Skip to main content
19 02 2020 | 10:40

Ρύθμιση παράτασης μισθώσεων για αγροτικές εγκαταστάσεις

Ρύθμιση παράτασης μισθώσεων για αγροτικές εγκαταστάσεις

Διάταξη με την οποία παρατείνονται οι μισθώσεις και πέραν της 25ετίας για αγροτικές εγκαταστάσεις όπως στάβλοι και θερμοκήπια ώστε να μην περιορίζονται σε περιπτώσεις ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα, προβλέπει το νομοσχέδιο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί στη βουλή από την προηγούμενη Δευτέρα.

Παράλληλα, στις «άλλες διατάξεις», περιλαμβάνεται πρόβλεψη για υποβολή νέας αίτησης παραχώρησης ακινήτου από πλευράς ενδιαφερόμενων, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από τη διαδικασία λόγω παλαιότερης ανάκλησης απόφασης παραχώρησης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τα άρθρα για την παράταση μισθώσεων αναφέρονται τα εξής:

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου δύναται να παραταθεί και πέραν της εικοσιπενταετίας η διάρκεια των εκμισθώσεων που έγιναν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3147/2003 (Α' 135) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974 (Α' 358), για την ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ή για τη δημιουργία εγκαταστάσεων θερμοκηπίων ή την εκτροφή ή εκμετάλλευση ζώων, ιδίως γουνοφόρων ή υδρόβιων οργανισμών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης και ανανέωσης καθορίστηκαν με την υπ' αρ. 73/10-05-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (Β' 837), στην οποία προβλέπεται η διάρκεια μίσθωσης να είναι πενταετής και κατά το μέγιστο διάστημα δεκαπενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης με πράξη του ίδιου οργάνου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της εικοσιπενταετίας συνολικά, με την προϋπόθεση ότι η μονάδα είναι βιώσιμη. Αποτέλεσμα του περιορισμού της εικοσιπενταετίας είναι η αδυναμία ένταξης των ήδη λειτουργούντων, παραγωγικών και βιώσιμων επιχειρήσεων σε επενδυτικούς αναπτυξιακούς νόμους για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και την μεγέθυνση των εγκαταστάσεών τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και τη μείωση της ανεργίας.

Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρυρου 8 του ν. 4061/2012 (Α' 66) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η διάρκεια των εκμισθώσεων που έγιναν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3147/2003 (Α' 135) με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.δ. 221/1974 (Α' 368), δύναται να παραταθεί και πέραν της εικοσιπενταετίας, με τις προϋποθέσεις ότι η μονάδα λειτουργεί, είναι βιώσιμη και τηρεί τους όρους της μίσθωσης. Η παράταση χορηγείται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.».

Νέα αίτηση παραχώρησης

Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς τον τριετή περιορισμό μετά από ανάκληση παραχώρησης που έγινε λόγω παραβίασης εν όλω ή εν μέρει των όρων της παραχώρησης. Η επί μακρόν αυτή στέρηση δημιουργεί δυσανάλογο αποκλεισμό από το δικαίωμα του επιχειρείν, ειδικά εάν αυτή η παραβίαση οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, και ειδικότερα στην οικονομική κρίση που έπληξε τα τελευταία χρόνια και τον κλάδο των επιχειρήσεων.

Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποδοχή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου για την παραχώρηση αυτή γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) ή – εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης – του οικείου Υπουργού.».

Παράταση για απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα

Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου παρατείνεται η προθεσμία επικύρωσης δικαιοπραξιών που καταρτίστηκαν κατά παράβαση του αγροτικού κώδικα. Με τη συγκεκριμένη διάταξη παρέχεται το απαραίτητο χρονικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερομένους να προβούν στην αναγκαία διαδικασία και να αποκτήσουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητά τους.

Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4061/2012, για την επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, παρατείνονται για πέντε (5) ακόμη έτη από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 22 Μαρτίου 2024.

Με την παρ.4 του προτεινόμενου άρθρου επιλύεται το ζήτημα που έχει προκύψει με την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 674/1977 (Α' 242), η οποία, ενώ αναγνώρισε ότι οι κάτοχοι αγροτεμαχίων κυρωμένου αναδασμού θεωρούνται κύριοι αυτών εφόσον εισέφεραν στον αναδασμό κατεχόμενα δημόσια αγροτεμάχια που τα απέκτησαν με νόμιμο τίτλο από επαχθή αιτία, δεν περιέλαβε τη διαγραφή των προστίμων και τη μη εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής που είχαν επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο, όταν αυτοί αντιμετωπίζονταν ως αυθαίρετοι κάτοχοι των εν λόγω εκτάσεων.

Με την παρ. 5 θεσπίζεται γενική διάταξη εναρμόνισης των εξουσιοδοτικών διατάξεων του παρόντος για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων προς τη διάταξη του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Για περισσότερα δείτε εδώ το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά του έγγραφα όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής: