Skip to main content
02 10 2014 | 09:52

Επανεξέταση της ΚΑΠ σε έναν χρόνο θέλει ο νέος Επίτροπος

Την ενδιάμεση επανεξέταση με σκοπό την απλοποίηση της νέας ΚΑΠ σχεδιάζει ο υποψήφιος Επίτροπος Γεωργίας, Phil Hogan, σε ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την πολιτική στήριξη των ευρωβουλευτών, προκειμένου να προβεί σε μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της αποτελεσματικότητας των άμεσων ενισχύσεων. Τα βήματα που προτίθεται να κάνει σε πρώτη φάση είναι: «Μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της μεταρρύθμισης, επανεξέταση του κατά πόσον η πολιτική μας, κυρίως για τις άμεσες ενισχύσεις, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να εφαρμόζεται σωστά στην πράξη. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, θα προτείνω την τροποποίηση των κανόνων μας, με σκοπό να καταστούν απλούστεροι και αποτελεσματικότεροι. Το εγχείρημα αυτό θα περιλαμβάνει, φυσικά, τη συμφωνία για την οικολογικοποίηση και το μέτρο σχετικά με την περιοχή οικολογικής εστίασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την απερχόμενη Επιτροπή.»

Ολόκληρη η ακρόαση του υποψηφίου Επιτρόπου Γεωργίας

Ερώτηση ευρωβουλευτών: Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποιο είναι το κίνητρό σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής;

Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;

Απάντηση υποψηφίου: Είμαι προσηλωμένος στα ευρωπαϊκά ιδεώδη και ανέκαθεν πίστευα ακράδαντα στην αξία μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιμέτωποι με κοινές προκλήσεις, είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν καταβάλλουμε προσπάθειες από κοινού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας - 32 χρόνια ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος - έχω καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας, ειδικότερα στο πλαίσιο των εκστρατειών δημοψηφίσματος για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και τις συνθήκες του Μάαστριχτ, της Νίκαιας και της Λισαβόνας. Είμαι επίσης υπερήφανος που υπήρξα κύριος εκπρόσωπος του κόμματος Fine Gael για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Ως Υπουργός Περιβάλλοντος συμμετείχα ενεργά στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, του οποίου επίσης προήδρευσα κατά την ιρλανδική Προεδρία. Στη διάρκεια των έξι μηνών, η Προεδρία αυτή παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντικό έργο: συμφωνήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί μιας σειράς σημαντικών νομοθετικών πράξεων για το περιβάλλον, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη ρύπανση των υδάτων, τις εκπομπές των αυτοκινήτων και των μικρών φορτηγών, καθώς και εκείνες που οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές, το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, και πολλά άλλα.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker έχει καταστήσει σαφές ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει να δράσει από κοινού ως μια ισχυρή ομάδα που θα συνεργάζεται για όλα τα χαρτοφυλάκια εστιάζοντας σε σαφή αποτελέσματα: σκοπεύω να διαδραματίσω στο ακέραιο τον ρόλο που μου αναλογεί στις προσπάθειες αυτές. Η νέα Επιτροπή θα ασκεί τα καθήκοντά της σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας, και αυτό θα είναι καθοριστικό για τη λειτουργία της. Θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς στους οποίους τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτυγχάνονται καλύτερα με την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συνεργαστώ στενά με τους συναδέλφους μου, ιδίως τους Αντιπροέδρους για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, και την Ενεργειακή Ένωση. Θέλω να δω τις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης καλά ενσωματωμένες στο πρόγραμμα της Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη και να συμβάλλουν στη δημιουργία επενδύσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα καθώς καλούμαστε να εφαρμόσουμε την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), μετά την πρόσφατη μεταρρύθμισή της.

Εντός των πρώτων δώδεκα μηνών θα εξετάσουμε τις δυνατότητες περαιτέρω απλοποίησης των άμεσων ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά την οικολογικοποίηση, την αγροτική ανάπτυξη, την πολιτική ποιότητας και το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Θα εξετάσουμε επίσης με ποιο τρόπο μπορεί ο γεωργικός τομέας να συμβάλει καλύτερα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση των εκπομπών, θα παρακολουθήσουμε τα οφέλη της ανάληψης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και θα επανεξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων δαπανών. Θα ελέγχουμε τις δαπάνες σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ενώ παράλληλα θα προστατεύουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ από απάτες. Θα συμβάλουμε επίσης στην επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου του 2016, με την εξεύρεση τρόπων με τους οποίους η ΚΓΠ θα εστιάσει περισσότερο στην απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα.

Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλαμβάνω επίσης τη δέσμευση:

- Να ενεργώ ανεξάρτητα και προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες (άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, άρθρα 245 και 339 της ΣΛΕΕ). Η αρχή της ανεξαρτησίας αφορά άμεσα τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και την ικανότητά της να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της.

- Να τηρώ πλήρως τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της ΣΕΕ και το άρθρο 245 ΣΛΕΕ, καθώς και στον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων. Πρόκειται για ουσιώδεις δεσμεύσεις που δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να τεθούν εν αμφιβόλω.

- Να υποβάλω τη δήλωση συμφερόντων μου, όπως απαιτείται από τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, η οποία θα είναι πλήρης και προσβάσιμη στο κοινό, και να την επικαιροποιήσω σε περίπτωση αλλαγών.

- Να αποφεύγω κάθε θέση ή κατάσταση που θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία μου, καθώς και τη διαθεσιμότητά μου για την Επιτροπή.

- Να ενημερώνω τον Πρόεδρο της Επιτροπής σχετικά με κάθε κατάσταση που ενδέχεται να συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων μου.

Ερώτηση ευρωβουλευτών: Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;

Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με τη διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Προκειμένου για σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο;

Απάντηση υποψηφίου: Είμαι μέλος μιας ομάδας και προσβλέπω στη συνεργασία με τους άλλους Επιτρόπους στο νέο Σώμα των Επιτρόπων, πάντα σ’ ένα πνεύμα συλλογικότητας. Η αρχή της συλλογικότητας στηρίζει τη δράση της Επιτροπής, η οποία είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Σώμα.

Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεσμεύομαι ότι θα αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τις πράξεις που εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς μου, με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας και ότι θα ασκώ τα καθήκοντά μου σε πλήρη συνεργασία με τα άλλα μέλη της Επιτροπής και σύμφωνα με τις μεθόδους εργασίας που έχει καθορίσει ο εκλεγείς Πρόεδρος. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για τα επόμενα έτη θα είναι, όπως δήλωσε ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker, «προϊόν του Σώματος των Επιτρόπων ως συνόλου» με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις του εκλεγέντος Προέδρου.

Ως Επίτροπος, θα διεξάγω εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του, ο οποίος θα στηρίζεται στην ειλικρίνεια, τη διαφάνεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την τακτική υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Θεωρώ ότι η σχέση με εσάς ως εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου είναι ζωτικής σημασίας και για τον λόγο αυτό θα ήθελα να βρίσκομαι σε διαρκή συνεργασία μαζί σας.

Όσον αφορά την επακολούθηση των θέσεων και των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εφαρμόζω τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και, στους τομείς της αρμοδιότητάς μου, θα φροντίζω ώστε η Επιτροπή να απαντά στα κοινοβουλευτικά ψηφίσματα ή αιτήματα που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ εντός τριών μηνών από την ψήφιση/υποβολή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω και προσυπογράφω πλήρως τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκλεγείς Πρόεδρος Juncker, ότι η μελλοντική Επιτροπή θα εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις εκθέσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει πολύ σημαντική ευθύνη όσον αφορά την επικοινωνία. Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από την απλή προβολή των πρωτοβουλιών της Επιτροπής, είναι ένας ρόλος πραγματικής συνεργασίας και διαλόγου με τους πολίτες της Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ακούμε τις απόψεις τους στο πλαίσιο της πολιτικής μας δέσμευσης. Υπό την έννοια αυτή, στηρίζω πλήρως τη νέα μας δέσμευση για διαφάνεια που ορίζεται από τον εκλεγέντα Πρόεδρο στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Δεσμεύομαι να δημοσιοποιώ όλες τις επαφές και τις συναντήσεις που θα έχω με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα σχετικά με θέματα που αφορούν τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και την εφαρμογή της.

