Skip to main content
31 08 2017 | 13:24

Αιτήσεις έως 8 Σεπτεμβρίου για το μεταπτυχιακό του ΓΠΑ «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

Αιτήσεις έως 8 Σεπτεμβρίου για το μεταπτυχιακό του ΓΠΑ «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση»

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Ιστορικό – Περιεχόμενο

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε αντικείμενα της Γεωπληροφορικής εισήλθε σε δεύτερη φάση. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» αποτελεί εξέλιξη του παλαιότερου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους» που λειτούργησε από το 2001 έως και το 2013. Στηριζόμενοι στην εμπειρία και τις κριτικές των αποφοίτων μας και έχοντας γνώση των αναγκών της αγοράς εργασίας στο χώρο της Γεωπληροφορικής, το νέο πρόγραμμα σπουδών (διάρκειας τριών εξαμήνων) περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά αντικείμενα διδασκαλίας με ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Βασικά επιστημονικά πεδία της Γεωπληροφορικής (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Τηλεπισκόπηση, Διαδικτυακά ΓΠΣ, Χωρική Στατιστική, Γεωστατιστική, Χωρική Μοντελοποίηση, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός) μαζί με αντικείμενα εφαρμογής αυτής κυρίως στους φυσικούς πόρους και στο περιβάλλον (Γεωχωρικά Κλιματολογικά και Τοποκλιματικά Μοντέλα, Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνων Εδαφικών Πόρων, Γεωλογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές, Γεωργία Ακριβείας) αποτελούν τη δεξαμενή των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών. Στο τρίτο εξάμηνο, σεμινάρια και διαλέξεις από επαγγελματίες (στελέχη εταιρειών, ερευνητές) που χρησιμοποιούν γεω-χωρικές τεχνολογίες έρχονται να συμπληρώσουν την εκπαίδευση-ενημέρωση σε θέματα πραγματικών εφαρμογών και αντικειμένων επαγγελματικής απασχόλησης. Κατά το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής, η επιτυχής εξέταση της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ».

Προϋποθέσεις – Διαδικασία Εισαγωγής

Στο Μεταπτυχιακό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν, έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Υπ. Γραμματείας κ. Αχιλλέας Αναστασίου, τηλ. 210 5294044, 210 5294040, e-mail: [email protected]).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις με βάση τον ν. 2083/1992 (παρ. 2α του άρθρου 12), τον ν. 2327/1995 (παρ. 1α του άρθρου 16), τον ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5), τον ν. 3685/2008 (άρθρο 4) και τον ν. 4009/2011, όπου συνεκτιμώνται τα κριτήρια που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος (άρθρο 19). Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη.

Ανθρώπινο Δυναμικό και Υποδομές

Ειδικό λογισμικό GIS, Τηλεπισκόπησης, Χωρικής Ανάλυσης Δεδομένων είναι εγκατεστημένο σε σύγχρονους υπολογιστές. Όλος ο εξοπλισμός είναι συνεχώς διαθέσιμος σε ειδική αίθουσα αποκλειστικής χρήσης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι διδάσκοντες είναι κυρίως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ του ΓΠΑ, άλλων Τμημάτων του ΓΠΑ, καθώς και μέλη ΔΕΠ ξένων Πανεπιστημίων. Μεταδιδάκτορες ερευνητές καθώς και επαγγελματίες στο χώρο της Γεωπληροφορικής προσφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα πλαίσια ειδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και αντιμετώπισης – ανάπτυξης ειδικών περιπτώσεων μελέτης (case studies).

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 600 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών (1800 ευρώ για τα τρία εξάμηνα).

Πληροφορίες

Διονύσιος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (e-mail: [email protected], τηλ. 210 5294091).