Skip to main content
08 11 2019 | 09:44

Ξεπερνούν τις 1.400 οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα

Ξεπερνούν τις 1.400 οι ΚΟΙΝΣΕΠ που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα

Το υπ. Εργασίας με έγγραφο που κατέθεσε στην Βουλή απάντησε σε ερώτημα βουλευτών σχετικά με την με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, αναφέροντας τα εξής:

1. Έχει εκδοθεί και ήδη υλοποιείται η με αριθμ πρωτ. 4304/31-07-20181 (ΑΔΑ: ΩΣΥΟ465ΧΙ8- ΜΘ4) “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020”, που εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης», Επενδυτική προτεραιότητα 9.5 «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση»,

2. αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας,

3. σύμφωνα με την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 της 32ης Επιτροπής Παρακολούθησης του εν λόγω Ε.Π. στις 19/06/2019 προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). Προκειμένου η συγκεκριμένη δράση να υλοποιηθεί με συγχρηματοδοτούμενους πόρους, η αρμόδια υπηρεσία μας επεξεργάζεται τη δυνατότητα χρήσης επιλογών απλουστευμένου κόστους, και

4. στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα, να υλοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο προβολής και δημοσιότητας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι:

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη επενδύοντας κατά κύριο στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η εικόνα του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν.4430/2016) την 1η Οκτωβρίου είναι η εξής:

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, 1.404 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας. Από αυτούς:

-1.286 φορείς, δηλαδή το 92% του συνόλου, είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ)

-29 φορείς είναι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και-19 φορείς είναι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων

Από το σύνολο των ΚΟΙΝΣΕΠ, οι 22 είναι ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων και οι 7 ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης Ειδικών Ομάδων.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος επάρκειας πόρων και κινήτρων για καινοτομία, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι πολιτικές μας και οι δράσεις μας με χρονικό ορίζοντα το 2021 αφορούν:

-Σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει τις διαδικασίες, ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων κοινωνικής οικονομίας

-Στην ανάπτυξη δικτύου με εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης των φορέων που ήδη λειτουργούν αλλά και για τη δημιουργία νέων. Σήμερα λειτουργούν 11 Κέντρα Στήριξης σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος μας η ανάπτυξη και η λειτουργία ανάλογων δομών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

-Στην διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΣΠΑ) η οποία θα συνδέεται άμεσα και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, αξιοποιώντας την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μελετάται η εκπόνηση οδικού χάρτη προκειμένου να αρθούν οι δυσκολίες και να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον πρόσβασης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. σε οικονομικές ενισχύσεις και χρηματοδοτήσεις. Η διευκόλυνση στην πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος, μέχρι το 2021 να αυξηθούν κατά 20% οι θέσεις εργασίας στο χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των συνεταιρισμών εργαζομένων

-Στην ανάπτυξη διακρατικών δράσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν καλές πρακτικές και δράσεις κοινωνικής καινοτομίας

-Στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά μέσα από δυο κατευθύνσεις:

-Παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (υποστηρικτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, στήριξης, ενημέρωσης κλπ)

-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑμεΑ, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι κλπ)

Οι πολιτικές μας στην κατεύθυνση αυτή:

-Ενημέρωση του δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς. Στόχος, η αύξηση κατά 20% των δημόσιων διαγωνισμών όπου οι αναθέτουσες αρχές αξιοποιούν τις συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

-Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, και ενημέρωση για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στοχευμένης στην κοινωνική ένταξη. Στόχος, η αύξηση κατά 50% των ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019, η οποία φέτος στοχεύει στην παρουσίαση της πλέον επικαιροποιημένης εικόνας για τα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ταυτόχρονα επιχειρεί για πρώτη φορά ποιοτική επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Ετήσια Έκθεση αποσκοπεί να δώσει μια αντικειμενική εικόνα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας σήμερα και να αποτελέσει εργαλείο στην ορθολογική χάραξη πολιτικής.

