Skip to main content
17 12 2018 | 10:28

Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ μετά το 2020 σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ μετά το 2020 σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Ο κεντρικός κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2010, που περιλαμβάνει τις άμεσες πληρωμές, τις τομεακές παρεμβάσεις και την αγροτική ανάπτυξη, θα απασχολήσει την σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με:

• τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ (στο εξής: οριζόντιος κανονισμός), την επικαιροποίηση και την αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού με το ίδιο όνομα· και

• τον τροποποιητικό κανονισμό (κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊόντων), ο οποίος τροποποιεί και επικαιροποιεί τους κανονισμούς (ΕΕ) 1308/2013 για την ΚΟΑ, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Όπως τονίζεται από την αυστριακή Προεδρία, οι τρεις αυτές προτάσεις συζητήθηκαν σε 23 συνεδριάσεις σε επίπεδο Ομάδας, 7 συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (ΕΕΓ) και σε κάθε σύνοδο του Συμβουλίου «Γεωργία και Αλιεία». Για κάθε πρόταση, οι αρμόδιες Ομάδες του Συμβουλίου ολοκλήρωσαν μια πρώτη ανάγνωση. Οι εργασίες αφορούσαν, επίσης, την παραγωγή γραπτών παρατηρήσεων των αντιπροσωπιών, γραπτών εξηγήσεων από την Επιτροπή και προτάσεων διατύπωσης της Προεδρίας. Όλες αυτές οι εργασίες επέτρεψαν στην Προεδρία να καταρτίσει την παρούσα έκθεση προόδου, στην οποία τονίζεται, για κάθε μία από τις προτάσεις, σε ποιο σημείο βρίσκεται η εξέταση των κειμένων από το Συμβούλιο.

Η αυστριακή Προεδρία υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμφωνημένη θέση του Συμβουλίου. Η αυστριακή Προεδρία πιστεύει, ωστόσο, ότι οι αντιπροσωπίες έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η προσεχής ρουμανική Προεδρία να συνεχίσει την εξέταση βάσει συγκεκριμένων προτάσεων διατύπωσης.

Οι αρμόδιες ομάδες, με βάση τις παρατηρήσεις των αντιπροσωπιών και τις (γραπτές) εισηγήσεις και εξηγήσεις της Επιτροπής, εξετάζουν επί του παρόντος τις προτάσεις της Προεδρίας για την αναδιατύπωση των προτάσεων της Επιτροπής. Οι περισσότερες προτάσεις αναδιατύπωσης αφορούν τον προτεινόμενο κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, διότι αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της τρέχουσας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Στην περίπτωση του προτεινόμενου οριζόντιου κανονισμού, οι αλλαγές που προτείνει η Προεδρία είναι λιγότερες, διότι η Επιτροπή δεν πρότεινε πολλές αλλαγές σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονισμό και διότι οι αλλαγές που προτείνονται θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των ουσιαστικών πολιτικών συζητήσεων περί του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Όσον αφορά τον προτεινόμενο κανονισμό ΚΟΑ, διάφορες αρχικές προτάσεις υποβλήθηκαν σε τροποποιήσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κρατών μελών. Επιπλέον, ορισμένες πρόσθετες προτάσεις περιελήφθησαν κατόπιν προτάσεων των αντιπροσωπιών.

Δείτε σχετικά:

Έκθεση προόδου της Προεδρίας

Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020 (γενικές πληροφορίες)

Επίσης, στα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται και τα εξής:

Ατλαντικός και Βόρεια Θάλασσα - Αλιευτικές δυνατότητες για το 2019:

  • Οι υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες του 2019 για τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα και να κατανέμει τις αλιευτικές δυνατότητες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES).
  • Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία: Το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοοικονομία, την οποία επικαιροποίησε πρόσφατα η Επιτροπή. Η στρατηγική επιδιώκει επίσης να βελτιώσει και να ενισχύσει τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων πόρων με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Επίσης, μεταξύ διαφόρων άλλων θεμάτων, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για:

  • τις φυτικές πρωτεΐνες
  • την καταστροφή των δασών στην ΕΕ
  • το ζήτημα του fibronil
  • την ίδρυση διεθνούς κέντρου για την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή