότητα. ε) Να εξεταστεί η δυνατότητα να γίνονται πληρωμές, κυρίως προκαταβολές, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

Το Συμβούλιο αποφάσισε να διενεργεί συχνή και στενή επιτήρηση, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαδικασία απλοποίησης και ειδικότερα:

 • Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλίες απλοποίησης μέσα στο φθινόπωρο του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά συμπεράσματα του Συμβουλίου και να σχεδιάσει νέες πρωτοβουλίες απλοποίησης σε επόμενο στάδιο.
 • Δεσμεύεται να εκτιμήσει την πορεία της διαδικασίας μέσα στο 2016.»

Πάντως, η συνέντευξη τύπου του Επιτρόπου, Φιλ Χόγκαν και του υπουργού Γεωργίας της Λετονίας, Janis Duklavs, άργησε πολύ να γίνει, λόγω της συνέντευξης τύπου του σημερινού Eurogroup, καθώς έληξε περίπου στις 21:30 ώρα Ελλάδας.

Το κοινό κείμενο-ψήφισμα εδώ (στα αγγλικά)