Skip to main content
09 01 2019 | 16:05

Γυρίζουν την πλάτη τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό οι αγρότες

Γυρίζουν την πλάτη τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό οι αγρότες

Mε αργά βήματα προχωρά ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των αγροτών για ρύθμιση των οφειλών τους προς την εφορία τα ασφαλιστικά ταμεία και την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, που τρέχει η ρύθμιση από τις 27 Ιουνίου, υποβλήθηκαν 318 αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν μόλις 143. Οι αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2019 αφορούν όλες χρέη προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και καμία προς την PQH πρώην ΑΤΕ κ.λπ. τράπεζες υπό εκκαθάριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση στην πλατφόρμα όσον αφορά στα χρέη του Δημοσίου έληγε στις 31/12/2018, ωστόσο δόθηκε παράταση για έναν ακόμα χρόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οφειλές προς το Δημόσιο ρυθμίζονται κατά βάση για αποπληρωμή σε 120 δόσεις, ενώ γίνεται και κούρεμα προστίμων και προσαυξήσεων σε ποσοστό 85%-95%.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Αγροτικός Τύπος», 1.434 αγρότες εκκίνησαν τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, εκ των οποίων οι 1.021 πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τελικώς υποβλήθηκαν μόνο 318 αιτήσεις.

Από αυτές, 95 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς την ΑΑΔΕ, εφορία και 80 προς το ΚΕΑΟ, ασφαλιστικά ταμεία. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν ωστόσο σε 148 ΑΦΜ αγροτών, καθώς καθένας από αυτούς μπορεί να υποβάλει αίτημα για διευθέτηση οφειλών σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, μία στην ΑΑΔΕ, μία στο ΚΕΑΟ και μία στις τράπεζες.

Αναλυτικά προς την ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν 218 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 48 απορρίφθηκαν, οι 75 βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας και οι 95 πέρασαν επιτυχώς. Προς το ΚΕΑΟ κατατέθηκαν 277 αιτήματα ρύθμισης, από τα οποία τα 51 δεν έγιναν δεκτά, τα 146 εξετάζονται ακόμα και τα 80 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ακόμα μικρότερο είναι το ενδιαφέρον των αγροτών για ρύθμιση οφειλών προς τις υπό εκκαθάριση τράπεζες, καθώς μόλις 10 αιτήσεις κατατέθηκαν για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, εκ των οποίων οι τρεις απορρίφθηκαν και οι υπόλοιπες επτά βρίσκονται υπό επεξεργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αγρότες με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ - πρώην ΟΓΑ φτάνουν στους 338.000 και τα χρέη τους προς τον ασφαλιστικό φορέα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανέρχονται στα 1,4 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά στους κόκκινους δανειολήπτες της πρώην ΑΤΕ υπολογίζονται στους 23.000 και το συνολικό ύφος των οφειλών τους αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ. Ειδικά η ρύθμιση με τις τράπεζες, την οποία πρώτος παρουσίασε ο Ε.Τ., προβλέπει κούρεμα μέχρι και 60% στα κόκκινα αγροτικά δάνεια ανάλογα με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30%, όταν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, και 60% όταν είναι χωρίς εξασφάλιση. Για διευθέτηση των εν λόγω οφειλών θα ληφθεί πρωτίστως υπ' όψιν η βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη, με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική ικανότητα.

Επιπλέον για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3259/2014 για τα πανωτόκια επί του οφειλόμενου ποσού ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο. Παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξολογιστικών τόκων.

Ποιους αφορά και τι προβλέπει

Η ρύθμιση απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει δανειακό προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κ.λπ.) από την πρώην ΑΤΕ και τις υπόλοιπες υπό εκκαθάριση τράπεζες (LT., FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λπ.) εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017. Η ρύθμιση προβλέπει δύο τρόπους αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων: το συμβιβασμό (εφάπαξ καταβολή) και τη ρύθμιση σε δόσεις. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκιών), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και το 60%. Σε περίπτωση ρύθμισης με δόσεις του εναπομείναντος ποσού, η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%. Μάλιστα, για πρώτη φορά δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα πώλησης ακινήτων με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος ποσού.