Μια κριτική για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα των κυβερνήσεων στον τομέα ΚΑΛΟ από τον Δημήτρη Μιχαηλίδη

Στις 22 Οκτωβρίου 2019 ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε στην Ελληνική Βουλή (αρ. πρωτ. 412/22-10-2019/ΥπΕρ &ΚΥ), στοιχεία από την πορεία των θεμάτων που έχουν σχέση με την λεγόμενη Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα. Μερικά σημεία, που προφανώς αφορούν κυρίως την προηγούμενη κυβέρνηση είναι τα εξής:

  • Υλοποιείται η με αριθμ. πρωτ. 4304/31-07-20181 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, που εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης. (σσ. πρόκειται για την αποτυχημένη προσπάθεια ανίκανων να αντιληφθούν τις περίπλοκες καταστάσεις που δημιούργησαν οι ίδιοι, για την χρηματοδότηση 112 στην αρχή, και μετά 89 φορέων ΚΑΛΟ με προϋπολογισμό περίπου 11.000.000€, και τελικά μόνο 11 φορέων με 1.200.000€, αφήνοντας την υπόλοιπη Ελλάδα ακάλυπτη. Για αυτό και αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης. Φαίνεται ότι μάλλον προσπάθησαν να αφήσουν χώρο για χρηματοδότηση μόνο για «κολλητούς» της τότε κυβέρνησης και το τελικό αποτέλεσμα ήταν να μείνουν ακάλυπτες όλες σχεδόν οι ΚοινΣΕπ σε όλη την Ελλάδα πλην ελάχιστων σε 11 μικρές περιοχές …).
  • Αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη σύσταση νέων Κέντρων Στήριξης της ΚΑΛΟ προκειμένου να καλυφθούν όλες οι Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας (σσ. αυτό είναι εξαγγελία, ΟΧΙ προκήρυξη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του …)
  • Προβλέπεται η έκδοση μίας ακόμη πρόσκλησης που αφορά στην Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.). (σσ. Μέχρι σήμερα ΔΕΝ έγινε καμιάς μορφής επιχορήγηση στις ΚοινΣΕπ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, παρά τις βαρύγδουπες υποσχέσεις, εξαγγελίες & διαβεβαιώσεις. Όσες ΚοινΣΕπ υπάρχουν επιβιώσαν με δικά τους μέσα και δυνατότητες. Το ανίκανο σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης (εκλεγμένοι πολιτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι) παρά το ότι δέσμευσαν 163.000.000€ ξόδεψαν μόνο για την μισθοδοσία της Γεν. Γραμματείας ΚΑΛΟ, για τα συνέδρια και τις εκθέσεις προβολής ΚΑΛΟ μερικά εκατομμύρια Ευρώ και εγκατέλειψαν τις ΚοινΣΕπ στην τύχη τους ….)
  • Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση «Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», πρόκειται στο αμέσως προσεχές διάστημα, να υλοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο προβολής και δημοσιότητας της ΚΑλΟ. (σσ. Α! … Αυτό ξέρουν να το κάνουν πολύ καλά οι υπάλληλοι της ΚΑλΟ, ακόμα και με παράτυπο τρόπο, ή/& παράνομο, όπως έγινε τον Νοε 2019 … Αλλά διαφημίζονται οι υπάλληλοι (!...) και φιλοξενούνται οι συμμετέχοντες. Όσοι είναι μυημένοι στους «συνδιασμούς» ή είναι «εργολάβοι» της προβολής, προγραμματίζουν ταυτόχρονες εκδηλώσεις ιδιωτικές και προσωπικές εκμεταλλευόμενοι τις δωρεάν φιλοξενίες των συμμετεχόντων στις δράσεις προβολής & δημοσιότητας του Υπουργείου …)
  • Όπως προκύπτει από την εικόνα του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν.4430/2016) την 1η Οκτ 2019 ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας.1.404 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Από αυτούς: 1.286 φορείς, δηλαδή το 92% του συνόλου, είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), 29 φορείς είναι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και 19 φορείς είναι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.

