Skip to main content
29 05 2019 | 15:13

Μελέτη της Κομισιόν για τους λόγους που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις προτεραιότητες της ΚΑΠ

Μελέτη της Κομισιόν για τους λόγους που η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις προτεραιότητες της ΚΑΠ

Οι τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και άλλων αγροτικών τομέων είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη για την ανάλυση της συνάφειας, της αποτελεσματικότητας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ για την κλιματική δράση ορισμένων βασικών μέτρων της ΚΑΠ.

Η ΚΑΠ, η οποία ξεκίνησε το 1962 για να στηρίξει την παραγωγή οικονομικά προσιτών και ποιοτικών τροφίμων για τους ευρωπαίους πολίτες, εισήγαγε το κλίμα ως έναν από τους γενικούς στόχους της το 2013. Η μελέτη δείχνει ότι χάρη στην υποστήριξη της ΚΑΠ, ο γεωργικός τομέας έχει καταβάλει προσπάθειες με την πάροδο του χρόνου να προσαρμόσει τις πρακτικές της, διατηρώντας ταυτόχρονα το μοντέλο της ευρωπαϊκής οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης και την ποικιλομορφία της και να αποτρέψει την ενδεχόμενη βλάβη της εγκατάλειψης της γης στις αγροτικές περιοχές.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan δήλωσε: «Ο γεωργικός τομέας και οι αγροτικές περιοχές είναι από τις πλέον ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες μας ανταμείβονται για την εργασία που κάνουν και να τους προσφέρουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όπως επισημαίνεται από αυτή τη μελέτη, πρέπει να γίνουν περισσότερα και γρήγορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι προτάσεις μας για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020 θέτουν υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης». Από το 1990, οι μη εκπομπές CO2 από τη γεωργία μειώθηκαν σταθερά κατά περισσότερο από 20%. Η Επιτροπή χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αγρότες, αλλά αναγνωρίζει ότι απαιτείται μετάβαση σε μια πιο οικολογική γεωργία και γι 'αυτό, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020: θέτουν υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες με μια νέα πράσινη αρχιτεκτονική που διευκολύνει και ενθαρρύνει την περιβαλλοντική φροντίδα και την κλιματική δράση στις γεωργικές πρακτικές να εισαγάγει ένα «νέο τρόπο εργασίας» που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να σχεδιάσουν το στρατηγικό τους σχέδιο για την επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, καθορίζοντας ποσοτικοποιημένους στόχους και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τοπικές ανάγκες και συνθήκες απαιτούν από τα κράτη μέλη να αποδείξουν πώς τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ θα συμβάλουν στους στόχους της δράσης για το κλίμα να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, αυτό θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μείωση των γεωργικών εκπομπών και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής φροντίδας.

Τα συμπεράσματα της μελέτης παρέχουν επισκόπηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων πολλών μέτρων της ΚΑΠ στην κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές θερμοκηπίου: Μεταξύ των μέτρων που έχουν θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα μέτρα οικολογικής ρύθμισης στο πλαίσιο της στήριξης του εισοδήματος συνέβαλαν ιδιαίτερα στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου χάρη στη διατήρηση μόνιμων λειμώνων και περιοχών ευεργετικών για τη βιοποικιλότητα (περιοχές οικολογικής εστίασης). Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο προσομοίωσης, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά μείωσαν τις γεωργικές εκπομπές κατά 2% σε ετήσια βάση. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης έχουν επίσης αποδείξει ότι συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών για μετρήσιμα μέτρα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχουν μειώσει τις εκπομπές κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η βιολογική γεωργία, υποστηριζόμενη από την ΚΑΠ , έχει επίσης συμβάλει στη μείωση των γεωργικών εκπομπών σύμφωνα με τη μελέτη. Όσον αφορά την εκούσια συνδεδεμένη στήριξη (VCS), η στήριξη του εισοδήματος που συνδέεται με την παραγωγή για έναν τομέα που αντιμετωπίζει δυσκολίες, παρουσιάζει περισσότερα συγκρινόμενα αποτελέσματα ανάλογα με τον τομέα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι, για τον τομέα της κτηνοτροφίας, το καθεστώς αυτό οδηγεί σε καθαρή αύξηση των εκπομπών GHG, ενώ δεν είναι σε θέση να το ποσοτικοποιήσει. Για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, η υποστήριξη VCS μειώνει τις εκπομπές, αλλά προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο σε μικρή κλίμακα. Καθώς δεν είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση όλων των επιπτώσεων των μέτρων της ΚΑΠ στην κλιματική αλλαγή και στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η μελέτη υπογράμμισε επίσης έμμεσες επιδράσεις. Για παράδειγμα, η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών συμβάλλει στη διατήρηση μιας ποικιλίας εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ωφελήσει το περιβάλλον. Τέλος, η μελέτη αναγνώρισε επίσης την προστιθέμενη αξία της ΚΑΠ στην ΕΕ, η οποία αύξησε το επίπεδο κλιματικών φιλοδοξιών στα κράτη μέλη.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη στα αγγλικά εδώ