Skip to main content
07 05 2015 | 11:20

Για το νέο κανονισμό στα βιολογικά προϊόντα αποφασίζουν οι υπουργοί Γεωργίας τη Δευτέρα

Για το νέο κανονισμό στα βιολογικά προϊόντα αποφασίζουν οι υπουργοί Γεωργίας τη Δευτέρα

Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου και του γενικού γραμματέα, Χαράλαμπου Κασσίμη, από την πλευρά της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στις 11 Μαΐου. Σε αυτή τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας θα συζητηθούν αποκλειστικά γεωργικά θέματα.

Οι Υπουργοί θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία επί γενικής προσέγγισης σχετικά με την πρόταση για τη βιολογική γεωργία. Στην πρόταση επανεξετάζεται η υφιστάμενη νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων. Στόχος είναι η εξάλειψη των εμποδίων στη βιολογική παραγωγή, η διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα.

Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Η Προεδρία του Συμβουλίου πραγματοποίησε προσφάτως διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για την απλούστευση της ΚΓΠ, βάσει των εμπειριών τους από την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ.

Τι είναι η απλούστευση;

Η απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η ΕΕ έχει ως στόχο την απλούστευση και τη μείωση της ενωσιακής νομοθεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Το πρώτο σχέδιο δράσης για την απλούστευση της ΚΓΠ δημοσιεύθηκε το 2006. Έκτοτε, παρατηρείται μια συνεχής άσκηση απλούστευσης της ΚΓΠ. Επιπλέον, σημειώθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται το 2013. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εξασφαλίζουν ότι η ΚΓΠ ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο γεωργικός τομέας. Η μεταρρύθμιση του 2013 αποτέλεσε μια συνολική μεταρρύθμιση επικεντρωμένη σε τρεις προτεραιότητες:

  • στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
  • στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
  • στην ισορροπημένη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Ο νέος Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, έχει θέσει την απλοποίηση της ΚΓΠ ως κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ για το 2015. Ειδικότερα, επιθυμεί να δοθεί έμφαση σε τομείς όπου η εφαρμογή των πολιτικών της ΚΓΠ χρήζει βελτιώσεων.

Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές παρατηρήσεις των κρατών μελών και ότι τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία απλούστευσης.

Γιατί η απλούστευση θεωρείται απαραίτητη;

Η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ βελτίωσε το κανονιστικό περιβάλλον του γεωργικού τομέα. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ εγκρίθηκε με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Συμβούλιο συννομοθετεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λόγω αυτής της τροποποίησης καθώς και του εύρους της μεταρρύθμισης, η διαδικασία αποδείχθηκε πολύπλοκη. Αυτό ισχύει κυρίως για ορισμένους τομείς όπως ο οικολογικός προσανατολισμός των ενισχύσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ άλλων, με την καθιέρωση περιβαλλοντικά ορθών γεωργικών πρακτικών, όπως λ.χ. η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και η διατήρηση των πλούσιων σε βιοποικιλότητα χαρακτηριστικών του τοπίου και της ελάχιστης επιφάνειας των μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιθυμούν να εξετάσουν τα συμπεφωνημένα, να εντοπίσουν σημεία που χρήζουν βελτίωσης, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, και να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα την επόμενη φορά. Αρχικά, η άσκηση θα επικεντρωθεί κυρίως στις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, ήτοι στις πράξεις που βοηθούν στη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ.

Η απλούστευση του πλαισίου για όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ΚΓΠ θα συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Επιπλέον, η απλούστευση του κανονισμού για την ΚΓΠ θα αποφέρει εξοικονόμηση χρόνου και μείωση των δαπανών για τους γεωργούς, τους οικονομικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές που είτε καλούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες είτε συμμετέχουν τη διαχείριση της ΚΓΠ.

Αναλυτικότερα

Οι συζητήσεις σχετικά με την απλούστευση βρίσκονται σε εξέλιξη στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπος της ΕΕ δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τους κανόνες που διέπουν τις περιοχές οικολογικής εστίασης καθώς και οποιαδήποτε άλλη πτυχή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που είναι σε θέση να βελτιώσει τη ζωή των γεωργών. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν περισσότεροι από 200 άλλοι κανονισμοί της Επιτροπής για τους οποίους εξετάζεται η δυνατότητα απλούστευσης.