Συμφωνώ απόλυτα ότι η ισότιμη μεταχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όχι μόνο επιβάλλεται νομικά στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, αλλά αποτελεί και υποχρέωση για έναν Επίτροπο, ο οποίος πρέπει, ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, να λογοδοτεί στα άμεσα εκλεγέντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με κάθε διαδοχική τροποποίηση της Συνθήκης, ο ρόλος του Κοινοβουλίου ενισχυόταν και σήμερα απολαύει πλήρους δημοκρατικής νομιμότητας δεδομένου ότι εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης. Είμαι υπόλογος για τις πράξεις μου, τόσο σε εσάς, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και στο ευρύ κοινό. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προάσπιση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει το γενικό συμφέρον όλων των Ευρωπαίων. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια πολύ στενή σχέση συνεργασίας. Πρόκειται για κάτι που, ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος τα τελευταία 32 χρόνια στην Ιρλανδία, αντιλαμβάνομαι και εκτιμώ αφάνταστα. Όσον αφορά την παροχή εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διασφαλίσω την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου.

Σε καθημερινή βάση θα συνεργάζομαι στενά με τις υπηρεσίες και το γραφείο μου ώστε να βασίζονται οι σχέσεις μας στην εντιμότητα, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, την αμφίδρομη ροή πληροφοριών και την αμοιβαία συνδρομή.

Ερώτηση ευρωβουλευτών: Δεσμεύεστε να διασφαλίσετε τη διατήρηση των προνομίων του Κοινοβουλίου στο ακέραιο; Πρώτον, όσον αφορά τις νομοθετικές διεργασίες, δεσμεύεστε να μην παρεκκλίνετε από μια πολύ στενή ερμηνεία του άρθρου 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, και να αντιταχθείτε σε κάθε προσπάθεια του Συμβουλίου να περιορίσει τα προνόμια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας; Δεύτερον, όσον αφορά τις μη νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, δεσμεύεστε να διασφαλίσετε ότι οι υπηρεσίες σας θα αντιμετωπίζουν το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σε ισότιμη βάση, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας ευχερή πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων και την ταυτόχρονη διαβίβαση των υπό εξέταση εγγράφων; Θα θέσετε σε εφαρμογή ένα πλήρως διαρθρωμένο δημόσιο μητρώο για τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και άλλα συναφή έγγραφα που εξετάζονται στο πλαίσιο των ομάδων εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το Κοινοβούλιο και για το κοινό; Είστε διατεθειμένος να συζητείτε στην επιτροπή μας, κατόπιν αιτήματός της, τα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πριν από την επίσημη έγκρισή τους; Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη;

Απάντηση υποψηφίου: Ως προς το πρώτο σημείο σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία και την ερμηνεία του άρθρου 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω την ίδια άποψη.

Όταν η Επιτροπή προτείνει μια νέα νομοθετική πράξη, η απόφασή της σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα λαμβάνεται με γνώμονα δύο βασικές αρχές:

- Οποιαδήποτε χρήση του άρθρου 43 παράγραφος 3, το οποίο επιτρέπει στο Συμβούλιο να αποφασίζει μόνο του, πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συννομοθέτης με το Συμβούλιο, αποτελεί πλέον τον κανόνα στον τομέα της ΚΓΠ.

- Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζουν, ως συννομοθέτες, για το σύνολο των διαρθρωτικών παραμέτρων και των θεμελιωδών στοιχείων ενός μέτρου. Αυτό ισχύει και για τις τιμές, τα επίπεδα ενίσχυσης, τους ποσοτικούς περιορισμούς, κ.λπ. Ως εκ τούτου, όταν τα τελευταία αυτά στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός νέου μέτρου, αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα τα συμπεριλαμβάνω στην πρόταση που θα υποβάλλω βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2.

Θα προασπίζω τις αρχές αυτές κατά την υποστήριξη των προτάσεων της Επιτροπής ενώπιον του Συμβουλίου. Αυτό ισχύει και για την υφιστάμενη πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα για τα σχολεία, σύμφωνα με την οποία, όλα τα στοιχεία του νέου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πτυχών του, θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που αποφασίζουν από κοινού ως συννομοθέτες δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Επιπλέον, όσον αφορά την προσφυγή της Γερμανίας κατά της χρήσης του άρθρου 43 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων αναφοράς στον κανονισμό ΚΟΑ, θα στηρίξω πλήρως τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η νομική βάση που επέλεξαν οι συννομοθέτες για τον καθορισμό των εν λόγω ορίων ήταν η σωστή.

Όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, πιστεύω ότι η ΚΓΠ μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά, προς όφελος των γεωργών και των επιχειρήσεων, μόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως συννομοθέτες, δώσουν στην Επιτροπή την εξουσία να καθορίζει τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή ενός μέτρου ή να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα, διαπίστωσα την ταχύτητα με την οποία έπρεπε να αναληφθεί δράση μετά το ρωσικό εμπάργκο στα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, στον τομέα που υπάγεται στην αρμοδιότητά μου, θα διασφαλίσω την πλήρη τήρηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων της Επιτροπής, σύμφωνα με την κοινή συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και με τη συμφωνία-πλαίσιο. Αυτό το σημείο αφορά ιδίως τη δέσμευση να διενεργούνται κατάλληλες και διαφανείς διαβουλεύσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων κατά την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, και να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες. Σημαίνει επίσης πλήρη τήρηση των διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου όσον αφορά τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται να διευκολυνθεί επίσης το ελεγκτικό έργο του Κοινοβουλίου, ιδίως στην περίπτωση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπου το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα εκ των υστέρων ελέγχου.

Θα ήθελα επίσης να δεσμευθώ για μια διαφανή και εποικοδομητική σχέση με την επιτροπή AGRI και το Κοινοβούλιο γενικότερα όσον αφορά την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Θεωρώ ότι η σχέση αυτή εντάσσεται στις συχνές και εποικοδομητικές επαφές που ελπίζω να έχω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες ευελπιστώ ότι θα ικανοποιούν και τα δύο θεσμικά όργανα.

Τέλος, γνωρίζω ότι η Επιτροπή διατηρεί ήδη μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων με σημαντικές συναφείς πληροφορίες και ότι το εν λόγω μητρώο είναι ανοικτό στο κοινό. Οποιαδήποτε λύση για την αντιμετώπιση οριζόντιων ζητημάτων, όπως η ενίσχυση της διαφάνειας, θα πρέπει να συζητείται σε οριζόντιο επίπεδο, δεδομένου ότι δεν συνδέονται με συγκεκριμένες πολιτικές. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω στον προβληματισμό και πεπεισμένος ότι μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα με τρόπο ρεαλιστικό που να συμβιβάζεται με τις Συνθήκες.

Ερώτηση ευρωβουλευτών: Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις προτίθεστε να αναλάβετε όσον αφορά τη συμμετοχή της επιτροπής AGRI σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη γεωργική συνιστώσα των διεθνών εμπορικών συμφωνιών (διμερών και πολυμερών);

Μπορείτε να αναφέρετε ποιες διασφαλίσεις θα παράσχετε για να εγγυηθείτε ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο διορισμός σας ως Επιτρόπου αρμόδιου για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, θα εξακολουθήσετε να έχετε τον ρόλο του επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ;

Απάντηση υποψηφίου: Θα ήθελα να τονίσω την πλήρη δέσμευση της Επιτροπής να ενεργεί στο πλαίσιο πολιτικής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη, η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, προτίθεμαι να παρίσταμαι τακτικά στην επιτροπή AGRI προκειμένου να την ενημερώνω για τις εξελίξεις σχετικά με τη γεωργία, τόσο για τις διμερείς όσο και για τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες.

Είναι σαφές ότι ο Επίτροπος Εμπορίου διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις γενικότερα και, αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα συνεργάζομαι στενά με την προτεινόμενη Επίτροπο Malmström. Παράλληλα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εμπορίου γεωργικών προϊόντων, οι διαπραγματεύσεις για τη γεωργία στο πλαίσιο του ΠΟΕ θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου Γεωργίας ο οποίος θα συνεργάζεται στενά με τον Επίτροπο Εμπορίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτή η μακροχρόνια πρακτική, η οποία έχει λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά στο παρελθόν.

