Skip to main content
12 09 2016 | 15:37

Μειωμένες δαπάνες για την ΚΑΠ του 2017 κατά 6% προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Μειωμένες δαπάνες για την ΚΑΠ του 2017 κατά 6% προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Σε μεγάλο χαμένο της τριμερούς διαπραγμάτευσης μεταξύ Κομισιόν, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου της Ε.Ε. για τον προϋπολογισμό του 2017, αναδεικνύεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Από την πλευρά της η Κομισιόν είχε μεν προτείνει στο αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού μείωση των κονδυλίων για την ΚΑΠ του 2017, σε σχέση με το 2016, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης μειώνει τα κονδύλια περαιτέρω στα 58,7 δισ. ευρώ, έναντι 62,5 δισ. ευρώ, για τον Άξονα 2 του προϋπολογισμού "Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι", που ταυτίζεται με την ΚΑΠ.

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου

Στις 20 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου συμφώνησε τη θέση της επί του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017, για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Σήμερα περισσότερο από ποτέ, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ επικεντρώνεται στις βασικές προτεραιότητες και επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πιστεύω ότι η θέση του Συμβουλίου ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, παρέχοντας τα κατάλληλα μέσα για την τόνωση της ανάπτυξης, τη συμβολή στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της ασφάλειας εντός και εκτός της ΕΕ και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Εξασφαλίζει επίσης την καλή σχέση κόστους/οφέλους με τη μέριμνα που ελήφθη, ώστε οι δημοσιονομικοί πόροι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες», δήλωσε ο κ. Vazil Hudák, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Συνολικά ποσά

Η θέση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε βάσει συμβιβαστικού κειμένου της Σλοβακικής Προεδρίας, προβλέπει 156,38 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 133,79 δισ. ευρώ σε πληρωμές. Αυτό συνιστά αύξηση κατά 0,9 % στις αναλήψεις υποχρεώσεων και μείωση κατά 7,0 % στις πληρωμές σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016. Η σημαντική μείωση των συνολικών πληρωμών οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: Η εφαρμογή των προγραμμάτων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για τα έτη 2007-2013 έχει ολοκληρωθεί και τα προγράμματα του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020 δεν λειτουργούν ακόμη πλήρως.

Προώθηση της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας

Το Συμβούλιο επιθυμεί να δαπανήσει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ του επομένου έτους για μέτρα που στηρίζουν την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με 74,3 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 56,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές.

Στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του τομέα περιλαμβάνονται κυρίως

  • Το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» με 10,2 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 10,1 δισ. ευρώ σε πληρωμές, που αποτελεί αύξηση κατά 6,9 % και 0,7 % αντίστοιχα σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016
  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, με 2,7 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+ 29,5 %) και 2,3 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+ 341,3 %)
  • Το πρόγραμμα Erasmus +, με 2,0 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+ 16,2 %) και 1,9 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+ 4,5 %)
  • Η ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους απόρους (546 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 421 εκατ. ευρώ σε πληρωμές)
  • Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με 600 εκατ. ευρώ σε πληρωμές.

Η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και της κρίσης ασφαλείας

Το Συμβούλιο επιθυμεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει το υψηλό επίπεδο στήριξης που παρέχει από το 2015 για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές, να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία.

Η θέση του Συμβουλίου προβλέπει 5,2 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για ειδικές δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Αυτό περιλαμβάνει συγχρόνως εσωτερικές δράσεις, όπως την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, και εξωτερικές δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης. Περιλαμβάνει 200 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ, τον οποίο δημιούργησε το Συμβούλιο στις 15 Μαρτίου 2016 για να βοηθήσει την Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη που κατακλύζονται από μεγάλο αριθμό προσφύγων. Περιλαμβάνει επίσης 750 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του 1 δισ. ευρώ όσον αφορά τη συμβολή από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 3 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκαν για τη Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην ΕΕ, η θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει 738,6 εκατ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 747,7 εκατ. ευρώ σε πληρωμές για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Πρόκειται για αύξηση κατά 14,4 % και 89,3 % αντίστοιχα συγκριτικά με το 2016. Θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και τη διαχείριση κρίσεων.

Για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών με πλήρη σεβασμό του ΠΔΠ για τα έτη 2014-2020, το Συμβούλιο συμφώνησε να κινητοποιήσει ορισμένα ειδικά μέσα όπως το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, το μέσο ευελιξίας και το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.

Το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη σταθεροποίηση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, με περαιτέρω περικοπές στο προσωπικό της το 2017. Κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2017, το Συμβούλιο θα μειώσει το προσωπικό του κατά 5 %, το οποίο σημαίνει συνολική μείωση κατά 157 θέσεις. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι τα περισσότερα από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν επίσης επιτύχει τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 %. Το Συμβούλιο καλεί όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο αυτό έως το τέλος του 2017.

Στον πίνακα και το διάγραμμα κατωτέρω περιέχεται συγκεφαλαίωση του σχεδίου θέσης του Συμβουλίου:

Περιγραφή 1 2 2/1
Προϋπολογισμός 2016(περιλ. οι ΔΠ αριθ. 1 έως 2/2016) Θέση του Συμβουλίου για το ΣΠ 2017 Διαφορά(%)
π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π. π.α.υ. π.π.
1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 69,8 66,3 74,3 56,1 +6,36% -15,31%
Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 19,0 17,4 20,7 19,0 +8,95% +8,89%
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 50,8 48,8 53,6 37,1 +5,39% -23,94%
2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 62,5 55,1 58,7 55,0 -6,02% -0,15%
3 Ασφάλεια και ιθαγένεια 4,1 3,0 4,2 3,8 +4,84% +24,42%
4 Η Ευρώπη στον κόσμο 9,2 10,2 9,3 9,2 +1,74% -9,22%
5 Διοίκηση 8,9 8,9 9,3 9,3 +3,67% +3,70%
Τομείς ΠΔΠ 154,5 143,5 155,8 133,4 +0,88% -7,04%
Ειδικά μέσα 0,5 0,4 0,5 0,4 +1,78% +0,26%
Αποθεματικό επείγουσας βοήθειας 0,3 0,3 0,3 0,3 +1,94% +1,94%
Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση 0,2 0,03 0,2 0,03 +2,00% -16,67%
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,05 0,05 0,05 0,05 +0,00% +0,00%
Σύνολο πιστώσεων 155,0 143,9 156,4 133,8 +0,89% -7,02%

σε δισ. €· π.α.υ.: πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, π.π.: πιστώσεις πληρωμών, ΔΠ: διορθωτικός προϋπολογισμός, ΣΠ: σχέδιο προϋπολογισμού