Skip to main content
31 10 2019 | 11:30

Ένταση των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης αλιείας ζητά η Commission από τον Ισημερινό

Ένταση των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης αλιείας ζητά η Commission από τον Ισημερινό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δράση της για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας παγκοσμίως, γνωστοποιώντας στη Δημοκρατία του Ισημερινού ότι πρέπει να εντείνει τα μέτρα που λαμβάνει (κίτρινη κάρτα) για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα εξής: «Ο Ισημερινός είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τα αλιευτικά προϊόντα. Έχουμε τεράστια ευθύνη έναντι των καταναλωτών της ΕΕ να διασφαλίσουμε ότι οι εισαγωγές από τη χώρα αυτή προέρχονται μόνο από νόμιμες αλιευτικές δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις που εμποδίζουν την ικανότητα του Ισημερινού να παράσχει αυτή τη διαβεβαίωση. Καλούμε τις αρχές του Ισημερινού να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τον Ισημερινό για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων ζητημάτων και τη βελτίωση των προτύπων διαχείρισης της αλιείας. Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα της δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών κατά την τελευταία δεκαετία, και θα παραμείνει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και με τη νέα Επιτροπή.»

Η σημερινή απόφαση βασίζεται στις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί σχετικά με την ικανότητα της χώρας να συμμορφωθεί με τα συμφωνημένα πρότυπα ως κράτος σημαίας, κράτος λιμένος και κράτος αγοράς, δυνάμει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ο Ισημερινός ενθαρρύνεται να εντείνει τα μέτρα που λαμβάνει ώστε να διασφαλίσει ότι οι ιχθύες που εισέρχονται στην αγορά του δεν προέρχονται από ΠΛΑ αλιεία. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναπτύξει σύστημα επιβολής της νομοθεσίας και επιβολής κυρώσεων για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων της ΠΛΑ αλιείας. Επιπλέον, ο επαρκής έλεγχος της δραστηριότητας των μονάδων μεταποίησης —ιδίως εκείνων που εξάγουν στην ΕΕ— είναι πρωταρχικής σημασίας. Η Επιτροπή εντόπισε επίσης περιορισμούς στο νομικό πλαίσιο για την αλιεία.

Στο παρόν στάδιο, η απόφαση δεν συνεπάγεται μέτρα που να επηρεάζουν το εμπόριο. Η κίτρινη κάρτα συνιστά προειδοποίηση και προσφέρει στον Ισημερινό την ευκαιρία να αντιδράσει και να λάβει μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο μηχανισμός αντιμετώπισης της ΠΛΑ αλιείας προβλέπει ότι, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης, η εξαγωγή ιχθύων στην αγορά της ΕΕ από τις σχετικές χώρες μπορεί εν τέλει να απαγορευτεί (κόκκινη κάρτα). Η ΕΕ είναι πρόθυμη να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τον Ισημερινό, μεταξύ άλλων και με την παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται, για την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Ιστορικό

Η παγκόσμια αξία της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας εκτιμάται σε 10-20 δισ. ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο αλιεύονται παράνομα μεταξύ 11 και 26 εκατομμύρια τόνοι ιχθύων, ήτοι τουλάχιστον το 15 % των παγκόσμιων αλιευμάτων. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως και δεν μπορεί να δεχθεί τα προϊόντα αυτά στην αγορά της.

Η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 14.4 — δηλαδή να θέσει τέρμα στην παράνομη αλιεία και να διασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση της θάλασσας και των πόρων της. Αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησής τους.

Τα μέτρα της Επιτροπής βασίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για την «παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία», ο οποίος άρχισε να ισχύει το 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, μόνο τα αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ειδικούς μηχανισμούς διαλόγου με τις χώρες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ως κράτος σημαίας, παράκτιο κράτος, κράτος λιμένα και κράτος αγοράς, δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Πρωταρχικός στόχος των διαλόγων αυτών είναι η διόρθωση των υφιστάμενων ελλείψεων με την παροχή κατάλληλης στήριξης στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι διάλογοι αυτοί έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση νέων εταίρων, προσηλωμένων στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας.

Από τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή ξεκίνησε επίσημους διαλόγους με 25 τρίτες χώρες, απευθύνοντάς τους επισήμως προειδοποίηση ότι πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας (κίτρινη κάρτα). Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή ήταν σε θέση να ολοκληρώσει ικανοποιητικά το στάδιο του επίσημου διαλόγου και να τους δώσει πράσινη κάρτα. Μέχρι σήμερα, λίγες μόνο χώρες δεν έχουν επιδείξει την απαιτούμενη δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη τους (κόκκινη κάρτα).