Συμβιβασμός

Ως συμβιβασμός νοείται «η εντός τριμήνου, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης, με διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου τμήματος του λογιστικού υπολοίπου».

► Για συνολική οφειλή μέχρι 20.000 ευρώ, το ποσοστό «κουρέματος» διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου.

► Για συνολική οφειλή ίση π μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον:

α) είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μικρότερο του 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής

β) είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μεγαλύτερο από 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίηση της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 30%

γ) είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 40% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

Εμπράγματη εξασφάλιση

Οταν υπάρχει επαρκής ή μερική εμπράγματη εξασφάλιση, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30%. Στην περίπτωση, δε, του συμβιβασμού και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, ο δανειολήπτης μπορεί να πετύχει «κούρεμα» έως και 40%.

► Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ρύθμισης, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμα στο πιστωτικό ίδρυμα 85.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να εξασφαλίσει «κούρεμα» έως 15% επί του λογιστικού υπολοίπου. Να «γλιτώσει» δηλαδή 15.000 ευρώ.

► Αναφορικά, δε, με οφειλή ίση ή πάνω από 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να «συμβιβαστεί» και να πετύχει «κούρεμα» μέχρι και 30% επί του λογιστικού υπολοίπου. Ετσι, για δάνειο 100.000 ευρώ, με το συμβιβασμό, θα πληρώσει μόλις 70.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε «έκπτωση» έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, δηλαδή 8.000 ευρώ και να πληρώσει μόλις 12.000 ευρώ

Δάνεια χωρίς εξασφάλιση

Για δάνεια ανεπαρκώς εξασφαλισμένα το «κούρεμα» τόσο με τη ρύθμιση όσο και με το συμβιβασμό μπορεί να φτάσει μέχρι το 40%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, το «κούρεμα» μπορεί να αγγίξει και το 60%, αλλά μόνο μέσω συμβιβασμού και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Γι' αυτό και περισσότερο ωφελημένοι θα είναι οι αγρότες με μεγάλα δάνεια και μικρή περιουσία, καθώς το ύψος του... κουρέματος θα είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι θα πρέπει να πληρώσουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και φυσικά κατόπιν συνεργασίας με τον εκκαθαριστή. Αναλυτικά:

► Η ρύθμιση αφορά και σε οφειλές ανεπαρκώς εξασφαλισμένες ή και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, των οποίων η εξόφληση θα αφορά μόνο στο 60% του λογιστικού υπολοίπου και «κούρεμα» της τάξεως του 40%. Για παράδειγμα, για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα κληθεί να πληρώσει μόνο τα 60.000 ευρώ. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί ο συγκεκριμένος οφειλέτης να αδυνατεί να παράσχει κάποια εξασφάλιση και ταυτόχρονα από τα οικονομικά του δεδομένα να μην παρέχονται εχέγγυα βιώσιμης λύσης.

► Εάν, αντίστοιχα, ένας οφειλέτης προβεί σε συμβιβασμό, θα επωφεληθεί της έκπτωσης, η οποία δύναται να φτάσει έως και το 40% του οφειλόμενου λογιστικού υπολοίπου για οφειλή έως 20.000 ευρώ. Παραδείγματος χάριν, για δάνειο ύψους 20.000 ευρώ θα «κουρευτούν» τα 8.000 ευρώ και θα κληθεί να καταβάλει μόνο τα 12.000 ευρώ.

► Αντίστοιχα, με το συμβιβασμό, για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ ο δανειολήπτης μπορεί να επιτύχει «κούρεμα» μέχρι και 60% εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικό του στοιχεία βιώσιμη λύση της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι οφειλέτης που χρωστάει 100.000 ευρώ χωρίς ή με ανεπαρκή εξασφάλιση, θα επωφεληθεί της «έκπτωσης» μέχρι και του ποσού των 60.000 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει μόλις τα 40.000 ευρώ.

Πηγή: Γωγώ Κατσέλη, Ελεύθερος Τύπος 9ης Ιανουαρίου 2018