Τέλος αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019, η οποία φέτος στοχεύει στην παρουσίαση της πλέον επικαιροποιημένης εικόνας για τα ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία των φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και ταυτόχρονα επιχειρεί για πρώτη φορά ποιοτική επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και η συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης 2019 γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η Ετήσια Έκθεση αποσκοπεί να δώσει μια αντικειμενική εικόνα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας σήμερα και να αποτελέσει εργαλείο στη ορθολογική χάραξη πολιτικής. (σσ. ΤΙΠΟΤΑ δεν δείχνει ότι μετά το χάος των τελευταίων τεσσάρων ετών και την ανικανότητα έστω νομότυπης διάθεσης ή ακόμα και απορρόφησης των περίπου 163 εκ Ευρώ για την ανάπτυξη της ΚΑλΟ, υπάρχει κάποια σχεδιασμένη πρακτική. Θα δουν μετά την Ετήσια Έκθεση ….).

Από παλαιότερες εκθέσεις θα μπορούσαμε να αντλήσουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η δραστηριότητα της επονομαζόμενης ΚΑλΟ είναι μερικά εκατομμύρια ευρώ (10.000.000€?...), που είναι στατιστικά σχεδόν μη σημαντικά ανιχνεύσιμες στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) αφού φαίνεται ότι είναι κοντά στο 0,0054% του ΑΕΠ. Αλλά και η απασχόληση δεν φαίνεται να είναι σημαντική. Όμως το εργαλείο των Εργασιακών Συνεταιρισμών είναι εξαιρετικό.

Είναι πολύ κακό που το αντιμετωπίζει η πολιτεία αποσπασματικά και διαιρετικά, ξεχωριστά από όλους τους άλλους συνεταιρισμούς, αστικούς (καταναλωτικούς, προμηθευτικούς, πιστωτικούς, οικοδομικούς) και παραγωγών (κυρίως αγροτικούς). Και μόνο οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί (κυρίως αγροτικοί) μετέχουν στο ΑΕΠ (185 δις €) σήμερα με 1,2% περίπου.

Καταγράφεται ότι ΔΕΝ υπάρχει Ινστιτούτο-Κέντρο-think tank που να ασχολείται με την Κοινωνική Οικονομία, και να υποστηρίζει την διάχυση των εννοιών που έχουν σχέση με την Κοινωνική Οικονομία. Ούτε και πανεπιστημιακή οντότητα παρέχει τίτλο προπτυχιακών σπουδών για την Κοινωνική Οικονομία.

Ακόμα διαπιστώνεται επιλεκτική σύγχυση σχετικών ορολογιών με συνηθέστερη την ταύτιση της Κοινωνικής Οικονομίας με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες και μάλιστα η κοινωνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στον χώρο της Ιδιωτικής Οικονομικής, που ΔΕΝ έχει καμιά σχέση με την Κοινωνική Οικονομία.

Και στην επιστολή προς την Βουλή ακόμα και το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι οι πολιτικές του στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης είναι η «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, και ενημέρωση για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στοχευμένης στην κοινωνική ένταξη». Πλήρης σύγχυση ή στοχευόμενη πρόκληση σύγχυσης για να αλλοιωθεί και να υποκλαπεί η Κοινωνική Οικονομία … από την «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» …

Εκτιμάται ότι μοναδική λύση μπορεί να προκύψει μόνο από την ευρεία δραστηριοποίηση των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, την πηγή όλων. Από τον πολίτη προκύπτει η πολιτική, από τον πολίτη προκύπτει η πόλις, από τον πολίτη προκύπτει η κυβέρνηση, από τον πολίτη εξασφαλίζεται η τήρηση του Συντάγματος, από τον πολίτη ίσως μπορεί να προκύψει το ξεκαθάρισμα του έλους στο οποίο περιέπεσε η Κοινωνική Οικονομία ή/& η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία.

Καλούνται όλοι οι πολίτες με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλία, ώστε μέσα στο 2020 με συνεργασία να συνδιαμορφώσουν σε ένα συνέδριο τις προϋποθέσεις επαναδραστηριοποίησης της Κοινωνικής Οικονομίας.