Skip to main content
10 07 2017 | 16:05

Προς την ενιαία διαχείριση της ΚΑΠ γέρνει η πλάστιγγα των απόψεων των πολιτών της Ε.Ε., σύμφωνα με την Κομισιόν

Προς την ενιαία διαχείριση της ΚΑΠ γέρνει η πλάστιγγα των απόψεων των πολιτών της Ε.Ε., σύμφωνα με την Κομισιόν

Από τα πορίσματα της διαβούλευσης για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020 και ιδιαίτερα μετά την πλήρη έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., προκύπτει ότι η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής γίνεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή επικεντρώνεται στα βασικά ζητήματα στήριξης των γεωργών και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν. Στο ίδιο κείμενο που δημοσιεύτηκε κατά την εκδήλωση παρουσίασης των συμπερασμάτων από τη διαβύλρευση για το μέλλον της ΚΑΠ στις 7 Ιουλίου, αναφέρονται τα εξής:

"Οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται σε επίπεδο ΕΕ και ότι η παροχή βοήθειας στους γεωργούς και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να συνιστούν τους δύο βασικούς στόχους της.

Αυτά είναι δύο από τα βασικά πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης που δημοσιεύεται σήμερα για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν πάνω από 322.000 απαντήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων γεωργοί, πολίτες, οργανώσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κατά την ομιλία του στην διάσκεψη «ΚΓΠ: Πείτε τη γνώμη σας» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της οποίας κοινοποιήθηκαν τα πορίσματα, ο Φιλ Χόγκαν, επίτροπος αρμόδιος για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής και μια ευκαιρία για τους ενδιαφερομένους να συνεισφέρουν περαιτέρω στη συζήτηση. Η ανταπόκριση στη δημόσια διαβούλευση αποδεικνύει το ενδιαφέρον που υπάρχει για την ΚΓΠ, η οποία εξακολουθεί να στηρίζει έναν δυναμικό γεωργικό τομέα, εξασφαλίζει ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για 508 εκατ. πολίτες και παρέχει πόρους για σημαντικές επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές.»

Το υψηλό επίπεδο συμμετοχής στη διαβούλευση υποδηλώνει ότι η γεωργία και ο ρόλος της στην κοινωνία συνιστούν ένα όλο και πιο σημαντικό ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων (90 %) κατέστησαν επίσης σαφές ότι υπάρχει πραγματική προστιθέμενη αξία αν η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στο να μπορεί η γεωργία να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις κοινές προκλήσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος (85 %) και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (73 %). Αναφέρθηκε επίσης συχνά η ανάγκη να διατηρηθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ (86 %), καθώς και η ανάγκη για ένα κοινό πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (91 %).

Σαφείς στόχοι

Τα πορίσματα της διαβούλευσης είναι επίσης σαφή ως προς το τι θα πρέπει να επιτύχει η κοινή γεωργική πολιτική. Η διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς συνιστά βασικό αίτημα, όπου η πλειονότητα των συμμετεχόντων (88 %) αναγνώρισαν ότι τα γεωργικά εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ και ότι οι γεωργοί λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό της τελικής τιμής καταναλωτή για τρόφιμα (97 %). Η άμεση εισοδηματική στήριξη για τους γεωργούς θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό (66 % των συμμετεχόντων).

Ο άλλος κύριος στόχος της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι το να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί ενθαρρύνονται να αναλάβουν τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, μειώνοντας την υποβάθμιση του εδάφους και διασφαλίζοντας μια πιο βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων.

Από τα πορίσματα καθίσταται επίσης σαφές ότι πολίτες και γεωργοί από κοινού επιθυμούν να καταστεί η μελλοντική ΚΓΠ απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει πιο αποτελεσματικά στις εν λόγω προκλήσεις.

Τα πορίσματα της διαβούλευσης θα συνεισφέρουν στον τρέχοντα προβληματισμό της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Μια ανακοίνωση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ θα ακολουθήσει την εκτίμηση των επιπτώσεων των πιθανών μελλοντικών προτάσεων πολιτικής.

Ιστορικό

Η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ άρχισε στις 2 Φεβρουαρίου 2017 και διήρκεσε μέχρι τις 2 Μαΐου 2017. Ήταν ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανώσεις και οργανώθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου σε όλες τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η συγκέντρωση απόψεων από γεωργούς, οργανώσεις και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με τρία βασικά ζητήματα: γεωργία, αγροτικές περιοχές και η ΚΓΠ σήμερα· στόχοι και διαχείριση της ΚΓΠ· και γεωργία, αγροτικές περιοχές και η ΚΓΠ στο μέλλον. Συμπεριλάμβανε 28 κλειστές ερωτήσεις (πολλαπλής επιλογής), πέντε ανοικτές ερωτήσεις και τη δυνατότητα ανάρτησης γραπτών τοποθετήσεων."

Για περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι απαντήσεις στη διαβούλευση και μια σύνοψη των αποτελεσμάτων θα δημοσιευθούν εδώ.

«Η ΚΓΠ: Πείτε τη γνώμη σας» - οι εισηγήσεις και τα έγγραφα της διάσκεψης θα είναι διαθέσιμα εδώ.