Skip to main content
12 10 2015 | 03:12

Αλλαγές σε οινοποίηση και παραγωγή μπίρας με τα προαπαιτούμενα του 3ου Μνημονίου

Αλλαγές σε οινοποίηση και παραγωγή μπίρας με τα προαπαιτούμενα του 3ου Μνημονίου

Καταργούνται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν τις οινολογικές πρακτικές και τους ελέγχους στις ζυθοποιίες και στα βυνοποιεία. Λίγες ώρες πριν λήξει η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τα προαπαιτούμενα της επόμενης φάσης του 3ου Μνημονίου- στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου - στα άρθρα 9 και 16-18 που αφορούν τις ζυθοποιίες και τα οινοποιεία αντίστοιχα, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι είχαν μόλις δύο μέρες στη διάθεσή τους για να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Στο κείμενο αναφέρεται: «Το Υπ. Οικονομικών καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 10 Οκτωβρίου 2015 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης»

Οινοποίηση

Άρθρο 16

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

1. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α′ 198).

2. Το σημείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3, η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.07.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 144).

3. Το σημείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.427/1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως εναίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 230).

Άρθρο 17

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/19.07.1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α′ 144) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οίνοι οι δικαιούμενοι ονομασίας προελεύσεως διαιρούνται σε οίνους ελεγχόμενης ονομασίας προελεύσεως και οίνους ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν.396/1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α′ 198), αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται η συστέγαση οινοποιείων και οινοπνευματοποιείων Β′ κατηγορίας. Όσες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν σάκχαρη, σακχαρούχες και οινοπνευματώδεις ύλες, απαγορεύεται να συστεγάζονται με οινοποιεία με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.6 του ν.4336/2015 (Α′ 94). Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζυμομυκήτων αρτοποιίας, σταφιδίνης, καθαρής γλυκόζης (δεξτρόζης) και μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, απαγορεύεται να συστεγάζονται με οινοποιεία.»

Άρθρο 18

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες περί των ειδικών όρων εμφιαλώσεως οίνων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος.

Ζυθοποιίες

Άρθρο 09

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.2963/1922 (Α΄134) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν.1839/1989 (Α΄90), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, καθορίζονται τα ποσοστά των πρώτων υλών και τα επιτρεπόμενα τεχνολογικά βοηθήματα (εκτός των ενζύμων τροφίμων), οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, ως και οι αναγκαίες διατυπώσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρησή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι σχετικά με την υποβολή αιτημάτων, από τη χώρα, στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επικαιροποίηση των ενωσιακών καταλόγων των προσθέτων, των ενζύμων και των αρωματικών υλών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζύθου προϊόντων, στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα, τα ένζυμα ως και τις αρωματικές ύλες των τροφίμων».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243) καταργείται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφόσον ο ζυθοποιός επιθυμεί να παρασκευάσει και διαθέσει στην αγορά νέο ζύθο ή προϊόν ζύθου υποχρεούται προηγουμένως να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, καταθέτοντας φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την ονομασία και την εμπορική επωνυμία του προϊόντος, τον τύπο αυτού, τον πλήρη κατάλογο των συστατικών και των χρησιμοποιούμενων τεχνολογικών βοηθημάτων, ως και συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του.».