Skip to main content
28 06 2019 | 07:30

«Πράσινο φως» από την Commission για εισαγωγές αλιευμάτων από την Ταϊβάν

«Πράσινο φως» από την Commission για εισαγωγές αλιευμάτων από την Ταϊβάν

Αναγνωρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Ταϊβάν κατά τα τελευταία τρεισήμισι έτη για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 27 Ιουνίου να άρει την κίτρινη κάρτα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει και τη σημαντική αναβάθμιση του νομικού και διοικητικού της συστήματος στον τομέα της αλιείας, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Επί του θέματος, ο Καρμένου Βέλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Επικροτώ τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Ταϊβάν για τη μεταρρύθμιση του νομικού της πλαισίου στον τομέα της αλιείας, την εφαρμογή νέων εργαλείων ελέγχου και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων θαλάσσιας αλιείας. Ο διάλογος της ΕΕ με την Ταϊβάν κατέδειξε και πάλι ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την υγιέστερη διαχείριση των ωκεανών.»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και συνεργάζεται με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Μετά την έκδοση της κίτρινης κάρτας τον Οκτώβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους της ΕΕ, και η Ταϊβάν προέβησαν σε εντατικό διάλογο και εντατική συνεργασία διάρκειας τρεισήμισι ετών.

Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, οι αρχές της Ταϊβάν διαθέτουν πλέον ευρύ φάσμα σύγχρονων και αποτελεσματικών μέσων για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου, δεδομένου ότι ο στόλος μεγάλων αποστάσεων της Ταϊβάν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού αλιευτικών προϊόντων. Η Ταϊβάν έχει επίσης ενισχύσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στους φορείς εκμετάλλευσης της Ταϊβάν που έχουν στην ιδιοκτησία τους αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν σημαίες τρίτων χωρών.

Προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά τα επιτεύγματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Η ομάδα αυτή θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, μεταξύ άλλων και σε πολυμερές, περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο.

Επιπλέον, η ΕΕ και η Ταϊβάν θα εξακολουθήσουν να συζητούν το ζήτημα των συνθηκών εργασίας στον τομέα της αλιείας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το ιστορικό

Η παγκόσμια αξία της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) εκτιμάται σε 10-20 δισ. ευρώ ετησίως. Κάθε χρόνο αλιεύονται παράνομα μεταξύ 11 και 26 εκατ. τόνοι ψαριών, ποσότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15 % των παγκόσμιων αλιευμάτων. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως.

Η καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας αποτελεί μέρος της δέσμευσης της ΕΕ ως προς την εξασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της θάλασσας και των πόρων της, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση των ωκεανών, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησής τους.

Η απόφαση της Επιτροπής βασίζεται στον κανονισμό της ΕΕ για την «παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία», ο οποίος άρχισε να ισχύει το 2010[1]. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, μόνο τα αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ειδικούς μηχανισμούς διαλόγου με τις χώρες που δεν είναι σε θέση να παράσχουν τη διαβεβαίωση αυτή ή να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως κράτος σημαίας, παράκτιο κράτος, κράτος λιμένα και κράτος αγοράς δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Πρωταρχικός στόχος των διαλόγων αυτών είναι η διόρθωση των υφιστάμενων ελλείψεων με την παροχή κατάλληλης στήριξης στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι διάλογοι αυτοί έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση νέων εταίρων, προσηλωμένων στην καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Από τον Νοέμβριο του 2012, η Επιτροπή ξεκίνησε επίσημους διαλόγους με 25 τρίτες χώρες, απευθύνοντάς τους επισήμως προειδοποίηση ότι πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (προχαρακτηρισμός ή κίτρινη κάρτα). Στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή ήταν σε θέση να ολοκληρώσει ικανοποιητικά το στάδιο του επίσημου διαλόγου και να τους δώσει πράσινη κάρτα. Μέχρι σήμερα, λίγες μόνο χώρες δεν έχουν επιδείξει την απαιτούμενη δέσμευση για τις μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί από τα σκάφη τους (χαρακτηρισμός ή κόκκινη κάρτα).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στην Ταϊβάν

Επισκόπηση της διαδικασίας παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες

[1] Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.