Ερώτηση ευρωβουλευτών: Η επιτροπή μας θεωρούσε πάντοτε ότι η γραφειοκρατία και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών της κοινής γεωργικής πολιτικής αποτελούν προτεραιότητα. Δυστυχώς, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, παρά τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, αύξησε τη γραφειοκρατία τόσο για τους γεωργούς όσο και για τα κράτη μέλη. Ποια μέτρα σκοπεύετε να θέσετε σε εφαρμογή προκειμένου να μειωθεί ουσιαστικά η υπερβολική γραφειοκρατία; Ειδικότερα, δεσμεύεστε ότι θα διενεργήσετε ενδιάμεση επανεξέταση της νέας ΚΓΠ για να υπάρξει βελτίωση ως προς τη γραφειοκρατία και άλλα προβλήματα που συνδέονται με αυτή;

Απάντηση υποψηφίου: Η απλοποίηση και η επικουρικότητα είναι στις προτεραιότητες του προγράμματος της νέας Επιτροπής, στην οποία – για πρώτη φορά - ένας Αντιπρόεδρος θα είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, είμαι αποφασισμένος να συμβάλω στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Θα ήθελα να ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να προβούν σε διεξοδική εξέταση της νομοθεσίας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για να δούμε πού μπορεί να υπάρξει απλοποίηση χωρίς να διακυβευθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής και η χρηστή δημοσιονομική διαχείρισή της. Επιπλέον, θα ήθελα η έννοια της επικουρικότητας να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, η διεξοδική εξέταση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έλεγχο της επικουρικότητας με σκοπό τον προσδιορισμό των πολιτικών αποφάσεων που θα μπορούσαν να λαμβάνονται καλύτερα σε επίπεδο κρατών μελών. Θα ήθελα να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις εθνικές αρχές. Έτσι θα περιοριστούν επίσης οι λανθασμένες επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ.

Με βάση την εν λόγω εξέταση, σκοπεύω να παρουσιάσω κατά το πρώτο έτος της θητείας μου μια στρατηγική για την απλούστευση και την επικουρικότητα όσον αφορά την ΚΓΠ, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Επίσης, θα περιγράφει τον τρόπο συμμετοχής των εμπλεκομένων στη διαδικασία αυτή. Είμαι πεπεισμένος ότι χρειάζεται η συνεργασία όλων μας για να εξασφαλιστεί μία απλή, αλλά αποτελεσματική και ευέλικτη ΚΓΠ.

Για την υλοποίηση του προγράμματος όσον αφορά την απλοποίηση και την επικουρικότητα, χρειάζομαι την πολιτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων διότι η απλοποίηση και η επικουρικότητα αφορούν σε πολλές περιπτώσεις πολιτικές επιλογές. Δεν πρόκειται μόνο για την τροποποίηση τύπων ή διαδικασιών, αλλά συχνά θα σημαίνει περιορισμό των επιλογών και των εξαιρέσεων, δηλαδή λιγότερο εξατομικευμένες λύσεις. Αυτό το αναφέρω διότι πολλές πτυχές της (μεταρρύθμισης της) ΚΓΠ που ενδέχεται να εκληφθούν ως διοικητική επιβάρυνση μπορεί να είναι άμεση συνέπεια του σύνθετου νομοθετικού πλαισίου που μόλις έχει αποφασιστεί.

Χωρίς να υπεισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατηγική σε αυτό το στάδιο, μπορώ να πω ήδη σήμερα ότι θα ήθελα να το δούμε ως μια προσέγγιση δύο σταδίων, με την υλοποίηση του πρώτου σταδίου στο εγγύς μέλλον και την εστίαση του δεύτερου σταδίου σε μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες. Το πρώτο στάδιο θα μπορούσε συνεπώς να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

- Μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της μεταρρύθμισης, επανεξέταση του κατά πόσον η πολιτική μας, κυρίως για τις άμεσες ενισχύσεις, έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να εφαρμόζεται σωστά στην πράξη. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, θα προτείνω την τροποποίηση των κανόνων μας, με σκοπό να καταστούν απλούστεροι και αποτελεσματικότεροι. Το εγχείρημα αυτό θα περιλαμβάνει, φυσικά, τη συμφωνία για την οικολογικοποίηση και το μέτρο σχετικά με την περιοχή οικολογικής εστίασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την απερχόμενη Επιτροπή.

- Αξιολογήσεις και, ενδεχομένως, προτάσεις σχετικά με: α) τις δυνατότητες περαιτέρω εναρμόνισης και απλοποίησης στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων, β) τη δυνατότητα απλοποίησης όσον αφορά το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.