Η Επιτροπή επεσήμανε τους εξής τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να απλουστευθούν οι κανόνες:

  • κάθε νέα ή τρέχουσα πρόταση πρέπει να συμβάλλει στον στόχο της απλοποίησης
  • οι κανονισμοί της Επιτροπής για την εφαρμογή της ΚΟΑ (Κοινή οργάνωση αγοράς) πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός τους
  • μετά το πρώτο έτος εφαρμογής πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση των κανόνων που διέπουν τις περιοχές οικολογικής εστίασης στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων
  • οι κανόνες που διέπουν τις γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί και απλοί

Πολλά κράτη μέλη επεσήμαναν επίσης ότι ο οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της διαδικασίας απλούστευσης.

Η Επιτροπή μέχρι στιγμής έχει υποβάλει λίγες μόνο συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την απλούστευση της ΚΓΠ. Επί του παρόντος, διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη σε επίπεδο υπουργών και εμπειρογνωμόνων, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της νέας ΚΓΠ και τον εντοπισμό κανόνων που θα μπορούσαν να απλουστευθούν στο εγγύς μέλλον. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί αφενός στους τομείς που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στους γεωργούς και σε άλλους δικαιούχους και αφετέρου στους τομείς που θα επωφεληθούν περισσότερο από τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μία διαδικασία εσωτερικού ελέγχου ολόκληρου του γεωργικού κεκτημένου, ήτοι του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά την ΚΓΠ. Μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν:

  • η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας
  • οι άμεσες πληρωμές, τα μέτρα για την αγορά και η πολιτική ποιότητας
  • τα εφαρμοστικά μέτρα που επέλεξαν τα κράτη μέλη στους τομείς των άμεσων πληρωμών και της αγροτικής ανάπτυξης

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, τα αποτελέσματα της αναλυτικής αυτής εξέτασης θα συμβάλουν στον εντοπισμό των τομέων που επιδέχονται βελτίωσης και απλούστευσης.

Εργασίες στο Συμβούλιο

Με τις νέες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις - με τις οποίες ενδυναμώνεται ο ρόλος της Επιτροπής - που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό πολλών πτυχών της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ, πολλά κράτη μέλη αισθάνονται ότι αποδυναμώνεται ο ρόλος τους στη διαδικασία. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο επιδιώκει να διασφαλίσει τη συμμετοχή των υπουργών γεωργίας και των εθνικών αντιπροσώπων στην άσκηση απλούστευσης.

Μια πρώτη συζήτηση για την απλούστευση πραγματοποιήθηκε στη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις 15-16 Δεκεμβρίου 2014. Η Επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία του προγράμματος απλούστευσης.

Οι υπουργοί πραγματοποίησαν επίσης συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με την απλούστευση της ΚΓΠ κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της 16ης Μαρτίου 2015. Κατά τη συζήτηση, οι υπουργοί συζήτησαν θέματα σχετικά με την πρόσφατη εφαρμογή της μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ και καθόρισαν τους τομείς στους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία απλούστευσης κατά προτεραιότητα. Τα κυριότερα θέματα που επισημάνθηκαν ήταν τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού και οι έλεγχοι.

Η απλοποίηση της ΚΓΠ βρίσκεται επίσης υπό συζήτηση στις Ομάδες του Συμβουλίου και στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης προσανατολισμού του Μαρτίου και οι συζητήσεις στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου θα βοηθήσουν στην προετοιμασία του εδάφους για την έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου επί του θέματος τον Μάιο του 2015. Το ενδιαφέρον πρέπει να επικεντρωθεί στις δυνατότητες απλούστευσης των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενδέχεται θίξουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη βασική νομοθεσία της ΚΓΠ.

Προς το τέλος του 2015, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει στο Συμβούλιο το λεπτομερές πρόγραμμα απλούστευσης καθώς και τις επακόλουθες εργασίες της βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου (επί του παρόντος ο προγραμματισμός έχει γίνει για τα τέλη Νοεμβρίου 2015).