Skip to main content
11 11 2016 | 12:17

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι προτάσεις για ενημερωτικές καμπάνιες για την ΚΑΠ

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου οι προτάσεις για ενημερωτικές καμπάνιες για την ΚΑΠ

Με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ και προθεσμία μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, προβολής και προώθησης γύρω από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα "τρέξει" από το 2017, μετά την επιλογή του αναδόχου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στόχος είναι "η χρηματοδότηση των δράσεων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2017.

Ως δράση ενημέρωσης νοείται κάθε αυτοτελές και συνεκτικό σύνολο ενημερωτικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται βάσει ενιαίου προϋπολογισμού."

Στόχοι

"Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της ΕΕ και στους πολίτες, τόσο τους γεωργούς και όσους δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που παρέχει σε αυτούς πρέπει να καταδειχθούν σαφώς. Τα βασικά ζητήματα και μηνύματα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τη νομική απαίτηση της Επιτροπής για τη διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την ΚΓΠ κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Για το γενικό κοινό —στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που προσφέρει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΓΠ.

Για τα ενδιαφερόμενα μέρη —στόχος είναι η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως με τους γεωργούς και τους άλλους παράγοντες του αγροτικού κόσμου), ώστε αυτοί να ενημερώνουν εκτενέστερα σχετικά με την ΚΓΠ τις εκλογικές τους περιφέρειες και το ευρύτερο κοινό.

Θεματικό πεδίο

Η πρόταση δράσεων ενημέρωσης πρέπει να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής.

Η ΚΓΠ είναι μια πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της Ευρώπης και συμβάλλει στη ζωή τους με πολλούς τρόπους. Οι προτάσεις θα πρέπει ειδικά να καλύπτουν τη συμβολή της ΚΓΠ:

  • στην τόνωση της απασχόλησης και των επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • στην επίτευξη του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια του 2030, ιδίως σε ό, τι αφορά το δυναμικό του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας για μέτρα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·
  • στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή που πληροί τη διττή απαίτηση για διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της περιβαλλοντικής προστασίας της υπαίθρου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων·
  • στην εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης για τους γεωργούς από την αγροδιατροφική αλυσίδα ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη και το μέλλον της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ομάδα-στόχος

Η ομάδα-στόχος για το θεματικό πεδίο 2.2 είναι το ευρύ κοινό (κυρίως οι νέοι των αστικών περιοχών) και/ή οι γεωργοί και άλλα μέρη που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Μαθητές, δάσκαλοι και φοιτητές: θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καινοτόμες προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των νέων και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους, σχετικά με την ΚΓΠ και τη συμβολή της σε πολλούς τομείς όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, τα τρόφιμα, η υγιεινή και υψηλής ποιότητας διατροφή ως επιλογή τρόπου ζωής, σε σχέση επίσης με το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχολεία που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017.
  • Ευρύ κοινό: η ενημέρωση με επίκεντρο την ΚΓΠ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των εσφαλμένων αντιλήψεων για την ευρωπαϊκή γεωργία και τον ρόλο της γεωργίας στην κοινωνία αντί του πολιτικού περιεχομένου. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη κατανόηση όσον αφορά την τεράστια συμβολή του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ στην ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία.
  • Ενδιαφερόμενα μέρη: Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αύξηση της συνειδητοποίησης στο ευρύ κοινό ως προς τη συμβολή της ΚΓΠ στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ιδίως των ΜΜΕ. Θα πρέπει να προωθηθεί η συνεισφορά από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, μέσω των οποίων η ΕΕ επενδύει σχεδόν 100 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η στήριξη που παρέχεται για βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και άλλες δράσεις που θα συμβάλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στάδια

Ημερομηνία και χρονική περίοδος

α)

Δημοσίευση της πρόσκλησης

Οκτώβριος 2016

β)

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

15 Δεκεμβρίου 2016

γ)

Χρονική περίοδος αξιολόγησης

Φεβρουάριος 2017

δ)

Ενημέρωση των αιτούντων

Μάρτιος 2017

ε)

Κατάρτιση και υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης

Μάρτιος - Απρίλιος 2017

στ)

Ημερομηνία έναρξης της δράσης

1 Μαΐου 2017

ζ)

Τελική έκθεση

Εντός 60 ημερών από τη λήξη της δράσης

Η χρονική διάρκεια της δράσης ενημέρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.